Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Arealreserver i kommuneplaner for bolig- og næringsbebyggelse. En kartbasert analyse

Dekningsgraden for digitale kommuneplaner tilgjengelig gjennom Geonorge blir stadig bedre. I 2021 var 72 prosent av Norges landareal dekket av arealformål fra kommuneplan. Dette er en klar økning fra 2017, da dekningsgraden var 55 prosent.

Pensjonsformue og tidlig alderspensjon

De som velger å arbeide uten å ta ut tidlig alderspensjon blant ledere og ansatte i akademiske- eller høyskoleyrker har forholdsvis store pensjonsformuer. Slik er det ikke for de resterende yrkesgruppene. Her har de som arbeider langt mindre pensjonsformue enn de som tar ut alderspensjon.

Auka sal av drivstoff til vegtrafikk i desember

I desember auka samla sal av bilbensin og autodiesel med 4,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Økning i godstransport med norske lastebiler

Norske lastebiler transporterte 67,7 millioner tonn gods innenlands i 3. kvartal 2021, 9,9 prosent mer enn i tilsvarende kvartal 2020. Transportarbeidet var på 4,9 milliarder tonnkilometer, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no