Innrapportering og undersøkelser

Her finner du elektronisk innrapportering til SSB, skjemaer, veiledninger, svarfrister og annen informasjon om pågående undersøkelser og rapportering til SSB. Denne oversikten er ikke uttømmende. SSB gjennomfører også andre undersøkelser og innrapporteringer enn det som listes her.

Søk etter undersøkelse

Søk etter undersøkelse

Velg undersøkelse for

 
 
 

ikonPerson og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

ikonNæringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

ikonOffentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

 
 
 

Aktuelle undersøkelser

Boligpanelet

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver måned.

Lærerkompetanse i videregående opplæring

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomfører Statistisk sentralbyrå en undersøkelse om lærerkompetanse i videregående opplæring. 

Kartlegging av læreres fagkompetanse gir et viktig faktagrunnlag for både politikere, lærerorganisasjoner, skoleledelse, skoleeiere og forskere. Det har gått 10 år siden sist en slik kartlegging ble foretatt i Norge. Resultatene vil danne grunnlag for en analyserapport som vil publiseres våren 2018.