Barne- og familievern

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 9 av 9
Færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene

I løpet av 2021 var det mindre bruk av institusjonene i barnevernet med 4 prosent færre oppholdsdager enn året før. Størst nedgang var det i institusjoner drevet av private ideelle organisasjoner med 8 prosent. Men også i offentlige og andre private institusjoner var det færre oppholdsdager.

Flere gruppemøter og mer kursvirksomhet hos familievernet

Etter en nedgang i antall familievernsaker og foreldremeklinger fra 2019 til 2020, har det vært små endringer i omfanget av denne type saker hos familievernkontorene fra 2020 til 2021. I 2021 ser man imidlertid en økning på 28 prosent i antall gruppemøter, og nær 34 prosent for antall timer brukt på kurs og andre former for utadrettet virksomhet hos familievernet.

Stadig færre barn i barnevernet

Talet på barn i barnevernet gjekk ned i 2021. Det var 50 520 barn og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2021. Det er om lag 2 300 færre barn og unge enn året før.

Sterk nedgang i bruk av sentre for foreldre og barn

I løpet av 2020 var det 5 700 færre oppholdsdager i sentre for foreldre og barn, en nedgang på 17 prosent fra året før. Det er i de offentlige sentrene reduksjonen har vært stor.

Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir

I 2020 budde om lag 6 600 barn i fosterheim utanom familie. Blant desse barna var det 76 prosent i alderen 0-5 år som flytta minst ein gong etter at dei først blei plasserte utanfor heimen av barnevernet.

Færre unge med barnevernserfaring i høgare utdanning

Halvparten av alle unge utan barnevernserfaring som avslutta grunnskolen i 2014 er i høgare utdanning i 2020. Det same gjeld berre for 1 av 5 unge som har teke imot tiltak frå barnevernet.

Et koronapreget år for familievernet

I 2020 gikk aktiviteten i familievernet ned fra tidligere år. Det viser seg i en reduksjon på drøyt 8 prosent i det totale antall familievernsaker fra 2019. Det er grunn til å tro at mye av nedgangen kan tilskrives pandemien.

Noko færre meldingar til barnevernet i 2020

Barnevernstenestene fekk melding om uro kring 1 450 færre barn i 2020 samanlikna med året før. Dei fekk i alt 56 800 meldingar om 49 700 barn i løpet av 2020.

Mindre aktivitet i barnevernet - størst reduksjon for dei minste barna

Barnevernstenestene starta 3 prosent færre undersøkingar, og vel 3 prosent færre barn og unge fekk barnevernstiltak i 2020 enn året før. Det er størst reduksjon blant barn under skolealder.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet barne- og familievern.