66131
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
66131
Høyere priser på energivarer
statistikk
2012-02-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. januar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere priser på energivarer

Produsentprisindeksen (PPI) økte 2,2 prosent fra desember 2011 til januar 2012. Høyere priser på råolje, naturgass, raffinerte petroleumsprodukter og elektrisitet var hovedårsaker til oppgangen.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

PPI gikk opp 2,2 prosent fra desember 2011 til januar 2012. I januar var produsentprisene preget av prisjusteringer, samt revurderinger av eksisterende kontrakter og inngåelse av nye kontrakter. Dette ga seg utslag i større prisvariasjon for de fleste PPI-næringer. Næringene som bidro mest til månedsendringen, var utvinning av råolje og naturgass, petroleums- og kullvareindustri, samt kraftforsyning som økte med henholdsvis 3,6, 5,4 og 4,6 prosent.

Olje og petroleumsprodukter opp

Prisutviklingen innenfor olje- og gassutvinning var påvirket av høyere priser på både olje og gass. Oljeprisen (Brent Blend, målt i NOK) økte 4,3 prosent fra desember til januar. Varslet stans i leveranser av iransk olje til Europa, samt forventninger om bedring i den amerikanske og kinesiske økonomien, var med på å forklare prisoppgangen på råolje.

Prisene innenfor petroleums- og kullvareindustrien økte som resultat av kraftig prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter som bensin, autodiesel, samt fyringsolje og marinegassolje. Prisoppgangen på raffinerte petroleumsprodukter skyldes den høye prisen på råolje. I tilfelle av fyringsolje og marinegassolje var det også andre faktorer som spilte inn. En av årsakene var lavere lagre som følge av mindre produksjon av fyringsolje og marinegassolje internasjonalt. I tillegg var høyere etterspørsel fra Japan, som for tiden bruker fyringsolje for elektrisitetsproduksjon, også med på å bidra til oppgangen i de internasjonale prisene.

Prisoppgang på elektrisitet og metaller

Elektrisitetsprisene økte 4,6 prosent fra desember til januar. I januar var prisoppgangen på elektrisitet spesielt merkbar i andre halvdel av måneden. Kaldere vær i store deler av Norge ga da høyere kraftforbruk og bidro til høyere kraftpriser.

Prisene i metallindustrien økte også fra desember til januar etter å ha falt store deler av 2011. Prisoppgangen på 1,3 prosent var forårsaket av høyere priser på ikke-jernholdige metaller. De fleste metaller fra London Metal Exchange, inkludert aluminium og nikkel, opplevde prisoppgang som følge av at positive tall om veksten i kinesisk økonomi ble offentliggjort i midten av januar.

Tolvmånedsendring: 7,9 prosent høyere priser

Fra januar 2011 til januar 2012 økte PPI med 7,9 prosent. De største bidragsyterne var utvinning av råolje og naturgass, petroleums- og kullvareindustri, samt næringsmiddelindustri hvor prisene økte med henholdsvis 18,9, 16,8 og 3,5 prosent.

Til tross for at prisene innenfor kraftforsyning og produksjon av metaller økte fra desember til januar, gikk prisene ned de siste tolv månedene. Prisnedganger i disse næringene var på henholdsvis 37,6 og 11,3 prosent fra januar 2011 til januar 2012.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Januar 2012 Endring i prosent
  Desember 2011-januar 2012 Januar 2011-januar 2012
Totalindeks  249,5 2,2 7,9
       
Utvinning og utvinningstjenester  392,9 2,9 18,1
Industri og bergverksdrift  157,0 1,3 3,2
Kraftforsyning  257,2 4,6 -37,6
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  141,9 -0,1 -1,9
Investeringsvarer  128,3 0,4 1,2
Konsumvarer  133,8 0,1 3,3
Energivarer  369,2 4,0 14,3

Ny næring i PPI

Fra og med januar 2012 er en ny næring innlemmet i PPI. Prisendringer innenfor næringen tjenester til bergverksdrift og utvinning er nå med i beregningen av indeksen. Næringen er i stor grad preget av tjenester levert til olje- og gassutvinning på norsk sokkel. Det publiseres en egen indeks for næringen, som kan finnes i Statistikkbanken og i vedleggstabellene (se lenker i venstre marg). Siden prisendringene inngår i PPI først fra og med januar 2012, starter indeksserien for næringen i desember 2011. Ellers inngår næringen i beregningene av totalindeksen, indeksen for utvinning og utvinningstjenester samt indeksen for innsatsvarer. I 2012 utgjør næringen omtrent 7 prosent av vektene som brukes til å beregne PPI. For detaljer om den nye indeksen, se notatet Prisindeks for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass .

Nye vekter i PPI

PPI beregnes som et veid gjennomsnitt av prisendringer. For at indeksen på best mulig vis skal gjenspeile næringsstrukturen i Norge til enhver tid, oppdateres vektene ved overgangen til et nytt år. De nye vektene får altså effekt fra og med indeksen for januar. Siden indeksen nå omfatter en ny næring (se kommentaren over), har vektene til de fleste næringer, uttrykt som andel av totalen, falt. Ett unntak er vekten til kraftforsyning, som øker noe. Dette kommer av at distribusjon av elektrisk kraft nå er innlemmet i grunnlagsdataene for vektene, i tillegg til produksjon av kraft. Vektene til næringen data- og elektrisk utstyrsindustri er blant de som går mest ned fra 2011 til 2012. Ellers kan det nevnes at hjemmemarkedet har fått større betydning i forhold til eksportmarkedet, sammenlignet med i fjor. Dette henger trolig sammen med at norske eksportører i 2011 opplevde større vanskeligheter i sine markeder enn det produsenter som selger til det norske markedet gjorde.

Alle endringene i vektene skyldes en kombinasjon, i ulik grad, av endrede salgsvolumer og priser. I tillegg har man i år en viss effekt av at dataene som brukes i beregningen av vektene er noe endret. Grunnlaget for PPIs vekter er produksjonsverdier fra nasjonalregnskapet. For første gang er disse dataene nå tilgjenglige gruppert etter en ny næringsstandard. Dette kan i seg selv bidra til at vektene forskyves noe mellom næringer, da noe produksjon kan ha vært klassifisert ulikt i den gamle og den nye standarden. For mer om endringene i nasjonalregnskapet, se egen artikkel .

For flere detaljer om vektene, se tabellen Vekter eller Flere tall i Statistikkbanken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB