372991
/utdanning/statistikker/introinnv/aar-deltakere
372991
statistikk
2019-06-20T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
introinnv, Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram, introduksjonsstønadVoksenopplæring , Utdanning, KOSTRA, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Offentlig sektor
true

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

27 067

deltakere i introduksprogrammet for nyankomne innvandrere i 2018

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter alder og kjønn
2018
DeltakereKjønnProsentandel
I altMennKvinnerMennKvinner
I alt27 06715 95511 11258,941,1
18-25 år7 1704 6642 50665,035,0
26-35 år11 5476 5574 99056,843,2
36-45 år5 9443 2782 66655,144,9
46-55 år2 1431 28086359,740,3
56 år eller eldre2621768667,232,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn

Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn
2018
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle land27 06715 95511 1121005941
Av dette:
Syria13 6878 5035 1841006238
Eritrea5 7743 5812 1931006238
Somalia1 3014478541003466
Sudan1 1767444321006337
Etiopia9044474571004951
Afghanistan9254794461005248
Iran7514443071005941
Irak7964943021006238
Kongo213911221004357
Saudi-Arabia14083571005941
Kina7729481003862
Libya9668281007129
Jemen13179521006040
Libanon8127541003367
Russland6422421003466
Usbekistan6240221006535
Tyrkia11664521005545

Tabell 2 
Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og utvalgte programkommuner

Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og utvalgte programkommuner
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
2018
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle land:27 06715 95511 1121005941
Av dette:
0101 Halden12271511005842
0104 Moss13578571005842
0105 Sarpsborg17196751005644
0106 Fredrikstad3361851511005545
0213 Ski16192691005743
0217 Oppegård11579361006931
0219 Bærum4772881891006040
0220 Asker241159821006634
0228 Rælingen8245371005545
0230 Lørenskog11775421006436
0231 Skedsmo2461281181005248
0235 Ullensaker12770571005545
0301 Oslo kommune2 0111 2287831006139
0402 Kongsvinger9458361006238
0403 Hamar12669571005545
0412 Ringsaker11458561005149
0417 Stange10260421005941
0427 Elverum9752451005446
0501 Lillehammer11671451006139
0502 Gjøvik200103971005249
0533 Lunner8956331006337
0534 Gran10772351006733
0602 Drammen3081761321005743
0604 Kongsberg12776511006040
0605 Ringerike192120721006338
0625 Nedre Eiker11069411006337
0626 Lier12871571005545
0627 Røyken9457371006139
0701 Horten15994651005941
0704 Tønsberg247148991006040
0712 Larvik218124941005743
0710 Sandefjord3071851221006040
0729 Færder179119601006634
0805 Porsgrunn179109701006139
0806 Skien2461321141005446
0807 Notodden8850381005743
0814 Bamble8549361005842
0815 Kragerø10264381006337
0904 Grimstad17597781005545
0906 Arendal2941831111006238
1001 Kristiansand6383942441006238
1002 Mandal15998611006238
1004 Flekkefjord11570451006139
1014 Vennesla15289631005941
1101 Eigersund7647291006238
1102 Sandnes3081851231006040
1103 Stavanger5993422571005743
1106 Haugesund227136911006040
1119 Hå9649471005149
1127 Randaberg10964451005941
1130 Strand11166451005941
1149 Karmøy12667591005347
1201 Bergen1 0686783901006337
1235 Voss11265471005842
1246 Fjell8745421005248
1401 Flora12778491006139
1420 Sogndal11060501005545
1502 Molde2441261181005248
1504 Ålesund17489851005149
1505 Kristiansund13887511006337
5001 Trondheim8965333631005941
5028 Melhus10777301007228
5004 Steinkjer15098521006535
5005 Namsos9151401005644
5035 Stjørdal11159521005347
5037 Levanger13281511006139
5038 Verdal7839391005050
1804 Bodø2801691111006040
1833 Rana10965441006040
1860 Vestvågøy9861371006238
1865 Vågan12480441006535
1902 Tromsø4362381981005545
1903 Harstad - Hárstták171101701005941
1931 Lenvik11164471005842
2003 Vadsø10456481005446
2004 Hammerfest7945341005743

