Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Laveste ledighet på 14 år

I mars utgjorde de arbeidsledige 2,9 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået siden 2008. En stor del av nedgangen i arbeidsledigheten den siste tiden har skjedd blant personer under 25 år.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 20 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 92,71 kr/kg, ein nedgang på 5,1 prosent samanlikna med veka før.

Yrker og næringer blant nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd er to sentrale ytelser i det norske velferdssystemet, som begge gir inntektssikring for personer som av helsemessige årsaker har reduserte muligheter til å være i arbeid.

Nye reisevaner og koronatiltak i kollektivtransporten

I 2021 ble det registrert omtrent 471 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5 prosent fra 2020. Samtidig var det en mindre økning i samlede billettinntekter på 1 prosent. Kollektivtransporten er fortsatt mye lavere enn før pandemien med 34 prosent færre kollektivreiser sammenlignet med 2019.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Arbeidskraftundersøkelsen
  2. Antall arbeidsforhold og lønn
  3. Eksport av laks
  4. Omsetningsindeks for tjenester
  1. Arbeidskraftkostnadsindeks
  2. Norsk kulturbarometer
  3. Produsentprisindekser for tjenester
  4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no