Vareeksporten fortsetter å synke

Publisert:

Verdien av norsk vareeksport fortsetter å gå ned. De fire siste ukene var eksporten 18,6 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Importen er også noe lavere enn i fjor, men nedgangen dempes av høyere priser.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 24. mai, viser et fortsatt lavt og fallende nivå på norsk vareeksport.

Eksportverdien svinger en del fra uke til uke, men de to siste ukene har den gått ned med henholdsvis 3,0 og 6,6 prosent. Ser man på en litt lengre periode ligger eksporten i år godt under tilsvarende perioder de siste par årene.

I uke 18 til 21, altså fra den siste uken i april til 24. mai, var eksportverdien 18,6 prosent lavere enn i tilsvarende uker i fjor. Dette er når vi ser bort fra for eksempel råolje og naturgass, som ikke er med i de ukentlige tallene. Nivået er enda lavere enn for foregående fireukersperiode, da eksporten i 2020 var 15,3 prosent under fjoråret.

Figur 1. Eksport av varer per uke, 2018-uke 21 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.1 8.24 8.61 8.981 7.5103 10.133 7.7278 6.4912 5.7469 9.4597 8.8073 8.9307 8.3271 9.0552 8.8844 7.4554 9.6084 8.2058 10.544 9.5582 8.8005 8.9017 11.31 8.2238 9.1276 8.5375 10.619 10.439 10.289
2019 10.6 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.8 10.4 9.07 8.24 9.42 10.8 5.44 9.45 8.91 9.36 9 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.7046 9.8042 8.4771 7.4239 6.3473 6.6408 7.9418 8.0758 8.7239 9.0367 8.5263 9.419 8.8394 8.3435 9.2715 9.1867 9.97 8.9273 8.3859 10.435 8.9827 10.085 9.2611 9.985 11.138 11.311
2020 9.16 9.39 8.83 9.23 8.51 11.1 8.31 9.7 8.57 10.4 9.37 8.67 9.61 6.64 6.83 8.08 7.29 8 7.75 7.26

Lavere import, til tross for høyere priser

Også importen av varer var de siste ukene noe under fjoråret, målt i verdi. Verdien de siste fire ukene var 10,0 prosent lavere enn i tilsvarende uker i fjor.

For den delen av datamaterialet hvor vi har prisindekser på ukesbasis økte importprisene i siste halvdel av mars, og de har holdt seg høye de fleste ukene siden. Det betyr at fallet i importen trolig er større i volum enn det vi ser i løpende verdi.

Ser vi bort fra enkelte varegrupper med sterkt svingende eller fallende priser, som petroleumsprodukter og malmer, var importprisene i ukene 18 til 21 over 9 prosent høyere enn i samme uker i fjor. Merk at disse prisberegningene ikke dekker hele spekteret av varer som importeres, men de kan likevel være en indikasjon på virkningen av den svekkede krona og prisendringer i utenlandske markeder.

Figur 2. Import av varer per uke, 2018-uke 21 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.203 12.826 11.714 12.888 13.205 12.407 11.642 12.151 13.49 12.873 12.907 18.802 12.064 14.32 13.719 14.687 11.03 12.052 12.141 14.097 13.289 14.286 13.219 13.185 13.773 13.988 12.609 11.123 10.469 10.168 12.907 11.881 12.078 12.974 12.689 13.318 14.026 13.603 13.551 14.458 13.539 12.559 14.474 14.321 14.034 13.763 14.329 15.306 14.09 15.709
2019 14.18 19.086 13.074 13.136 14.726 12.773 13.841 14.076 14.323 14.506 15.073 16.89 13.753 17.291 7.9708 14.379 12.753 14.166 13.338 16.806 12.597 15.08 13.721 14.798 13.532 13.798 13.458 12.184 10.427 11.85 12.615 12.786 12.616 14.08 13.936 14.279 14.043 15.7 14.589 14.213 14.073 13.739 14.089 14.168 14.605 13.637 14.733 15.944 14.958 16.516
2020 12.008 14.298 13.067 14.831 14.561 12.733 12.843 13.928 15.181 15.805 15.079 15.038 13.911 8.7656 12.65 14.477 11.837 13.753 14.035 11.711

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel)

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil framover publisere ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense etter dette tidspunktet ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder, men innen starten av mai ser det ikke ut til at utsatt deklarering har blitt benyttet i et omfang som påvirker den ukentlige statistikken i noen betydelig grad.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt