Innrapportering og undersøkelser

Her finner du elektronisk innrapportering til SSB, skjemaer, veiledninger, svarfrister og annen informasjon om pågående undersøkelser og rapportering til SSB. Denne oversikten er ikke uttømmende. SSB gjennomfører også andre undersøkelser og innrapporteringer enn det som listes her.

Søk etter undersøkelse

Søk etter undersøkelse

Velg undersøkelse for

 
 
 

ikonPerson og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

ikonNæringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

ikonOffentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

 
 
 

Aktuelle undersøkelser

OKI - Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

Skjemaet Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet 2016 (OKI) brukes til å hente inn opplysninger som danner grunnlaget for den årlige strukturstatistikken. Formålet med undersøkelsen er å lage statistikk som belyser den økonomiske aktiviteten i ulike næringer. Opplysningene som hentes inn i OKI, gjelder for hele foretaket (den juridiske enheten), men det samles også inn opplysninger fra de enkelte virksomhetene (underenhetene) i foretaket. Til sammen gir dette en unik mulighet til å beskrive utviklingen i det norske næringslivet både på geografisk nivå og etter næring.

Landbruksundersøkelsen 2017

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn oppgaver fra et utvalg av jordbruksbedrifter i landbruket. Hovedtema for Landbruksundersøkelsen 2017 er økonomi og investeringer.

Datainnsamlingen gir grunnlag for å utarbeide offisiell statistikk til bruk både innen privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker statistikken, blant annet som grunnlag i de årlige jordbruksforhandlingene. 

KOSTRA innrapportering

ikonOffentlig sektor

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.