302016
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortejakt/aar
302016
statistikk
2018-03-20T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortejakt, Hjortejakt, felte hjort, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Hjortejakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

42 541

antall felte hjort i jaktåret 2017/2018

Felte hjort. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2017-20182017-20182016-2017 - 2017-20182013-2014 - 2017-2018
I alt42 541100,012,617,5
Hanndyr
Kalv5 98214,115,726,9
1 1/2 år7 85418,57,716,5
Eldre8 45819,910,414,3
Hunndyr
Kalv5 54513,017,429,0
1 1/2 år5 98314,19,98,9
Eldre8 71920,516,515,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke

Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke1
2016-20172017-2018
Tillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosentTillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Hele landet54 53137 77320 12517 6486957 23342 54122 29420 24774
Østfold0000.0000.
Akershus114251872211832161627
Oslo0000.0000.
Hedmark5492611611004860328917711248
Oppland1 415847509338601 44095756639166
Buskerud1 169397243154341 27050731119640
Vestfold263144935155304170828856
Telemark1 893566297269301 81664235628635
Aust-Agder6753472021455174534720314447
Vest-Agder9433342041303596841522319243
Rogaland3 3451 9781 114864593 4112 1641 17499063
Hordaland9 8207 4903 9773 513769 9488 2134 3423 87183
Sogn og Fjordane15 38010 8835 8035 0807116 57612 8186 6666 15277
Møre og Romsdal13 34410 2995 3624 9377713 86011 4615 8985 56383
Sør-Trøndelag (-2017)4 5563 5201 7991 721774 9243 8071 8911 91677
Nord-Trøndelag (-2017)1 036673338335651 21370738232558
Nordland299543137127532
Troms - Romsa0000.0000.
Finnmark - Finnmárku0000.0000.
Svalbard0000.0000.

Tabell 2 
Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall

Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
2017-2018
Felte hjortKalv1 1/2 årEldre
I altHanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
Hele landet42 5415 9825 5457 8545 9838 4588 719
Østfold0000000
Akershus32364496
Oslo0000000
Hedmark289444258167554
Oppland95710992165112292187
Buskerud507563510359152102
Vestfold170182725153946
Telemark64281898472191125
Aust-Agder347434263379765
Vest-Agder415505876599775
Rogaland2 164291276468328415386
Hordaland8 2131 1481 0171 5671 1681 6271 686
Sogn og Fjordane12 8181 8111 6862 4571 9002 3982 566
Møre og Romsdal11 4611 7181 5832 0331 5922 1472 388
Sør-Trøndelag (-2017)3 807511497627539753880
Nord-Trøndelag (-2017)707959312381164151
Nordland12421122
Troms - Romsa0000000
Finnmark - Finnmárku0000000
Svalbard0000000

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av hjortejakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald

Et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Det jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/prosent kalv, 1 ½ år og voksne hann- og, hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felt.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble kommunestatistikken publisert med utgangspunkt i det jaktarealet kommunen forvaltet og ikke etter jaktarealet innenfor kommunegrensen som tidligere, se også 6.1. Siden kommunestatistikken for disse to årene derfor ikke er sammmenlignbar med andre år, ble statistikken fra jaktåret 2008/09 bare publisert på fylkesnivå. Kommunetall kan fås på forespørsel. Fra og med jaktåret 2009/10 blir statistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av hjortejakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1892. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt - i den utstrekning man fikk kjennskap til det. Siden 1952 omfatter statistikken bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tallene publiseres første gang som foreløpige. Det skyldes at kommunene i etterkant av publisering kan få inn rettelser. Dette er vanligvis bare små korrigeringer, noe som gir marginale forskjeller mellom foreløpige og endelige tall.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på hjort som utøves lovlig i Norge.

Datakilder og utvalg

Jaktansvarlig person i hvert vald rapporterer til kommunen, som igjen er ansvarlig for kommunens rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjema for utfylling sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jakttidas utløp.

Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskjema.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunale viltnemnder for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvaltet uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som har satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, faller ut av statistikken. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I jaktåret 2007/08 er i overkant av 30 kommuner med hjortejakt berørt av endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir fellingsdataene igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av hjortestammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte hjort totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for hjortejakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i alle kommuner hvor det har vært hjortejakt.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Rekordstor hjortejakt

Publisert 20. mars 2018

Selv om utbyttet fra elgjakta økte, var det hjortejakta som slo alle rekorder i jaktåret 2017/2018. I alt ble det felt 42 500 hjort og 31 600 elg i dette tidsrommet.

Les artikkelen
Opp for hjort og ned for elg

Opp for hjort og ned for elg

Publisert 20. september 2018

Utbytet frå hjortejakta har stort sett stige jamt og nådde ein ny topp i jaktåret 2017/18. For elg har jaktutbytet svinga sidan 1990-åra, og talet på felte elg er no på veg ned. Sjå korleis jakta har vore der du bur.

Les artikkelen

Hvem er jeger?

Publisert 12. oktober 2016

For mange nordmenn er høstjakta årets høydepunkt, og alt annet må vike når startskuddet smeller. Men hvem er egentlig de 145 000 som hvert år drar til fjells eller til skogs med rifle og hagle?

Les artikkelen

Norge og de ville dyrene

Publisert 3. mars 2017

Regjeringen har havnet i en kattepine i ulvesonen, hvordan skal den legitimere et stor uttak av ulv som ikke lar deg begrunne i det eksisterende lovverket? Historisk statistikk setter problemene i perspektiv.

Les artikkelen

Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

Publisert 17. mars 2017

Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i jaktåret 2016/2017 var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Hva skjedde?

Les artikkelen

Landbruket i Norge 2015

Publisert 7. desember 2016

Nesten 80 prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste 50 årene.

Les publikasjonen

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB