336524
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/utfono/aar
336524
statistikk
2018-06-26T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Energi og industri
no
utfono, Utenlandske datterselskap i Norge, verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globaliseringOlje og gass, Industri og bergverksdrift, Virksomheter og foretak, Energi og industri, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Utenlandske datterselskap i Norge

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

80 983

antall sysselsatte i svenske konsern

Utenlandskontrollerte foretak. Viktigste eierland
2016
ForetakSysselsatte (personer)Omsetning (mill. kr)
Utenlandskontrollerte foretak i alt7 685330 8741 263 824
 
Sverige2 24680 983235 581
Danmark99233 03595 125
Storbritannia72135 334111 909
USA61253 961241 976
Tyskland36320 53883 354
Nederland29311 86174 284
Frankrike24118 02276 248
Finland30813 11662 777
Sveits18617 07463 158
 
I prosent
Sverige29,224,518,6
Danmark12,910,07,5
Storbritannia9,410,78,9
USA8,016,319,1
Tyskland4,76,26,6
Nederland3,83,65,9
Frankrike3,15,46,0
Finland4,04,05,0
Sveits2,45,25,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Utenlandskontrollerte foretak , etter land til utlimate eier . 2016

Utenlandskontrollerte foretak , etter land til utlimate eier . 2016123
 Antall foretakAntall sysselsatteLønns-­kostnaderOmsetningProduksjons-­verdiBearbeidingsverdi til faktorprisTotalt kjøp av varer og tjenesterKjøp av handelsvarerBruttoinvestering4
1Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak.
2Næringssområde K Finansiell tjenesteyting og forsikring er ikke med i tallene
3Det foretaket i eierkjeden som ikke er kontrollert av et annet foretak.
4Kjøp av fast realkapital
   Millioner kroner
Total7 685330 874226 1651 263 824956 682389 521842 775302 56683 494
          
EU6 110233 336150 443814 757628 132264 696534 335183 80457 286
EFTA25717 88911 63566 07451 21415 83349 35213 1731 318
          
Nordiske land3 612127 93574 842396 330292 104111 974274 150103 16612 691
          
Europa6 494250 247165 024889 460686 801283 393589 574198 26459 251
Amerika80859 73049 464293 857219 71388 899190 38874 55119 535
Asia31715 47111 11277 17747 12016 14060 57129 4714 658
Africa3877:::::::
Oseania og Antarktis286715141 7031 4225051 194:38
          
USA61253 96143 984241 976186 32879 774156 89956 19117 561
Sverige2 24680 98346 202235 581181 36972 483163 14253 9099 459
Storbritannia og Nord-Irland72135 33423 294111 90989 48429 31978 74122 34512 530
Kina424 5493 08619 92814 7263 28116 7645 224684
Japan843 5552 66128 08212 6474 14123 23514 731334

Tabell 2 
Utenlandskontrollerte foretak sammenlignet med hele næringslivet 2012-2016

Utenlandskontrollerte foretak sammenlignet med hele næringslivet 2012-201612
 Antall foretakAntall sysselsatteLønns-­kostnaderOmsetningProduksjons-­verdiBearbeidingsverdi til faktorprisTotalt kjøp av varer og tjenesterKjøp av handelsvarerBruttoinvestering3
1Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak
2Næringsområde K, Finansiell tjenesteyting og forsikring, er ikke med i tallene
3Kjøp av fast realkapital
   Millioner kroner
Utenlandskontrollerte foretak         
20126 251305 982186 7971 312 8841 010 447461 427832 641281 700139 010
20136 400310 816199 7341 387 5761 071 437450 750911 178303 252117 300
20146 965337 639223 6341 491 5061 158 748466 833991 743328 536115 473
20157 249336 916234 0871 326 6021 044 555429 402875 655291 25495 941
20167 685330 874226 1651 263 824956 682389 521842 775302 56683 494
          
Alle foretak i næringslivet         
2012277 6381 508 378743 6895 163 3494 113 0561 723 1203 434 4491 035 937382 118
2013280 8061 537 811801 2435 233 3534 168 8301 731 2793 498 5931 057 690359 677
2014285 0121 566 399825 5615 361 4894 249 5151 716 9803 631 6431 114 851367 145
2015292 1191 608 589848 8784 888 6923 723 8211 717 4723 197 6671 157 720371 762
2016295 1291 595 964836 2564 840 4513 594 9501 630 0353 214 9911 216 623378 273
          
Utenlandskontrollerte foretak i prosent av alle foretak i næringslivet     Prosent
20122,320,325,125,424,626,824,227,236,4
20132,320,224,926,525,726,026,028,732,6
20142,421,627,127,827,327,227,329,531,5
20152,520,927,627,128,125,027,425,225,8
20162,620,727,026,126,623,926,224,922,1

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge samt deres innvirkning på norsk økonomi.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Foretak

I Standard for næringsgruppering (SN2007) er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. I statistikken behandles en juridisk enhet som et foretak. Eksempler på juridiske enheter er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltmannsforetak.

