Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Kollektivtransporten nesten tilbake til normalen

Kollektivtransporten hadde 10 millioner flere passasjerer i 2. kvartal 2022 enn i 1. kvartal, en økning på 7 prosent. Passasjertallet er 92 prosent av antall passasjerer i 2. kvartal 2019. Det vil si at passasjerer og billettinntekter er 8 prosent lavere sammenlignet med før pandemien.

Kostnadsanslag og prognoser for valutakurser. Impact case forskning

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

Hvor jobber barnehagelærerne?

I utgangen av 2021 var det 52 800 personer i alderen 22-61 år som var utdannet som barnehagelærer. Av disse var 94 prosent sysselsatte. 60 prosent var sysselsatt i en barnehage. Eldre med barnehagelærerutdanning jobbet i større grad utenfor barnehagen enn yngre.

Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,2 prosent fram til utgangen av august 2022, uendret fra måneden før.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Kollektivtransport
  2. Jernbanetransport
  1. Adopsjoner
  2. Etterforskede lovbrudd
  3. Kredittindikator
  4. Pengemengde
  1. Arbeidskraftundersøkelsen
  2. Antall arbeidsforhold og lønn

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no