Småvilt- og rådyrjakt

Oppdatert: 1. september 2022

Neste oppdatering: 1. september 2023

Ryper felt i jaktåret
Ryper felt i jaktåret
2021-2022
159 300
Antall felte rådyr og utvalgte småviltarter
Antall felte rådyr og utvalgte småviltarter
AntallProsent
2021-20222020-2021 - 2021-20222016-2017 - 2021-2022
Lirype114 500-9,7-3,0
Fjellrype44 800-9,9-29,8
Storfugl8 810-7,214,3
Orrfugl18 8003,415,6
Ringdue36 0407,1-4,1
Stokkand7 850-20,6-31,8
Hare13 850-6,0-2,7
Rødrev21 030-3,220,3
Rådyr34 6701,114,1
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Antall felte skogsfugl og ringdue. Fylke
  Antall felte skogsfugl og ringdue. Fylke
  StorfuglOrrfuglJerpeRingdue
  2012-20135 83014 5601 73042 410
  2013-20147 40014 6201 40043 690
  2014-20159 18020 1202 04039 960
  2015-20164 60013 1501 14039 460
  2016-20177 71016 2701 28037 570
  2017-20189 76019 6601 61034 800
  2018-201913 09019 9302 29029 580
  2019-20206 70013 9401 97032 420
  2020-20219 49018 1801 81033 660
  2021-20228 81018 8002 24036 040
  2021-2022
  Viken1 1402 51033017 980
  Oslo2050:60
  Innlandet3 5604 95028010 230
  Vestfold og Telemark4101 710504 190
  Agder3002 230:1 240
  Rogaland20210:690
  Vestland40320:60
  Møre og Romsdal50360:140
  Trøndelag - Trööndelage2 8505 3301 3801 340
  Nordland - Nordlánnda26080014080
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku170330::
  Uoppgitt jaktfylke::-20
  Standardtegn i tabeller
 • Antall felte ryper. Fylke
  Antall felte ryper. Fylke
  LirypeFjellrype
  2012-201377 50042 400
  2013-201499 85051 700
  2014-2015140 00082 450
  2015-2016111 45063 500
  2016-2017118 10063 800
  2017-2018107 20059 600
  2018-2019124 00057 900
  2019-2020104 20045 100
  2020-2021126 80049 700
  2021-2022114 50044 800
  2021-2022
  Viken9 5001 900
  Oslo--
  Innlandet15 5002 600
  Vestfold og Telemark3 5001 600
  Agder5 3001 900
  Rogaland7001 500
  Vestland5 2006 200
  Møre og Romsdal1 6003 000
  Trøndelag - Trööndelage40 8009 500
  Nordland - Nordlánnda13 0007 700
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku19 4009 000
  Uoppgitt jaktfylke::
  Standardtegn i tabeller
 • Antall felte stokkender og grågjess. Fylke
  Antall felte stokkender og grågjess. Fylke
  StokkandGrågås
  2012-201312 83013 710
  2013-201413 60015 690
  2014-201515 20016 140
  2015-201613 47019 020
  2016-201711 51014 720
  2017-201812 79015 460
  2018-201910 70015 630
  2019-20209 49015 300
  2020-20219 89013 160
  2021-20227 85012 840
  2021-2022
  Viken2 1601 990
  Oslo:-
  Innlandet1 090260
  Vestfold og Telemark6901 240
  Agder730770
  Rogaland1 170610
  Vestland410450
  Møre og Romsdal2001 240
  Trøndelag - Trööndelage8703 530
  Nordland - Nordlánnda3401 690
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1801 060
  Uoppgitt jaktfylke:-
  Standardtegn i tabeller
 • Antall felte rådyr. Fylke
  Antall felte rådyr. Fylke
  Rådyr
  2013-201426 690
  2014-201525 710
  2014-201526 590
  2015-201627 700
  2016-201730 380
  2017-201833 280
  2018-201929 520
  2019-202031 920
  2020-202134 300
  2021-202234 670
  2021-2022
  Viken9 710
  Oslo110
  Innlandet4 040
  Vestfold og Telemark4 300
  Agder4 960
  Rogaland1 640
  Vestland210
  Møre og Romsdal1 650
  Trøndelag - Trööndelage6 850
  Nordland - Nordlánnda1 190
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku:
  Uoppgitt jaktfylke:
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over antall felte småvilt, villsvin og rådyr.

Småvilt

Viltartene som inngår i statistikken over småviltjakt. Inkluderer 40 småviltarter (fugler og pattedyr), villsvin og rådyr.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jegerregisteret

Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se hjemmesiden til jegerregisteret.

Ikke relevant
1. september 2023
Ikke relevant

Kommune.

Årlig.

Ikke relevant

Dataene er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer.

Statistikk over småviltjakt har blitt utarbeidet siden jaktåret 1971/1972. For perioden 1971/1972-1992/1993 bygget statistikken på oppgaver fra et utvalg av jegere som løste viltrygdavgift, senere jegeravgift, for jaktåret. Fra og med jaktåret 1993/1994 ble rapportskjemaet sendt ut sammen med innbetalingskortet for jegeravgiften, og jegerne ble oppfordret til å rapportere. Ettersom det var en frivillig undersøkelse, ble svarprosenten lav, og det ble nødvendig å foreta en supplerende utvalgsundersøkelse blant dem som ikke hadde rapportert innen fristen. For å øke svarprosenten til et tilfredstillende nivå innførte daværende Direktoratet for naturforvaltning (DN) et gebyr for manglende rapportering. Gebyret ble innført med virkning fra jaktåret 2000/2001.

Fra 1927 til 1984 baserte rådyrstatistikken seg først på rapporter fra lensmennene, senere fra kommunale viltnemnder. Fra og med 1984/1985 følger rådyrstatistikken samme opplegg som for småviltjaktstatistikken. Siden tallene fram til og med jaktåret 1999/2000 er beregnet, er det knyttet en viss usikkerhet til dem.

Statistikken blir laget på oppdrag for Miljødirektoratet. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og interesserte jegere.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Det publiseres tall over jegere på jakt og antall personer som har løst jegeravgiften.

Annen lovhjemmel og Statistikkloven § 2-1.

Ikke relevant

Statistikken omfatter 40 småviltarter (fugler og pattedyr), villsvin og rådyr.

Rapport fra den enkelte jeger.

Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår, må senere rapportere for det samme jaktåret.

Hver enkelt jeger rapporterer på tilsendt rapportskjema eller via Altinn til Statistisk sentralbyrå.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner av det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert for absolutte og mulige feil, og slike feil blir rettet. Eksempel på mulige feil er unormalt høye fellingstall og oppgaver for arter utenfor deres vanlige utbredelsesområde. Om nødvendig tas det kontakt med Miljødirektoratet og andre fagfolk for å belyse spesielle forhold.

Antall felt vilt blir summert opp og fordelt på fylke. Kommunetallene blir estimert. Dette er beskrevet nærmere i et eget notat .

Ikke relevant

Bruk av innsamlede data fra oppgavegiverne vil skje i samsvar med krav stilt i statistikklovens bestemmelser. Det medfører at det ikke publiseres tall for kommuner der hvor færre enn 3 jegere har deltatt på jakt. For kommunetallene har en en satt som ekstrakrav at flere enn tre jegere skal ha rapportert utbytte for at det kan publiseres fellingstall. I tillegg er det satt en grense på minst 15 felte vilt. For li- og fjellrype er grensen satt til 100 felte ryper, mens for ringdue er grensen 50. Dette er også beskrevet nærmere i et eget notat .

Som følge av endret beregningsrutine er det brudd i tidsserien i 1993/1994, 1999/2000 og 2001/2002. En regner med at de to siste bruddene har hatt marginale utslag for resultatet. For å kontrollere den ordinære rådyrstatistikken fra kommunene for jaktårene 1982/1983-1989/1990, innhentet Statistisk sentralbyrå også opplysninger om rådyrjakt direkte fra jegerne ved å ta inn spørsmål om antall felte rådyr på skjema for småviltjakt. Resultatene fra disse undersøkelsene viste så stort avvik fra den ordinære rådyrstatistikken at fellingstall for rådyr ikke ble publisert i perioden 1984-1986. Fra 1987 er rådyrstatistikken utarbeidet etter det samme opplegget som småviltstatistikken. Antallet for disse årene vil ikke være sammenliknbare med tall fra tidligere år.

Det blir kjørt feilrettingsrutiner som skal fange opp oppgaver for arter utenfor deres vanlige utbredelsesområde, men det kan likevel forekomme at oppgaver med feil slipper igjennom feilrettingsprosedyren. En del papirrapporter er utydelig utfylt, og det kan gi feil under optisk lesing. Der hvor jaktfylket ikke er oppført, blir rapporten utfylt med bostedsfylket til jegeren hvis arten finnes i fylket. Det kan i noen tilfeller føre til at viltet blir ført opp i et fylke hvor de ikke er felt.

Fra og med jaktåret 2001/2002 har svarprosenten kommet så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger av frafallet. Det er grunn til å tro at andelen jegere uten utbytte eller med lite utbytte er atskillig større blant dem som ikke rapporterer, enn blant dem som har rapportert. Frafallet av felte dyr skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere etter dette.

Fram til jaktåret 2000/2001 ble utbyttet fra småviltjakten beregnet med ulike statistiske metoder. På fylkesnivå vil det for enkelte være variasjoner som dels kan skyldes de benyttede beregningsrutinene. Det gjelder særlig for arter med liten utbredelse.

Jegere som har rapportert via Internett danner utvalget for kommunestatistikken. Det vil si at det bare estimeres kommunetall for de kommunene det er rapportert utbytte for via Internett. Hvis det bare er rapportert på papirskjema, kan det derfor forekomme at det er felt småvilt og rådyr i kommuner som ikke blir med i statistikken. I slike tilfeller vil resten av kommunetallene i det aktuelle fylket bli noe overestimert.

Resultatene kan være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver.

Ikke relevant

Kontakt