Sysselsetting

Med sysselsatte menes summen av eiere og lønnstakere som arbeider i foretaket. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som sysselsatt i flere næringer. Sysselsettingstallene i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i løpet av året.

Lønns- og personalkostnader

Lønnskostnader omfatter lønn, feriepenger, honorarer og lignende, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap og til familiemedlemmer uten fast lønn.

Omsetning - strukturstatistikk

Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter fratrukket både offentlige tilskudd, spesielle offentlige avgifter vedrørende salget og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige skatter og avgifter vedrørende salget er inkludert, mens merverdiavgift ikke er inkludert

Produksjonsverdi

Med produksjonsverdi menes omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid og varer og tjenester kjøpt for videresalg. Kjøp av varer og tjenester for videresalg er trukket fra, mens aktiverte egne investeringsarbeider er lagt til

Produksjonsverdi for næring C Olje- og gassutvinning

På grunn av dårlig datakvalitet er handelsvarer ikke trukket fra for denne næringen.

Bearbeidingsverdi

Med bearbeidingsverdi menes summen av produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn de som er kjøpt direkte for videresalg) og korrigert for endringer i beholdning av råvarer og konsumvarer. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer og andre offentlige tilskudd/refusjoner er inkludert.

Totale kjøp av varer og tjenester

Med totale kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av regnskapsperioden for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Anskaffelser av materielle anleggsmidler er ikke inkludert i disse tallene. Varene og tjenestene kan enten bli videresolgt med eller uten videre bearbeidelse, bli brukt opp, eller lagres.

Kjøp av handelsvarer

Med kjøp av handelsvarer regnes verdien av alle varer som er kjøpt inn av foretaket for videresalg uten ytterligere bearbeiding. Tallene oppgis eksklusiv moms.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

Bruttoinvesteringer omfatter anskaffelser av fast kapital som bygninger og anlegg (unntatt boliger), maskiner, verktøy, redskap, inventar og transportmidler (unntatt til privat bruk), både nye og brukte. Påkostninger er lagt til. Bruttoinvesteringer oppgis uten inngående merverdiavgift.

Standard klassifikasjoner

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN 2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 3.

Foretak som driver virksomhet i flere bransjer er prinsipielt gruppert etter den virksomhet som bidrar mest til selskapets samlede bearbeidingsverdi. Landgrupperingen foretas i samsvar med ISO-standard for landgruppering, ISO 3166.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå. Utland fordelt på land og landgrupper.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Statistikken frigis innen 20 måneder etter referanseårets slutt.

Internasjonal rapportering

EUROSTAT og OECD

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådata og reviderte mikrodata er lagret i henhold til Statistisk sentralbyrås standard for arkivering av filer (DataDok).

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi en samlet oversikt over utenlandskontrollerte foretaks økonomiske aktivitet i Norge samt deres innvirkning på norsk økonomi.

Internasjonalt omtales denne typen statistikk som Inward Foreign Affiliates Statistics (IFATS).

Brukere og bruksområder

Brukere er privatpersoner, massemedia, ambassader, interesseorganisasjoner, offentlige myndigheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner m.fl. Statistikken er underlagt krav om internasjonal rapportering til OECD og til EU sitt statistikkbyrå, EUROSTAT.

Statistikken sier noe om omfanget av globalisering. Resultatene brukes i internasjonale handelsforhandlinger og til økonomisk forskning etc.   

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Inngående FATS-statistikk gjenbruker informasjon fra foretaksbaserte strukturstatistikker som utarbeides av Statistisk sentralbyrå. Den direkte knytningen med strukturstatistikkene gjør det mulig å foreta næringsvise sammenligninger mellom nasjonalt kontrollerte- og utenlandskontrollerte foretak. For mer informasjon om de ulike næringene se strukturstatistikk

For enkelte næringer utarbeider Statistisk sentralbyrå egne årsstatistikker som skiller seg noe fra de foretaksbaserte strukturstatistikkene. Dette gjelder “Utvinning av råolje og naturgass” (SN06) samt «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning» (SN35). Resultatene for disse næringene vil ikke være direkte sammenlignbare med tallene i den inngående FATS-statistikken. Årsstatistikken for utvinning av råolje og naturgass benytter felt/konsesjon som observasjonsenhet, mens årsstatistikken for elektrisitet omfatter alle e-verk med omsetningskonsesjon. Årsstatistikken for fjernvarme er en skjemabasert undersøkelse med virksomhet som observasjonsenhet. Inngående FATS-statistikk inkluderer kun investeringer i materielle eiendeler og omfatter dermed ikke letekostnader (olje og gass) siden dette har status som investeringer i immaterielle eiendeler. 

Statistikken over inngående FDI-beholdninger, https://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/di, er beslektet med inngående FATS-statistikk. Denne beskriver gjelden overfor utlandet i form av utenlandskeid aksjekapital og annen kapital knyttet til direkteinvesteringer. Imidlertid sier dette lite om hvordan utenlandske eierinteresser i Norge påvirker andre sider ved norsk økonomi. Inngående FATS-statistikk gjør oss bedre i stand til å beskrive denne påvirkningen og er en naturlig videreføring av Statistisk sentralbyrås eksisterende statistikk på globaliseringsfeltet.

Statistikken over norskontrollerte foretak i utlandet, http://www.ssb.no/ufats/, gir informasjon om norskkontrollerte foretak i utlandet. Utgående FATS-statistikk er underlagt samme internasjonale krav som inngående FATS.

Lovhjemmel

Statistikken baserer seg på gjenbruk av ulike primærstatistikker med tilhørende hjemler som statistikklovens § 2-2 og § 3-2.

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 716/2007 av 20. juni 2007 om Fellesskapets statistikk om strukturen og aktiviteten til utenlandskontrollerte foretak (FATS-forordningen).

Statistikken utarbeides i tråd med anbefalinger fra Eurostat, nedfelt i "Recommendations manual on the production of Foreign Affiliates Statistics"

Produksjon

Omfang

Statistikken dekker utenlandskontrollerte foretak i Norge, det vil si datterselskaper som kontrolleres enten direkte eller indirekte av et foretak i utlandet (se 4.1 for nærmere definisjon av utenlandskontroll). Det er kun aktive foretak som er med i populasjonen. Det presenteres også tall for hele næringslivet, som en referanse for statistikken over de utenlandskontrollerte foretakene.

Statistikken omfatter foretak innen næringshovedområdene olje- og gassutvinning og bergverksdrift, industri, elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og renovasonsvirksomhet, bygge og anleggsvirksomhet, varehandel, motorvognreparasjoner, transport og lagring, overnattings- og serveringsvirksomhet, informasjon og kommunikasjon, omsetning og drift av fast eiendom, faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting.

Foretak innen finansiell tjenesteyting og forsikring er ikke tatt med i populasjonen. Det er heller ikke næringene jordbruk og skogbruk, fiske, offentlig forvaltning, undervisning, helse- og sosialtjenester og andre sosiale og personlige tjenester.

Datakilder og utvalg

For å avgrense hvilke selskaper som er kontrollert fra utlandet bruker vi Aksjonærregisteret. I tillegg benyttes presse, internett ol. for å kartlegge nye utenlandskontrollerte foretak i Norge, samt til å kartlegge ultimate eierland (landet der det foretaket i eierkjeden som ikke er kontrollert av et annet foretak ligger).

I FATS-statistikken foretar vi en fulltelling for aktive utenlandskontrollerte foretak.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er ikke egen datainnsamling til statistikk over utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge. I denne statistikken bygger vi på Statistisk sentralbyrås strukturstatistikker, som igjen benytter data fra administrative registre som Skattedirektoratets næringsoppgave, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, Manntallet over merverdiavgiftspliktige (momsregisteret) og Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (AA-registeret). I strukturstatistikkene hentes det videre inn tilleggsopplysninger i egne skjema for et utvalg av foretakene.

I strukturstatistikkene er det foretatt kontroller og opprettinger av opplysningene som kommer fra næringsoppgaver og tilleggsskjema for de foretakene som inngår i utvalget. Særlig kritiske kontrollstørrelser er næringskode, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, andre driftskostnader, driftsresultat, investeringer og varekostnader. Revisjonen av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, Bedrifts- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig. For de utenlandsk kontrollerte foretakene foretas det kontroll av eierskapet ved gjennomgang av dataene fra Aksjonærregisteret, og gjennom informasjon fra regnskaper og selskapenes hjemmesider mv. om foretakenes ultimate eierland.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Det samme gjelder også ved flere enn tre forekomster dersom en eller to oppgavegivere dominerer tallene.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Definisjoner av enkelte kjennemerker, f. eks. sysselsetting, er endret i løpet av den perioden det er publisert tall for. Dette er det forsøkt å ta hensyn til, slik at tallene er mest mulig sammenlignbare over tid.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikkens kvalitet påvirkes av kildematerialet og datagrunnlaget. 

 

 

 

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB