412303
/utdanning/statistikker/nopplinnv/aar
412303
statistikk
2020-06-11T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
nopplinnv, Norskopplæring for voksne innvandrere, kvalifiseringstiltak, opplæring, samfunnskunnskapUtdanning, Voksenopplæring , Innvandring og innvandrere, Utdanning
true

Norskopplæring for voksne innvandrere

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

33 846

deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i 2019

Hovedtall for norskopplæring1
Antall deltakereEndring i prosent
201820192018 - 2019
1Henholdsvis 782 personer i 2018 og 357 personer i 2019 deltok i både norskopplæring for asylsøkere og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere i løpet av året.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap140 34233 846-16,1
Menn18 53813 756-25,8
Kvinner21 80420 090-7,9
 
Norskopplæring for asylsøkere11 089828-24,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter aldersgrupper og kjønn

Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter aldersgrupper og kjønn
2019
I altMennKvinner
DeltakereDeltakereDeltakere (prosent)DeltakereDeltakere (prosent)
I alt33 84613 75640,620 09059,4
16-25 år5 9153 02551,12 89048,9
26-35 år14 3555 39637,68 95962,4
36-45 år9 1243 43137,65 69362,4
46-55 år3 4971 46842,02 02958,0
56 år eller eldre95543645,751954,3

Tabell 2 
Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter bostedsfylke og kjønn

Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter bostedsfylke og kjønn
2019
I altMennKvinner
DeltakereDeltakereDeltakere (prosent)DeltakereDeltakere (prosent)
Hele landet33 84613 75640,620 09059,4
Østfold1 54653434,51 01265,5
Akershus (-2019)3 2791 25738,32 02261,7
Oslo4 8572 02141,62 83658,4
Hedmark (-2019)97037038,160061,9
Oppland (-2019)1 26956644,670355,4
Buskerud (-2019)1 54160839,593360,5
Vestfold (-2019)1 29350138,779261,3
Telemark (-2019)1 11748243,263556,8
Aust-Agder (-2019)1 08049045,459054,6
Vest-Agder (-2019)1 36557342,079258,0
Rogaland3 1931 24639,01 94761,0
Hordaland (-2019)3 3801 33439,52 04660,5
Sogn og Fjordane (-2019)77033643,643456,4
Møre og Romsdal1 68164738,51 03461,5
Trøndelag3 4121 50744,21 90555,8
Nordland1 51966243,685756,4
Troms - Romsa (-2019)99940340,359659,7
Finnmark - Finnmárku (-2019)57521938,135661,9

Tabell 3 
Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter botid og kjønn

Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter botid og kjønn
2019
I altMennKvinner
DeltakereDeltakereDeltakere (prosent)DeltakereDeltakere (prosent)
I alt33 84613 75640,620 09059,4
Under ett år4 3431 59236,72 75163,3
1 år6 5132 31835,64 19564,4
2 år8 4943 63442,84 86057,2
3 år8 4404 10748,74 33351,3
4 år3 0001 21840,61 78259,4
5 år1 31444834,186665,9
6 år eller mer1 74243925,21 30374,8

Tabell 4 
Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter rettighetstype i introduksjonsloven og kjønn

Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter rettighetstype i introduksjonsloven og kjønn
2019
I altMennKvinner
DeltakereDeltakereDeltakere (prosent)DeltakereDeltakere (prosent)
I alt33 84613 75640,620 09059,4
Rett29516656,312943,7
Rett og plikt31 51412 71640,418 79859,6
Plikt2 03787442,91 16357,1

Om statistikken

Statistikken omfatter (1) deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, (2) deltakere i norskopplæring for asylsøkere og (3) norsk- og samfunnskunnskapsprøve prøveresultater. Ordningene er regulert gjennom introduksjonsloven.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Deltaker i opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Person med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven ved inngangen til kalenderåret som har deltatt i minst 1 time opplæring i løpet av året. Kompetanse Norges statistikk dekker alle avlagte prøver, også prøver som ble avlagt av personer som ikke omfattes av introduksjonsloven. 

Rett og/eller plikt til deltakelse: Alder og oppholdsgrunnlag etter utlendingsloven avgjør om en person har rett og/eller plikt til deltakelse. Med rett til opplæring menes at en person har rett til et gitt antall timer gratis opplæring. Plikt til å delta i opplæring understreker forventningen til den enkeltes ansvar for å lære seg norsk og sette seg inne norske samfunnsforhold. Introduksjonsloven har ingen sanksjoner hvis den enkelte ikke oppfyller sin plikt til å delta i opplæring. Dokumentasjon av gjennomført pliktig opplæring etter introduksjonsloven, samt språklige ferdigheter på et visst nivå og bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap er derimot fra 1. januar 2017 vilkår for hhv. permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven og norsk statsborgerskap etter statsborgerloven. (se Bakgrunn: Hvem deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap?)

Deltaker i norskopplæring for asylsøkere: Person bosatt på asylmottak som har deltatt i minst 1 time norskopplæring for asylsøkere.

Person som har avlagt norskprøve : Person med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven som har avlagt minst 1 av 4 delprøver av norskprøven innenfor kalenderåret.

Person som har avlagt samfunnskunnskapsprøve: Person med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven som har avlagt minst 1 samfunnskunnskapsprøve innenfor kalenderåret.

Fødeland er hovedsakelig mors bosted ved personens fødsel.

Botid er en persons botid i hele år fra første oppholdsdato i landet og fram til utgangen av statistikkåret.

Innvandringsgrunn viser grunn til første innvandring for ikke-nordiske statsborgere. Variabelen brukes kun i tabeller fram til statistikkåret 2014.

Standard klassifikasjoner

Landgrupperinger: Følger Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylkes og kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Dataene blir lagret som årsfiler i SSB. 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å synliggjøre deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som har rett og/eller plikt til en slik opplæring, deltakelse i norskopplæring for asylsøkere samt resultater på norskprøven og samfunnskunnskapsprøven for innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven. Statistikken ble utarbeidet av SSB for første gang i 2013 med data om deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 2010 og prøveresultater for 2011. For statistikkårene 2010 – 2014 ble tall for deltakere i norskopplæring for asylsøkere publisert sammen med tallene for deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Fra og med 2014 publiseres statistikk for deltakere i norskopplæring for asylsøkere i egen tabell. Tall for 2014 er publisert i begge tidsseriene.

Statistikken finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Statistikken bidrar sammen med statistikken for deltakere i introduksjonsordningen, til å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om deltakerne i de to ordningene i introduksjonsloven.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Lov om introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gir rett og/eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (§17). Det er kommunens ansvar å sørge for tilbud om slik opplæring for personer med rett og/eller plikt som er bosatt i kommunen. Innholdet i opplæring fastsettes i Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Introduksjonsloven fastsatte rett og/eller plikt til delta i 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 1. september 2005. Fra 1. januar 2012 ble timetallet for de som har rett eller rett og plikt til opplæring utvidet fra 300 til 600 timer for de som fikk oppholdstillatelse etter denne datoen. 50 av timene skal utgjøre opplæring i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Rett og rett og plikt blir i utgangspunktet gitt for inntil 3 år etter første oppholdstillatelse.

De som har rett og plikt eller bare rett til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan få tilbud om ytterligere opplæring inntil 2400 timer ved behov. Totalt 3000 timer var også det maksimale timetallet ved behov før 2012. For deltakere som kun har plikt til deltakelse er plikten på 300 timer og kommunen kan kreve betaling for opplæringen (introduksjonsloven § 18). Fristen for å fullføre opplæring utover 600 timer er fem år.

Hvem har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?
Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon (utlendingsloven § 34). Utlending mellom 55 og 67 år med samme oppholdsgrunnlag har rett, men ikke plikt, til å delta i opplæring. Det er vedtatt en lovendring om at de mellom 55 og 67 også vil få en plikt til å delta.

Rett til deltakelse gjelder ikke for utlending med oppholdstillatelse for å arbeide eller drive selvstendig næringsvirksomhet (utlendingsloven § 23 og 25) og deres familiemedlemmer. Disse har plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 300 timer, og kommunene kan kreve betaling for opplæringen.

Rett eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap foreligger ikke dersom vedkommende får fritak etter søknad til kommunen på grunn av tilstrekkelige ferdigheter i norsk og/eller samfunnskunnskap.

Norskopplæring for asylsøkere
Vertskommuner for asylmottak som velger å motta tilskudd for norskopplæring for asylsøkere har ansvar for å organisere slik opplæring for alle asylsøkere bosatt på mottak i kommunen. Det kan tilbys opp til 175 timer norskopplæring. Fra 1.januar 2017 innføres en ny ordning for asylsøkere i mottak: Opplæring i kultur og samfunnskunnskap (50 timer) for asylsøkere.

Norskprøve for voksne innvandrere
Deltakere som er omfattet av rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, som fikk gyldig oppholdstillatelse etter 1.1.2013 har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap (introduksjonsloven § 19). Deltakere med rett og plikt som fikk gyldig oppholdstillatelse før dette kan gå opp til avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Deltakere som har rett, men ikke plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan gå opp til avsluttende prøve.

Deltakere som har plikt til opplæring etter introduksjonsloven, kan gå opp til avsluttende prøve, men må betale for denne.

Fra og med våren 2014 består norskprøven av 4 separate delprøver:

  • Muntlig kommunikasjon
  • Lytteforståelse
  • Leseforståelse
  • Skriftlig framstilling

Resultatene på norskprøven blir fra og med våren 2014 oppgitt som nivåene «Under A1», «A1», «A2», «B1» og «B2». Disse nivåene følger det europeiske rammeverket for språk. For eksempel er nivå A2 det samme på norsk som på tysk, italiensk og andre europeiske språk.

  • A1: Personen kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.
  • A2: Personen kan delta i enkle samtaler om praktiske gjøremål og rutinepregede arbeidsprosesser i kjent kontekst. Kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon. Personen kan skrive korte, enkle beskjeder og gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.
  • B1: Personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.
  • B2: Personen kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster, også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3
Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning sammen med studiekompetanse.

Til samfunnskunnskapsprøven benyttes vurderingen "bestått" og " ikke bestått".

Brukere og bruksområder

Stat, kommune, forskere, media, politikere og allmennheten. I tillegg er statistikken spesielt interessant for alle som er interessert i innvandrings- og integreringsfeltet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan sees i sammenheng med SSBs statistikk for deltakere i introduksjonsordningen, hvor opplæring i norsk og samfunnskunnskap utgjør en viktig del av programmet. Deltakere i introduksjonsordningen er i hovedsak personer med flyktningbakgrunn og familiegjenforente til disse, mens en videre gruppe personer har rett og / eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Statistikken bør for øvrig sees i sammenheng med SSBs befolkningsstatistikk om innvandring og integrering.

Lovhjemmel

Dataene rapporteres løpende fra kommunene til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) med hjemmel i introduksjonsloven og tilhørende forskrift for et nasjonalt introduksjonsregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Forvaltningen av registeret ligger til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Statistisk sentralbyrå vil med hjemmel i Lov om offisiell statistikk av 16. juni 1989 nr 54, om offisiell statistikk §2-2 og 3-2 benytte uttrekk fra registeret til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
Statistikken omfatter alle deltakere med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven ved begynnelsen av året som har fått registrert minst en time norskopplæring i løpet av kalenderåret. Arbeidsinnvandrere som oppholder seg i Norge på bakgrunn av EØS-avtalen og personer med midlertidig oppholdstillatelse har verken rett og/eller plikt til norskopplæring og faller derfor utenfor denne statistikken. Det er kun deltakelse ved kommunale opplæringssentre og private tilbydere som kommunen har inngått en avtale med som regnes i statistikken.

Norskopplæring for asylsøkere
Statistikken omfatter asylsøkere som får norskopplæring i asylmottak. Statistikken omfatter alle personer med minst 1 time norskopplæring for asylsøkere i løpet av kalenderåret.

Personer kan ha deltatt både i opplæring for asylsøkere og nyankomne innvandrere samme år
Noen personer har innenfor samme år deltatt både i norskopplæring for asylsøkere og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere fordi de har fått gyldig oppholdstillatelse i løpet av kalenderåret.

Norskprøve og samfunnskunnskapsprøve for voksne innvandrere
Statistikken omfatter alle personer med rett og/eller plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved begynnelsen av året som har avlagt norskprøve eller samfunnskunnskapsprøve.

Datakilder og utvalg

SSB innhenter data ved 4 filuttrekk fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sitt Nasjonale introduksjonsregister (NIR): Alle deltakere med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, deltakere i norskopplæring for asylsøkere samt personer med rett/og eller plikt som har avlagt norskprøve eller samfunnskunnskapsprøve. Statistikken baserer seg på fulltelling av alle deltakere.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataene er sammenstilt med befolkningsdata per 31. desember og data om personenes høyeste utdanningsnivå pr. 1. oktober samme år. Statistikken omfatter kun personer som er bosatt i Norge ved utgangen av året.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke presentert dersom færre enn 3 enheter ligger til grunn. 

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenliknbare tall er utarbeidet for deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere inkludert deltakere i norskopplæring for asylsøkere for årgangene 2010 til og med 2014. Fra og med 2014 publiseres statistikk for deltakere i norskopplæring for asylsøkere i egen tabell. Tall for 2014 er publisert i begge tidsseriene.

Det er et tidsseriebrudd i 2014 for personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere. Bruddet skyldes en ny ordning for prøveresultater som resulterer i nye verdier på prøveresultatvariabelen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i sammenheng med innsamling og bearbeiding av data kan forekomme. Det kan være innrapporteringsfeil, kodefeil, feil i databehandlinga etc. Det arbeides for å minimalisere slike feil, så i statistikksammenheng kan man som hovedregel se bort fra slike.

Det skal i utgangspunktet ikke være utvalgsfeil da dette er en fulltelling.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB