Fall i Kina-importen for andre uke på rad

Publisert:

Den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer viser at både import- og eksportverdiene falt fra uke 12 til uke 13. Spesielt importen fra Kina så en stor nedgang.

Den ukentlige statistikken, som er oppdatert med tall til og med 29.mars, viser redusert importverdi for andre uke på rad. Fra uke 12 til 13 gikk den ned med 5,1 prosent. Samtidig økte importprisene med 5,4 prosent. Det tyder på at volumfallet i importen er større enn det vi ser i verditallene.

Figur 1. Import av varer per uke. 2018–uke 13 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd.kr) 11.21 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.50 12.87 12.91 18.80 12.07 14.33 13.73 14.70 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.78 13.99 12.70 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.94 12.69 13.32 14.03 13.59 13.56 14.46 13.54 12.57 14.48 14.32 14.06 13.76 14.34 15.37 14.10 15.79
2019 (mrd.kr) 14.18 19.02 13.07 13.14 14.73 12.66 13.84 14.08 14.33 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.19 10.43 11.85 12.63 12.79 12.62 14.09 13.94 14.28 14.08 15.71 14.60 14.21 14.08 13.70 14.09 14.18 14.63 13.65 14.76 15.27 14.99 16.5
2020 (mrd.kr) 12.01 14.30 13.08 14.83 14.57 12.74 12.85 13.96 15.20 15.81 15.13 14.36

Importen fra Kina gikk kraftig tilbake for andre uke på rad, med over 15 prosent per uke. Nivået begynner nå å bli relativt lavt sammenlignet med de foregående årene. Merk at påsken falt i uke 13 i 2018 (og i uke 16 i 2019), som er grunnen til at verdien i uke 13 i 2018 er så lav i figuren nedenfor.

Figur 2. Import av varer fra Kina per uke, 2018–uke 13 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd.kr) 1.48 1.43 1.27 1.32 1.32 1.31 1.27 1.18 1.26 1.14 1.31 0.92 1.21 1.26 1.20 1.11 1.02 1.17 1.06 1.17 1.33 1.14 1.28 1.26 1.44 1.53 1.25 1.22 1.28 1.27 1.50 1.52 1.44 1.52 1.41 1.41 1.69 1.47 1.60 1.45 1.48 1.51 1.59 1.61 1.66 1.51 1.79 1.74 1.64 1.72
2019 (mrd.kr) 1.64 1.51 1.57 1.60 1.38 1.31 1.39 1.46 1.40 1.34 1.43 1.34 1.26 1.31 0.67 1.25 1.14 1.36 1.23 1.45 1.21 1.34 1.16 1.41 1.45 1.51 1.42 1.44 1.37 1.38 1.51 1.65 1.55 1.58 1.57 1.62 1.54 1.70 1.58 1.66 1.66 1.46 1.59 1.66 1.73 1.64 1.76 2.00 1.67 1.94
2020 (mrd.kr) 1.61 1.55 1.59 1.49 1.31 1.32 1.37 1.32 1.60 1.68 1.42 1.17

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Lavere eksport

Eksportverdien falt også noe fra uke 12 til uke 13, med 4,5 prosent. Eksportprisene økte med 1,8 prosent, og bidro til å dempe verdifallet noe.   

Figur 3. Eksport av varer per uke, 2018–uke 13 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd.kr) 8.64 7.86 8.16 8.58 9.78 8.14 8.16 7.99 7.76 9.72 9.73 5.47 7.66 9.26 8.93 9.23 7.10 9.10 7.24 8.88 9.61 9.97 8.15 8.52 8.86 7.37 10.02 7.68 6.41 5.74 9.46 8.81 8.93 8.32 9.06 8.86 7.41 9.61 8.21 10.55 9.56 8.80 8.90 11.30 8.23 9.13 8.55 10.62 10.45 10.30
2019 (mrd.kr) 10.58 9.63 9.55 8.51 9.87 9.28 8.81 9.92 9.80 10.41 9.09 8.25 9.42 10.84 5.44 9.44 8.80 9.36 9.03 9.95 8.29 9.46 8.90 9.27 8.68 9.81 8.48 7.41 6.33 6.64 7.94 8.08 8.73 8.87 8.51 9.42 8.84 8.37 9.28 9.26 9.96 8.94 8.39 10.56 9.00 10.04 9.29 10.04 11.18 11.3
2020 (mrd.kr) 9.15 9.39 8.84 9.24 8.52 11.11 8.31 9.68 8.58 10.47 9.46 9.03

En av varegruppene som trekker den samlede eksporten ned i uke 13 er metaller unntatt jern og stål. Eksport av disse varene har hoppet spesielt mye opp og ned fra uke til uke så langt i år. I uke 13 var eksportverdien av disse varene omtrent halvert fra uka før. Fiskeeksporten gikk litt opp fra uke 12 til uke 13, med 2,0 prosent. Det ble blant annet eksportert mer laks enn i uka før.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel)

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan tilby for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil fortsette å utarbeide ukentlig statistikk over utenrikshandel med varer, men foreløpig er ikke publiseringstidspunkter bestemt. Tall for uke 14 vil frigis onsdag 8. april. 

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense i uke 13 ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant av 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder. Det vil ikke være mulig for SSB å tallfeste effekten av regelendringen før mot slutten av april.

Merk at valutakursene som brukes for å omregne fra utenlandsk valuta til NOK ved tolldeklarering er ukentlige kurser som har en forsinkelse sammenlignet med spotmarkedet. Når valutakursen endres så mye som vi har sett de siste ukene har dette en viss betydning for de ukentlige seriene i løpende priser og prisindeksene. Tolletatens valutakurs viser en svekkelse av NOK mot EUR på 6,2 prosent fra uke 12 til uke 13, mens NOK i spotmarkedet ifølge Norges Bank styrket seg med 2,2 prosent mot EUR. I hvilken grad dette betyr at verdiene i løpende priser og prisindeksene for uke 13 overvurderer hva eksportører fikk og importører betalte for varene avhenger av i hvilken grad handelen gjøres i NOK eller utenlandsk valuta, og i sistnevnte tilfelle også av om eksportører og importører har sikret seg mot valutakurssvingninger. Uka før var forholdet motsatt, da spotkursen viste en sterkere svekkelse enn Tolletatens kurs, så i den grad verdiene i uke 13 er overvurdert er verdiene i uke 12 undervurdert. Basert på tolldeklarasjoner der det finnes informasjon om hvilken valuta som er brukt var i overkant av 80 prosent av fastlandseksporten i 2019 solgt i utenlandsk valuta, mens det samme tallet for import av tradisjonelle varer var litt over 70 prosent, målt i verdi.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 35 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt