Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Valgpanelundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat

Valgpanelundersøkelsen ble gjennomført sommeren og høsten 2021. Formålet var å beskrive hvilke saker som opptar folk under valgkamp og stortingsvalg, og på hvilken måte man tilegner seg informasjon om dette.

Hvem kjøper hytte?

Nesten 60 prosent av de som kjøpte hytte eller fritidsbolig i fritt salg i 2022, var mellom 40 og 60 år. Halvparten kjøpte hytta sammen med ektefelle eller samboer.

Hvordan presterer flyktninger på skolebenken?

Flyktninger som kom til Norge før fylte 18 år har lavere resultater ved avsluttet grunnskole, faller hyppigere fra videregående opplæring og har et gjennomgående lavere utdanningsnivå enn befolkningen ellers. Det er imidlertid ganske store forskjeller mellom ulike flyktninggrupper.

Norwegian National Accounts - GNI Inventory for ESA 2010

This document provides a comprehensive documentation of data sources and methods for calculating the central variables gross domestic product (GDP) and gross national income (GNI) in the Norwegian national accounts.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Døde
  1. Pengemengde
  2. Kredittindikator
  3. Bilparken
  1. Elgjakt
  2. Hjortejakt
  3. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart
  4. Kollektivtransport

Innganger med ikoner