397884
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortejakt/aar
397884
statistikk
2020-03-20T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortejakt, Hjortejakt, felte hjort, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Hjortejakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

46 356

antall felte hjort i jaktåret 2019/2020

Felte hjort. Foreløpige tall1
AntallAndelEndring i prosent
2019-20202019-20202018-2019 - 2019-20202015-2016 - 2019-2020
1Oppgave mangler for kommunene Krødsherad og Flesberg.
I alt46 356100,05,837,5
Hanndyr
Kalv6 94615,011,956,2
1 1/2 år7 77216,82,126,3
Eldre8 43818,22,016,6
Hunndyr
Kalv6 52114,18,860,9
1 1/2 år6 97115,04,246,4
Eldre9 70820,97,337,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke

Hjortejakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke1
2018-20192019-2020
Tillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosentTillatt felte hjortFelte hjortHanndyrHunndyrFellingsprosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Hele landet62 66643 82022 09521 7257064 70346 35623 15623 20072
Østfold (-2019)18116561181510583
Akershus (-2019)127211291713830181222
Oslo0000.0000.
Hedmark (-2019)7202421411013476533317515844
Oppland (-2019)1 610871525346541 4591 06459746773
Buskerud (-2019)1 299351210141271 20540822618234
Vestfold (-2019)280139706950233136825458
Telemark (-2019)1 864547304243292 04070239530734
Aust-Agder (-2019)8193512001514382845326918455
Vest-Agder (-2019)1 113497276221451 15257832425450
Rogaland3 8452 4251 3291 096633 8952 6091 3851 22467
Hordaland (-2019)10 4208 7304 4104 3208411 7559 2764 6804 59679
Sogn og Fjordane (-2019)18 37612 3516 2536 0986719 39612 9536 4526 50167
Møre og Romsdal15 54212 3015 9496 3527914 94712 5095 9956 51484
Trøndelag - Trööndelage6 5874 9692 4002 569756 8275 2702 5362 73477
Nordland461410430452012844
Troms - Romsa (-2019)0000.0000.
Finnmark - Finnmárku (-2019)0000.0000.

Tabell 2 
Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall

Hjortejakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
2019-2020
Felte hjortKalv1 1/2 årEldre
I altHanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
Hele landet46 3566 9466 5217 7726 9718 4389 708
Østfold (-2019)15444120
Akershus (-2019)30855255
Oslo0000000
Hedmark (-2019)333294957438966
Oppland (-2019)1 064110135170109317223
Buskerud (-2019)4084551656611665
Vestfold (-2019)13623182393627
Telemark (-2019)70276948860231153
Aust-Agder (-2019)4535353906012671
Vest-Agder (-2019)5787778988414992
Rogaland2 609417331500437468456
Hordaland (-2019)9 2761 3941 2631 6771 4591 6091 874
Sogn og Fjordane (-2019)12 9531 9771 8152 2832 0322 1922 654
Møre og Romsdal12 5091 9571 8231 9531 8762 0852 815
Trøndelag - Trööndelage5 2707748007557301 0071 204
Nordland20224363
Troms - Romsa (-2019)0000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)0000000

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av hjortejakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald

Et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Det jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/prosent kalv, 1 ½ år og voksne hann- og, hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felt.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble kommunestatistikken publisert med utgangspunkt i det jaktarealet kommunen forvaltet og ikke etter jaktarealet innenfor kommunegrensen som tidligere, se også 6.1. Siden kommunestatistikken for disse to årene derfor ikke er sammmenlignbar med andre år, ble statistikken fra jaktåret 2008/09 bare publisert på fylkesnivå. Kommunetall kan fås på forespørsel. Fra og med jaktåret 2009/10 blir statistikken igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av hjortejakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1892. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt - i den utstrekning man fikk kjennskap til det. Siden 1952 omfatter statistikken bare de dyr som er lovlig felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tallene publiseres første gang som foreløpige. Det skyldes at kommunene i etterkant av publisering kan få inn rettelser. Dette er vanligvis bare små korrigeringer, noe som gir marginale forskjeller mellom foreløpige og endelige tall.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på hjort som utøves lovlig i Norge.

Datakilder og utvalg

Jaktansvarlig person i hvert vald rapporterer til kommunen, som igjen er ansvarlig for kommunens rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjema for utfylling sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jakttidas utløp.

Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskjema.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunale viltnemnder for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvaltet uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som har satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, faller ut av statistikken. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I jaktåret 2007/08 er i overkant av 30 kommuner med hjortejakt berørt av endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir fellingsdataene igjen samlet inn og publisert på kommunenivå.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av hjortestammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte hjort totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for hjortejakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i alle kommuner hvor det har vært hjortejakt.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Ny fellingsrekord for hjortejakta

Ny fellingsrekord for hjortejakta

Publisert 15. april 2020

Norske hjortejegere feller stadig flere dyr. I jaktåret 2019/20 ble det i alt skutt 46 350 hjort. Sogn og Fjordane topper fellingsstatistikken med 12 950 skutte dyr, tett fulgt av Møre og Romsdal med 12 500.

Les artikkelen
Kvinnherad kommune i Hardanger topper fellingsstatistikken for hjort i 2018/19. I alt ble det felt 1 197 hjort i kommunen under jakta. Ørsta og Aure i Møre og Romsdal, og Stryn i Sogn og Fjordane følger like bak.

Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta

Publisert 20. mars 2019

Utbyttet fra hjortejakta stiger og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.

Les artikkelen
Opp for hjort og ned for elg

Opp for hjort og ned for elg

Publisert 20. september 2018

Utbytet frå hjortejakta har stort sett stige jamt og nådde ein ny topp i jaktåret 2017/18. For elg har jaktutbytet svinga sidan 1990-åra, og talet på felte elg er no på veg ned. Sjå korleis jakta har vore der du bur.

Les artikkelen

Hvem er jeger?

Publisert 12. oktober 2016

For mange nordmenn er høstjakta årets høydepunkt, og alt annet må vike når startskuddet smeller. Men hvem er egentlig de 145 000 som hvert år drar til fjells eller til skogs med rifle og hagle?

Les artikkelen

Norge og de ville dyrene

Publisert 3. mars 2017

Regjeringen har havnet i en kattepine i ulvesonen, hvordan skal den legitimere et stor uttak av ulv som ikke lar deg begrunne i det eksisterende lovverket? Historisk statistikk setter problemene i perspektiv.

Les artikkelen

Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

Publisert 17. mars 2017

Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i jaktåret 2016/2017 var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Hva skjedde?

Les artikkelen

Landbruket i Norge 2015

Publisert 7. desember 2016

Nesten 80 prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste 50 årene.

Les publikasjonen

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB