Små bevegelser i utenrikshandelen i uke 12

Publisert:

Den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer viser at eksportverdien falt 9,5 prosent fra uke 11 til uke 12, mens importen gikk ned 4,3 prosent. Nivåene for både eksport og import er noenlunde like som for samme uke i fjor.

Se egen faktaboks nedenfor for detaljer om hvilke data som er med i den ukentlige statistikken, som nå er oppdatert med tall for uke 12, det vil si uka som sluttet 22. mars. Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt statistikkprodukt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom SSBs vanlige rutiner for kvalitetssikring.

Ingen store koronaeffekter for importen i uke 12

For varene som er med i ukestatistikken ser vi en liten nedgang i importverdien fra uke 11 til 12 på 4,3 prosent, men verdien er fortsatt høyere enn i de første ukene i året - og på omtrent samme nivå som samme uke i fjor.

For varegruppene der det er mulig å beregne prisindekser steg importprisene samlet sett noe fra uka før, slik at fallet i volum er høyere enn fallet målt i løpende priser. Størrelsen på endringene er ikke uvanlige sammenlignet med svingninger vi har sett fra en uke til den neste de siste par årene.

Figur 1. Import av varer per uke. 2018–uke 12 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd.kr) 11.21 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.50 12.87 12.91 18.80 12.07 14.33 13.73 14.70 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.78 13.99 12.70 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.94 12.69 13.32 14.03 13.59 13.56 14.46 13.54 12.57 14.48 14.32 14.06 13.76 14.34 15.37 14.10 15.79
2019 (mrd.kr) 14.18 19.02 13.07 13.14 14.73 12.66 13.84 14.08 14.33 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.19 10.43 11.85 12.63 12.79 12.62 14.09 13.94 14.28 14.08 15.71 14.60 14.21 14.08 13.70 14.09 14.18 14.63 13.65 14.76 15.27 14.99 16.51
2020 (mrd.kr) 12.01 14.31 13.09 14.83 14.57 12.74 12.86 13.97 15.22 15.82 15.14

Lavere eksport

Eksportverdien gikk ned med 9,5 prosent fra uke 11 til uke 12. Verdien var noe lavere enn i samme uke i fjor, men høyere enn i uke 12 i 2018. Det er rimelig å anta at prisene på mange eksportvarer sank i utenlandsk valuta, og at eksportverdien målt i norske kroner dermed ville falt mer om det ikke var for kronesvekkelsen i uke 12.

For varene der vi har ukentlige eksportprisindekser er det samlet sett et lite prisfall på under en prosent, slik at nedgangen fra uke 11 til uke 12 er omtrent den samme om man ser på verdier i løpende eller faste priser.

Figur 2. Eksport av varer per uke, 2018–uke 12 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd.kr) 8.64 7.86 8.16 8.58 9.78 8.14 8.16 7.99 7.76 9.72 9.73 5.47 7.66 9.26 8.93 9.23 7.10 9.10 7.24 8.88 9.61 9.97 8.15 8.52 8.86 7.37 10.02 7.68 6.41 5.74 9.46 8.81 8.93 8.32 9.06 8.86 7.41 9.61 8.21 10.55 9.56 8.80 8.90 11.30 8.23 9.13 8.55 10.62 10.45 10.30
2019 (mrd.kr) 10.58 9.63 9.55 8.51 9.87 9.28 8.81 9.92 9.80 10.41 9.09 8.25 9.42 10.84 5.44 9.44 8.80 9.36 9.03 9.95 8.29 9.46 8.90 9.27 8.68 9.81 8.48 7.41 6.33 6.64 7.94 8.08 8.73 8.87 8.51 9.42 8.84 8.37 9.28 9.26 9.96 8.94 8.39 10.56 9.00 10.04 9.29 10.04 11.18 11.32
2020 (mrd.kr) 9.15 9.39 8.84 9.24 8.53 11.11 8.31 9.68 8.58 10.48 9.49

Den samlede eksporten trekkes ned av redusert pris og volum for viktige eksportvarer som fisk og raffinerte petroleumsvarer. Heller ikke for disse varegruppene er eksportverdiene markant lavere enn tidligere uker i år eller i samme perioder de foregående årene. Dette gjelder både for verdiene i løpende og i faste priser, det vil si i både verdi og volum.

Prisene på metaller unntatt jern og stål steg med 4,6 prosent fra uke 11 til uke 12 og bidro til at eksportverdien for varegruppen økte med i overkant av 19 prosent. Samtidig har det tidligere i år vært noen uker med relativt lav eksport av disse varene, så sett over flere uker er ikke nivået så ulikt samme periode i fjor.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel)

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan tilby for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil fortsette å utarbeide ukentlig statistikk over utenrikshandel med varer, men foreløpig er ikke publiseringstidspunkter bestemt. Tall for uke 13 vil frigis så snart som mulig.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Merk at valutakursene som brukes for å omregne fra utenlandsk valuta til NOK ved tolldeklarering er ukentlige kurser som har en forsinkelse sammenlignet med spotmarkedet. Når valutakursen endres så mye som vi har sett de siste ukene har dette en viss betydning for de ukentlige seriene i løpende priser og prisindeksene. Tolletatens valutakurs viser en svekkelse av NOK mot EUR på 4,9 prosent fra uke 11 til uke 12, mens spotmarkedet ifølge Norges Bank hadde en svekkelse på 7,6 prosent. I hvilken grad dette betyr at verdiseriene i løpende priser og prisindeksene undervurderer hva eksportører fikk og importører betalte for varene i uke 12 avhenger av i hvilken grad handelen gjøres i NOK eller utenlandsk valuta, og i sistnevnte tilfelle også av om eksportører og importører har sikret seg mot valutakurssvingninger. Basert på tolldeklarasjoner der det finnes informasjon om hvilken valuta som er brukt var i overkant av 80 prosent av fastlandseksporten i 2019 solgt i utenlandsk valuta, mens det samme tallet for import av tradisjonelle varer var litt over 70 prosent, målt i verdi.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 35 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt