Kvadratmeterpriser for eneboliger

Oppdatert: 16. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Pris på brukte eneboliger i prosent av prisen på nye
Pris på brukte eneboliger i prosent av prisen på nye
2020
67,2
%

Om statistikken

Statistikken viser forskjellen i kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpriser er beregnet ved å dividere kjøpsprisen, inklusiv tomtekostnad, på boligarealet.

Prisen som det henvises til, er det kjøper må betale for brukt eller ny enebolig, inklusiv tomtekostnader. Merverdiavgiften er inkludert i prisen.

Arealbegrepene som benyttes i statistikken er P-ROM og bruksareal i henhold til Norsk standard NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger.

P-ROM, areal av primære rom, måles som primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. Boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende regnes ikke som P-ROM.

Bruksareal, dvs. areal innenfor omsluttende vegger.

Kvadratmeterprisen er beregnet ved å dividere prisen på P-ROM.

Fylker: Det er beregnet gjennomsnittlige kvadratmeterpriser pr. fylke.

Storby: I tillegg til fylkene er det beregnet tall for Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kvadratmeterpriser for eneboliger

Foreløpig ikke fastsatt

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Fylke, samt kommunene Stavanger, Bergen og Trondheim.

Årlig. Statistikken publiseres 13 uker etter årets utløp.

Ikke relevant

Mikrodata lagres som tekstfiler på UNIX.

Formålet med statistikken er å vise forskjellene i kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Statistikken er publisert siden 1999.

Statistikken er rettet mot ulike brukere med interesse for boligmarkedet, bl.a. privatpersoner, ulike forsknings- og utredningsinstitusjoner og media.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Prinsipper for likebahandling

Datagrunnlagene som benyttes til denne statistikken er de samme som dem som benyttes til produksjon av Boligprisindeksen og prisindeks for nye eneboliger . Informasjon om fullførte eneboliger fra Byggearealstatistikken benyttes ved innsamling av data.

Statistikkloven § 2-1, § 2-2 og § 3-2.

Ikke relevant

For brukte eneboliger er populasjonen alle eneboliger omsatt i fritt salg i det aktuelle året. For nye eneboliger er populasjonen alle nye eneboliger fullført i det aktuelle året. Observasjonsenheten er enebolig.

For brukte eneboliger får SSB grunnlagsdata til statistikken fra FINN.no, gjennom Eiendom Norge. Eiendom Norge organiserer norske eiendomsmeglerforetak og representerer over 400 eiendomsmeglerkontorer. Utvalget er alle eneboliger omsatt gjennom FINN.no.

For nye eneboliger innhentes data fra Matrikkelen og en spørreundersøkelse direkte til boligkjøper. Statistisk sentralbyrås kopi av Matrikkelen gir en oversikt over alle boligbygg som er registrert fullført samt opplysninger om boligens areal, beliggenhet og hvem som er byggherre eller kjøper av boligen. På skjemaet til boligkjøper ber vi om prisopplysninger og en rekke opplysninger om boligens standard. Undersøkelsen er en totaltelling.

Brukte eneboliger: Data fra FINN.no leveres en gang pr. måned.

Nye eneboliger: internett-basert spørreskjema. Skjema sendes ut i siste halvdel av første måned etter kvartalets utløp. Frist for innsending er knapt 3 uker etter utsending. Oppgavegiveren er eieren av eneboligen.

Det er lagt inn matematiske og logiske kontroller i dataregistreringsrutinen. Maskinell kontroll tar ut boliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser eller arealer.

Det beregnes gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for henholdsvis brukte og nye eneboliger. Kvadratmeterprisen er beregnet på grunnlag av areal av primære rom (P-ROM).

Ikke relevant
Ikke relevant

Brukte eneboliger

Til og med 4. kvartal 2001 ble datagrunnlaget for brukte selveierboliger samlet inn ved hjelp av en postal skjemaundersøkelse. Skjema ble sendt ut til alle som ifølge Tinglysningsregisteret hadde fått tinglyst kjøp av en selveierbolig i det aktuelle kvartalet. Kvadratmeterprisene ble beregnet på grunnlag av omsetninger der kjøpekontrakten var underskrevet i det aktuelle kvartalet. Skjemaopplysningene ble kombinert med informasjon fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB-registeret).

Til og med 4. kvartal 2001 var det bruksarealet som ble benyttet i beregninger av kvadratmeterpriser. Deretter ble boligarealet brukt. Kvadratmeterprisene er derfor ikke direkte sammenlignbare før og etter 4. kvartal 2001. I løpet av 2008 ble boligareal erstattet av begrepet P-ROM, som var relativt likt.

Nye eneboliger

P-ROM innhentes ikke i skjemaundersøkelsen for nye eneboliger, og vi har derfor valgt å bruke bruksarealet til å estimere P-ROM. Tidligere ble respondentene bedt om å oppgi både bruks- og boligareal. Ved hjelp av disse opplysningene har vi derfor beregnet en faktor som kan brukes til å estimere boligarealet/P-ROM. Denne faktoren er 0,7999. Vi antar altså at P-ROM utgjør i gjennomsnitt ca. 80% av bruksarealet.

Brukte eneboliger: Det kan forekomme feil i datamaterialet fra FINN.no. Maskinelle kontroller sikrer imidlertid at boliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser og arealer ikke tas med i prisberegningene.

Nye eneboliger: Det kan forekomme at oppgavegiver misforstår ett eller flere av spørsmålene på skjemaet. Skjemaene leses optisk med automatisk verifisering og overføring til elektronisk lagringsform. Det kan forekomme feil ved den optiske lesingen, spesielt ved lesing av tall som består av mange siffer. Maskinelle kontroller sikrer imidlertid at det er samsvar mellom delkostnader og totalkostnad, samt at eneboliger med svært høye/lave kvadratmeterpriser og arealer ikke tas med i prisberegningen.

Brukte eneboliger

Det er ikke noe frafall.

Nye eneboliger

I skjemabaserte undersøkelser, som prisindeks for nye eneboliger, vil det alltid være et frafall. Dette fordi noen oppgavegivere enten ikke returnerer sine skjema eller returnerer dem i ufullstendig utfylt stand. De variasjoner i indeksestimatene en får på grunn av dette, kalles frafallsfeil. Ved fristens utløp ligger svarprosenten på ca. 45 prosent. Etter purring ligger svarprosenten på rundt 75 prosent. Det benyttes data fra skjema så lenge nøkkelkjennemerker er oppgitt.

Brukte eneboliger

Statistikken baserer seg på datagrunnlag fra FINN.no og dekker et stort flertall av alle omsatte bruktboliger. Det kan likevel tenkes at det er systematiske skjevheter mht. geografisk sonefordeling og/eller boligtypefordeling.

Nye eneboliger

Utvalget dekker alle ferdigstilte eneboliger. Det er derfor ingen utvalgsvarians eller utvalgsskjevhet.

Kommunene kan gjøre feil ved innregistrering av data til Matrikkelen. Enkelte kommuner følger ikke alltid gjeldende regler for registrering til Matrikkelen. Det kan forekomme at bygninger er feilklassifisert, dvs. at en enebolig har fått tildelt en annen bygningstype i registeret. Disse eneboligene vil vi ikke få med i beregningene. Det kan også forekomme at andre bygninger blir feilklassifisert som eneboliger. Som oftest melder da oppgavegiver fra om at dette ikke er en enebolig.

Ikke relevant

Kontakt