Innvandring

Fakta om innvandring

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor innvandrerne kommer fra? Her finner du tallene.

Innvandrere

Innvandrere i Norge
Ikon av person og globus
Innvandrere i Norge
2022
819 356
personer
2,4 % fra året før
Norskfødte med innvandrerforeldre
Ikon for voksen med barn
Norskfødte med innvandrerforeldre
2022
205 819
personer
4,0 % fra året før
Andel innvandrere,Andel norskfødte med innvandrerforeldre

Andel av befolkningen

Andel innvandrere
2022
15,1
%
0,3 prosentpoeng fra året før
Andel norskfødte med innvandrerforeldre
2022
3,8
%
0,1 prosentpoeng fra året før

Innvandring og utvandring

Nettoinnvandring
Ikon av voksen og barn
2021
19 650
personer
8 323 personer fra året før
Nettoinnvandring¹

¹ Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.

Framskrevet folkemengde i 2060

Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060¹

¹ Det er stor usikkerhet knyttet til tallene.

Opprinnelse

Landbakgrunn for innvandrere

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Flyktninger

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
ikon av to voksne ett barn
Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
2022
244 660
personer
4 421 personer fra året før
Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Asylsøkere

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Statistikk og informasjon om asylsøkere finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utvandring

Årlig utvandring¹

¹ Bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land) før 1951.
Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land

Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land

Integrering

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program
Ikon av person
Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program
2021
60
%
-2 prosentpoeng fra året før
Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Valgdeltakelse

Valgdeltakelse ved stortings-, kommunestyre- og fylkestingvalg

Mer statistikk om integrering finnes hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap
Ikon av flagg
Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap
2021
41 092
personer
21 394 personer fra året før
Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap

Utdanning

Barn i barnehage

Grunnskolepoeng etter avsluttet grunnskole

Gjennomføring av videregående utdanning¹

¹ Andel elever/lærlinger som fullførte med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år
Studenter i høyere utdanning¹

¹ Andel av registrert årskull (19-24 år)
Utdanningsnivå totalbefolkningen

Utdanningsnivå innvandrere

Arbeidsliv

Sysselsetting etter landbakgrunn

Økonomi

Gjennomsnittlig månedslønn for innvandrere
ikon av mynter
Gjennomsnittlig månedslønn for innvandrere
2021
45 130
kroner
Gjennomsnittlig månedslønn for øvrige bosatte
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig månedslønn for øvrige bosatte
2021
52 350
kroner

Holdninger

Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv,Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene,Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge,Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

Påstander om innvandrere

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
2021
80
% helt eller nokså enig
Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene
2021
16
% helt eller nokså enig
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
2021
74
% helt eller nokså enig
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
2021
17
% helt eller nokså enig

Religion

Les mer om religiøse forhold i Norge på vår faktaside om religion

Relaterte faktasider