Tabell 3 
Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og tiltak

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og tiltak
2018
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Deltakere i alt27 06715 95511 112100100100
Norskopplæring med samfunnskunnskap23 16313 3859 778868488
Språkpraksis4 2842 5521 732161616
Godkjenning av utdanning17511758111
Arbeid (offentlig, fom 2011 inkl Arbeid privat)1 3571 071286573
Arbeidspraksis5 3863 6071 779202316
Yrkesprøving...000
Kurs i regi av kommune/stat...000
Grunnskole/fag i grunnskolen6 3423 9962 346232521
Fag i videregående skole2 6441 93770710126
Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs)7394962432,73,12,2
Yrkesrettet kurs i regi av andre1 7521 1665866,57,35,3
Helsefremmende tiltak / fysisk fostring2 8261 5951 23110,410,011,1
Tiltak som fremmer sosialt nettverk4 7632 6132 15017,616,419,3
Tiltak ikke registrert1 0806304504,02,31,7
Annet16 0889 4676 621595960

Om statistikken

Statistikken omfatter innhold i introduksjonsprogrammet samt mottakere av introduksjonsstønad. Fra 2017 også opplysninger om status direkte etter avsluttet program. Til og med 2016 status i program ved utgangen av året. Tall for tidligere deltakere omfatter de som har avsluttet eller avbrutt programmet, samt status i forhold til arbeid og utdanning gjennom fem år etter avsluttet program.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Deltaker

Person som i løpet av referanseåret har vært registrert av en kommune som deltaker i introduksjonsprogrammet.

Tidligere deltaker

Tidligere deltaker er personer som har avsluttet eller av ulike grunner avbrutt introduksjonsprogrammet et gitt år, og er registrert bosatt i Norge i november året etter.

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det vil si at alle kommuner som sier ja til å ta i mot flyktninger er forpliktet å tilby introduksjonsprogram.

Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad er den ytelsen deltakeren i introduksjonsprogrammet får fra kommunen, til dekning av livsopphold i programperioden. Stønaden er på årsbasis lik to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G). Deltakere under 25 år får 2/3 stønad. Stønaden er skattepliktig, og dersom deltakeren har fravær fra opplæring og tiltak, uten gyldig grunn, blir vedkommende trukket i stønaden time for time. Stønaden er lik for alle og ikke behovsprøvd. Dette vil si at den ikke blir avkortet mot barnetrygd, kontantstøtte og så videre. Stønaden reduseres heller ikke på grunn av inntekter av egen eller andres virksomhet eller som følge av formue. I den utstrekning lønnet arbeid inngår i programmet, reduseres stønaden tilsvarende den tid arbeidet tar.

Introduksjonsstønaden reduseres i den utstrekning vedkommende har rett til dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger eller foreldrepenger, og retten til disse ytelsene er opparbeidet før vedkommende startet i et introduksjonsprogram. Stønaden reduseres tilsvarende for uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger vedkommende mottar.

Dersom vedkommende mottar overgangsstønad, reduseres introduksjonsstønaden på årsbasis med 40 prosent av den overgangsstønad som overstiger halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

 Tiltak i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering og programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

I tillegg til vanlig norskundervisning tilbys også tiltak som er utenom tradisjonell klasseromsundervisning, for eksempel språkpraksis på en arbeidsplass. Språkpraksis er en del av norskopplæringen hvor deltakerne deler av uka utplasseres på en arbeidsplass for å få praktisere norsk språk i autentiske omgivelser.

Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet kan være arbeidstrenings eller andre tiltak i regi av NAV, yrkesprøving, dataopplæring, fag i grunnskole eller videregående skole osv. Yrkesprøving er en metode for realkompetansevurdering som dokumenterer både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Avslutningsårsaker

Når en deltaker avslutter introduksjonsprogrammet registreres detaljert avslutningsårsak i NIR. I statistikken benyttes følgende kategorisering av avslutningsårsaker: Arbeid, videregående skole og høyere utdanning, grunnskole, kvalifiseringstiltak i offentlig regi, sosialhjelp, andre trygdeytelser, flyttet samt restkategorien andre årsaker.

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandske besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

Personer med flyktningbakgrunn

Personer som har kommet til Norge av fluktgrunner og familiegjenforente til disse. Barn født av personer med flykningbakgrunn etter at foreldrene kom til Norge, er ikke regnet med. Asylsøkere er heller ikke regnet med.

Fødeland er hovedsakelig mors bosted da personen ble født.

Sysselsatt / utdanning er satt sammen av dem som er registrert som sysselsatte, dem som er registrert under utdanning samt dem som er registrert med en kombinasjon av sysselsetting og utdanning. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Registrert ledig / på tiltak består av dem som er registrert arbeidsledige hos NAV og dem som deltar på ordinært arbeidsmarkedstiltak.

Annen eller ukjent status inngår i en samlebetegnelse for den svakeste graden av tilknytning til arbeidsmarkedet. Annen status innebærer blant annet personer med nedsatt arbeidsevne som er på tiltak i regi av NAV, langtidssykemeldte og mottakere av økonomisk sosialhjelp. Ukjent status vil si at de ikke er registrert i noen av de tilgjengelige datakildene vi bruker i statusrapporteringen for arbeidsmarkedstilknytning. Disse personene er dermed heller ikke sysselsatt, under utdanning, registrert ledige eller på arbeidsmarkedstiltak.

 

 

 

Standard klassifikasjoner

Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars utenlandske fødeland. Personer uten innvandringsbakgrunn har kun Norge (000) som landbakgrunn. Når begge foreldre er født i utlandet, er de i de aller fleste tilfelle født i samme land. I tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det altså mors fødeland som blir valgt.

Kommune er i denne sammenhengen bostedskommunen til programdeltakeren.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylke, kommuner og bydeler i Oslo. For tidligere deltakere, også fordeling etter næringsregioner.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå med data blir bearbeidet og langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. I
lovens § 2 fastsettes hvem som har rett og plikt til deltakelse i
introduksjonsprogram. Det er personer med flyktningbakgrunn, familiegjenforente
til disse og personer som etter samlivsbrudd har fått opphold på selvstendig
grunnlag på grunn av mishandling i samlivet. Videre må personen være mellom 18
og 55 år og ha behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet
skal tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og kan som hovedregel vare
inntil to år. Programmet kan i særlige tilfeller vare i inntil tre år. Målet
med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn
grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv,
samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Deltakelse i
introduksjonsprogrammet gir den enkelte krav på å motta introduksjonsstønad som
på årsbasis er lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år
mottar 2/3 stønad.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er Kunnskapsdepartementet (KD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens organisasjon (KS), kommuner, forskere, studenter og media. 

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

KOSTRA - kommune Stat Rapportering - hovedside: http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: https://www.ssb.no/innvbef/

Innvandrere etter innvandringsgrunn: https://www.ssb.no/innvgrunn/

Lovhjemmel

Opplysningene om introduksjonsordningen hentes inn av Statistisk sentralbyrå, jamfør lov av 4. juli 2003 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Statistisk sentralbyrå vil med hjemmel i Lov om offisiell statistikk av 16. juni 1989 nr 54, om offisiell statistikk § 2-2 benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Deltakere

Statistikken for deltakelse i introduksjonsordningen omfatter opplysninger om hver enkelt deltaker i introduksjonsordningen i kommunene. Statistikken omfatter alle som er registrert som deltaker det aktuelle året. Den har opplysninger om deltakerens kjønn, alder, sivilstand, start og stoppdato for deltakelse i introduksjonsordningen, hvilke tiltak vedkommende har deltatt i det aktuelle året, status i programmet ved utgangen av året (avsluttet/avbrutt, permisjon eller er fortsatt i program), hvilke måneder personen har mottatt introduksjonsstønad samt totalt stønadsbeløp dette året.

Tidligere deltakere

Opplysninger om tidligere deltakere i introduksjonsordningen omfatter de som avsluttet eller av ulike grunner avbrøt programmet et gitt år. Deretter følger vi deres status på arbeidsmarkedet og i utdanning i de følgende fem årene.

Datakilder og utvalg

Deltakere

Fra og med 2017 er statistikken om deltakere i introduksjonsordningen basert på data fra Nasjonalt
Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Mer informasjon om NIR: https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/nir/ 

I tillegg er opplysninger om kommunenes innrapportering av utbetaling av introduksjonsstønad innhentet fra A-ordningen (https://www.altinn.no/a-ordningen/). Dette benyttes for tall om utbetalt introduksjonsstønad og mottakere av denne. 

Filene med informasjon om deltakerne i introduksjonsordningen hvert år er koblet til befolkningsfiler av 31.12. i rapporteringsåret

Statistikken har fulltelling, det vil si at alle de kommuner som har deltakere i ordningen skal rapportere til NIR.

Fram til og med 2016 var statistikken er basert på registrering av deltakere i introduksjonsordningen i KOSTRA-skjema 11B.

Tidligere deltakere

Statistikken over tidligere deltakere baseres på KOSTRA-informasjon for alle årganger fram til og med de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016.

I statistikken blir opplysningene om de tidligere deltakerne videre sammenstilt med System for persondata (SFP), der informasjon fra en rekke registre er sammenstilt. Registerdata har tellingsdato i november hvert år og inneholder opplysninger om hvorvidt en person er sysselsatt, registrert arbeidsledig, på sysselsettingstiltak, under utdanning, eller kan knyttes til noen typer offentlige ytelser eller tiltak. En person kan på tellingstidspunktet ha mer enn én status samtidig, for eksempel både sysselsatt og mottaker av en ytelse. I denne statistikken er det et poeng å se på hvor mange som er i aktivitet, og vi har sett på aktivitetene sysselsetting og utdanning i tillegg til kombinasjonen sysselsatt/utdanning. Følgende prioritering er gjort: Dersom en person er registrert arbeidsledig, men også er under utdanning, regnes vedkommende som under utdanning og ikke som arbeidsledig. Når det gjelder de andre statusene, for eksempel helserelaterte ytelser og sosialhjelp, er det mange som har disse i kombinasjon med blant annet arbeid, utdanning eller registrert arbeidsledig. I slike tilfeller er arbeid og annen aktivitet, samt registrerte arbeidsledige, prioritert.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikk om deltakere i introduksjonsordningen er fra og med 2017 basert på opplysninger rapportert fra kommunene til Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Opplysninger om kommunenes innrapportering av utbetalt introduksjonsstønad er innhentet fra A-ordningen.

Det gjennomføres fødselsnummerkontroller, samt logiske sumkontroller. I tillegg til de kontrollene som blir utførte i DSF, utfører SSB kontroller for statistiske formål.

Videre er alle deltakere med gyldig fødselsnummer koblet til befolkningsfiler av 31.12 ved utgangen av rapporteringsåret. Det er bare laget statistikk over personer som er bosatt i Norge ved utgangen av året.

Fram til og med 2016 ble data innsamlet fra kommunene gjennom KOSTRA. De fleste kommuner har egne fagsystemer hvor data hentes fra, mens noen kommuner rapporterer inn på elektronisk skjema. Etter foreløpig publisering 15. mars mottar kommunene oversiktstabeller og feillister for sine respektive kommuner og kommenterer på disse. Reviderte tall publiseres i KOSTRA 15. juni.

 

Tidligere deltakere, avgangskohort

For å tildele tidligere deltakere en avgangskohort, er følgende bearbeiding gjort: (a) Alle deltakere i introduksjonsprogrammet som har status som avsluttet eller avbrutt på slutten av året, tas innledningsvis med i populasjonen. (b) Kun de som faktisk har avsluttet, som ikke er borte fra programmet bare midlertidig, skal regnes med til kohorten. Populasjonen blir derfor sjekket mot de som deltok i programmet det påfølgende året. (c) Kvinner som avbryter programmet fordi de får barn rett etter avbrutt program eller av ulike grunner ikke kommer tilbake i programmet etter endt permisjon, blir lagt til neste kohort. På denne måten gis de ett år med omsorgspermisjon før de kommer med i statistikken. 

 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke presentert dersom færre enn 4 enheter ligger til grunn.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble publisert for første gang i 2006 for statistikkåret 2005.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i sammenheng med innsamling og bearbeiding av data kan forekomme. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i databehandlinga etc. Det er gjort et omfattende arbeid for å minimalisere slike feil, så i statistikksammenheng kan man som hovedregel se bort fra slike.

Det skal i utgangspunktet ikke være utvalgsfeil da dette er en fulltelling.

Revisjon

Ikke relevant.

Analyser, artikler og publikasjoner

Færre deltakere i introduksjonsprogrammet

Færre deltakere i introduksjonsprogrammet

Publisert 20. juni 2019

I løpet av 2018 deltok 27 100 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 6 prosent færre enn året før.

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

Publisert 4. desember 2018

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

Les publikasjonen
Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Publisert 15. juni 2018

Lurer du på barnehagedekningen eller hvor mye kommunen din bruker på skole eller helse og omsorg? Den nye nettløsningen i KOSTRA nøkkeltall gjør det lettere å hente ut tallene du trenger.

Les artikkelen
KOSTRA

KOSTRA

Publisert 15. mars 2018

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Les artikkelen
Kvinner og menn – Please, mind the gap!

Kvinner og menn – Please, mind the gap!

Publisert 14. desember 2016

Halvparten av kvinnene som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, er i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Politikernes målsetting er 70 prosent. Hva skyldes at menn når dette målet, men at ikke kvinnene når det?

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

Publisert 30. august 2016

I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.

Les publikasjonen
Introduksjonsordningen - en resultatstudie

Introduksjonsordningen - en resultatstudie

Publisert 28. august 2015

For deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere har alder, kjønn og landbakgrunn mye å si for om de kommer seg i jobb eller utdanning. Den lokale arbeidsledigheten i bokommunen er også av betydning, viser ny rapport.

Les publikasjonen
Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

Publisert 19. desember 2014

I 2013 var 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, kommet i arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinnene og syv av ti menn var enten i arbeid, utdanning eller begge deler.

Les artikkelen
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

Publisert 6. mai 2014

SSB følger her deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2010 og 2011. Dessuten presenteres mer nøyaktige tall enn i tidligere rapporter for avgangskohortene 2007-2010. Oppdateringen gir særlig utslag for kvinner.

Les publikasjonen
Introduksjonsordningen i kommunene

Introduksjonsordningen i kommunene

Publisert 2. desember 2013

SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte. Det er store forskjeller mellom kommunene, men ulikhetene kan ikke forklares på en enkel måte.

Les publikasjonen
System for persondata - versjon 9

System for persondata - versjon 9

Publisert 8. november 2011

I dette notatet dokumenteres den nye versjonen av System for persondata (SFP9) som nå foreligger for årgangene 2008 – 2009. I versjon 9 er populasjonen blitt utvidet ved å endre aldersavgrensningen fra 16 – 74 år til 15 år eller eldre, og ved å inkludere ikke-bosatte.

Les publikasjonen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB