Kultur

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 12 av 12
1 av 6 gjør en frivillig innsats for kulturvernet

I 2022 deltok 17 prosent av befolkningen som frivillig i en eller flere aktiviteter knyttet til kulturminnearbeid. De mest aktive finner vi i aldersgruppen 67-79 år.

Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn

Rapporten Kulturbruk blant personer med innvandrerbakgrunn er basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser om kulturbruk, og er et tillegg til Norsk kulturbarometer 2021 som ble publisert 24. mai 2022.

Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021

Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

Auke i utlån frå fag- og forskingsbiblioteka

I 2021 var talet på fysiske utlån frå fag- og forskingsbiblioteka på 1,3 millionar. Dette var ein auke på nær 10 prosent, frå året før. Talet på utlån for 2020 var 1,2 millionar og for 2019 vart det registrert 1,7 millionar utlån.

Norsk kulturbarometer 2021

I Norsk kulturbarometer 2021 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en lands-omfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2021. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre og gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

35 prosent så en digital konsert i 2021

Bruk av fysiske kulturtilbud falt kraftig i 2021, men digitale tilbud har kommet tydelig på banen. 35 prosent av befolkningen var på digitale konserter i 2021, mot 23 prosent som var på fysiske konserter.

Barn brukte kulturtilbud mer enn voksne i pandemien

I løpet av koronapandemien var det barn som var de mest aktive brukerne av kulturtilbud i Norge, både på kino, teater, museum og folkebibliotek.

Nær halvert besøk på bibliotek, museer og kinoer i 2020

Året 2020 var i stor grad preget av koronapandemien. For mange kulturinstitusjoner ble resultatet blant annet en markant nedgang i besøkstall, hovedsakelig som følge av perioder med besøksrestriksjoner og nedstengning.

Kulturstatistikk 2020

Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

Redusert kommunalt fritidstilbud i 2020

Nye KOSTRA-tall viser at koronapandemien hadde store konsekvenser for de kommunale fritidstilbudene. Det var reduserte åpningstider og færre fysiske tilbud i 2020. Samtidig var driftsutgiftene og tilskuddene til barn og unge på samme nivå som tidligere år.

Kraftig nedgang i utlån frå fag- og forskingsbiblioteka

Talet på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka gjekk ned frå 1,7 millionar i 2019 til 1,2 millionar utlån i koronaåret 2020, ein nedgang på heile 29 prosent. Talet på fjernlån gjekk òg ned med 17 prosent.

Talet på besøkjande meir enn halvert

I 2020 hadde dei norske musea samla sett 4,4 millionar enkeltbesøk og over 0,7 millionar gruppebesøk. Til saman 5,1 millionar besøk, og nær 2,4 millionar av desse var betalande besøkjande.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kultur.

faktasider

Faktasider