Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

  Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analyse av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor som ble inngått tidligere i år.

  Artikkel
 • Reform av offentlig tjenestepensjon

  Rapporter 2018/33

  Hovedformålet med denne rapporten er å belyse virkningene av avtalen om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordningene som partene i arbeidslivet kom fram til 3. mars 2018.

  Publikasjon
 • 6,5 prosent auke i skatteinnbetalingane

  Så langt i år har det vorte betalt inn 689 milliardar kroner i skatt. Samanlikna med den same perioden i 2017 svarar dette til ein auke på 42 milliardar.

  Artikkel
 • Igjen 10 billioner i nettofordringer

  Ved utgangen av årets andre kvartal var offentlig forvaltnings nettofinansformue i overkant av 10 billioner kroner. Endringen de fire siste kvartalene utgjør 572 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Pensjoner øker – øvrige stønader faller

  Pensjoner og andre kontantstønader er den største utgiftsposten i offentlig forvaltning og har de siste tre årene vokst jevnt og om lag i takt med BNP for Fastlands-Norge.

  Artikkel
 • Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå

  År for år blir det færre deltakere som avbryter Kvalifiseringsprogrammet. Flere går til ordinært arbeid etter fullført program, i 2017 nesten 40 prosent.

  Artikkel
 • Anbefalinger for videreutvikling av Innbyggerundersøkelsen

  Notater 2018/31

  Statistisk sentralbyrå har, på oppdrag fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), kommet med anbefalinger for hvordan Difi kan videreutvikle Innbyggerundersøkelsen fremover.

  Publikasjon
 • Meir pengar til beredskap

  Det blei registrert nær 3 100 bygningsbrannar og meir enn 86 000 utrykkingar i 2017. Kommunane brukte nær 5,9 milliardar kroner på brann- og ulukkesvern, og mesteparten av dette gjekk med til beredskap..

  Artikkel
 • 5,3 prosent auke i skatteinnbetalingane

  I første halvår 2018 blei det betalt inn 424 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 22 milliardar meir enn i den same perioden i 2017.

  Artikkel
 • Arbeidsgrupperapporter 2018

  Notater 2018/30

  KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

  Publikasjon
 • Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet

  8 700 innvandrarar og 6 850 norskfødde med innvandrarforeldre fekk hjelp frå barnevernet i løpet av 2017. Av dei som fekk tiltak dette året hadde 28 prosent innvandrarbakgrunn.

  Artikkel
 • 426 kilo avfall per innbyggjar

  Den totale mengda avfall frå hushalda gjekk ned med 1 prosent frå 2016 til 2017 og ser ut til å ha stagnert på om lag 2,2 millionar tonn etter 2013. Kvar og ein av oss kastar òg mindre avfall enn tidlegare.

  Artikkel
 • 1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb

  Nesten to av tre sosialhjelpsmottakere i 2017 stod utenfor arbeidsmarkedet, mens 4,8 prosent hadde heltidsjobb. Endringene siste år kan likevel peke mot en noe større yrkesaktivitet blant mottakerne.

  Artikkel
 • Lettere å få kommunal bolig?

  Tall for 2017 viser at det er noe mindre aktivitet rundt de kommunalt disponerte boligene. Det kjøpes og bygges mindre, samtidig som det ikke er like mange i bruk ute i kommunene.

  Artikkel
 • Saksbehandlingstiden for byggesøknader kryper nedover

  Tiden for behandling av ett-trinns byggesøknader med 12 ukers frist viser en svak nedgang. Kommunenes rapportering viser at gjennomsnittet for 2017 var 37 kalenderdager, mot 39 i 2015 og 38 i 2016.

  Artikkel