Banner med bilde og tittel

Fakta om

Innvandring

Skrå bakgrunn med infografikk

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. 2021

Kilde

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere som er i arbeid? Her finner du tallene.

Innvandrere

Innvandrere i Norge
Ikon av person og globus
Innvandrere i Norge
2021
800 094
personer
1,2 % endring fra året før

Norskfødte med innvandrerforeldre
Ikon for voksen med barn
Norskfødte med innvandrerforeldre
2021
197 848
personer
4,8 % endring fra året før


Andel innvandrere,Andel norskfødte med innvandrerforeldre

Andel av befolkningen

Andel innvandrere
2021
14,8
%
0,1 prosentpoeng endring fra året før

Andel norskfødte med innvandrerforeldre
2021
3,7
%
0,2 prosentpoeng endring fra året før

Innvandring og utvandring

Nettoinnvandring
Ikon av voksen og barn
2020
11 327
personer
-14 000 personer endring fra året før

¹ Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.

Framskrevet folkemengde i 2060

¹ Det er stor usikkerhet knyttet til tallene.

Flyktninger

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
ikon av to voksne ett barn
Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
2021
240 239
personer
1 958 personer endringer fra året før


Asylsøkere

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Statistikk og informasjon om asylsøkere finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utvandring

¹ Bare utvandringer til andre verdensdeler (oversjøiske land) før 1951.


Integrering

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program
Ikon av person
Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program
2020
61
%
-5 prosentpoeng endring fra året før

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.


Mer statistikk om integrering finnes hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap
Ikon av flagg
Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap
2020
19 698
personer
6 497 personer endring fra året før

Arbeidsliv

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet generelt i befolkningen
Arbeidsledighet generelt i befolkningen
2020
4,6
%

Arbeidsledighet blant innvandrere
Arbeidsledighet blant innvandrere
2020
9,7
%

Økonomi

Gjennomsnittlig månedslønn for innvandrere
ikon av mynter
Gjennomsnittlig månedslønn for innvandrere
2020
43 420
kroner
Gjennomsnittlig månedslønn for øvrige bosatte
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig månedslønn for øvrige bosatte
2020
50 150
kroner

Holdninger


Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv,Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene,Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge,Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

Påstander om innvandrere

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
2020
78
% helt eller nokså enig

Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene
2020
20
% helt eller nokså enig

Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
2020
72
% helt eller nokså enig

Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
2020
20
% helt eller nokså enig

Religion

Kristne utenfor Den norske kirke,Muslimer,Buddhister,Hinduister

Trossamfunn i Norge som mottar offentlig støtte

Kristne utenfor Den norske kirke
2021
370 997
medlemmer
-1 654 medlemmer endring fra året før

Muslimer
2021
169 605
medlemmer
-13 221 medlemmer endring fra året før

Buddhister
2021
21 567
medlemmer
12 medlemmer endring fra året før

Hinduister
2021
11 970
medlemmer
-183 medlemmer endring fra året før


Relaterte faktasider