Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 668
Godstransport med lastebil

Tall for 4. kvartal 2022

Tall for godstransport med norske lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over. Tall for godstransport med lastebil over grensen dekker aktiviteten med lastebil til og fra Norge og belyser norske og utenlandske bilers andel av godstransporten.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Mest godstransport på vei over grensen på utenlandske lastebiler

I 2022 hadde utenlandske lastebiler omtrent den samme andelen av grensetransportene som i 2021, rundt 70 prosent. De norskregistrerte lastebilenes andel var om lag 30 prosent. Norske lastebiler har over tid tapt markedsandeler.

Artikkel/ Transport og reiseliv
Nye beregningsområder i boligformuesmodellen

SSBs eksisterende modell for beregning av boligformue har vist seg å være lite robust med hensyn til endringer i kommuneinndelingen. Dette notatet beskriver mulige endringer i modell for verdsettelsesmodellen for å frigjøre seg fra kommunestrukturen, og hvor mye treffsikkerheten kan forbedres ved disse endringene.

Notat/ Priser og prisindekser
Distriktsungdommen begynner senere i høyere utdanning

Studenter fra distriktet har høyere gjennomsnittsalder når de begynner i universitets- og høgskoleutdanning sammenlignet med studenter fra mer sentrale steder.

Analyse/ Utdanning
Antall arbeidsforhold og lønn

Tall for 4. kvartal 2022

Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Statistikken publiseres hvert kvartal og hver måned, med mer detaljerte tabeller for kvartalspubliseringene. Formålet med den kvartalsvise statistikken er å vise endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og lønnsnivå for hvert kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Formålet med den månedlige statistikken er å belyse konjunkturutviklingen i Norge, målt ved endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og kontantlønn.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Renter i banker og kredittforetak

Tall for desember 2022

Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.

Statistikk/ Bank og finansmarked
Lønn

Tall for 2022

Lønnsstatistikken gir en oversikt over lønnsnivået og endring i lønn for alle lønnstakere fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning og kjønn. Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Statistikken bygger på data fra a-ordningen.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Høyeste lønnsvekst siden 2008

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra 2021 til 2022. Det er den høyeste lønnsveksten på mange år.

Artikkel/ Arbeid og lønn
Økning i rentene

Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra november til desember 2022 med 0,11 prosentpoeng til 3,99 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,21 prosentpoeng til 3,99 prosent. Andelen boliglån med fast rente falt fra 6,3 prosent til 6 prosent.

Artikkel/ Bank og finansmarked
Eksport av laks

Tall for uke 4 2023

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk/ Utenriksøkonomi