56446
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
56446
Liten oppgang i PPI
statistikk
2012-01-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeksen, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
false

Produsentprisindeksen15. desember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten oppgang i PPI

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 0,2 prosent fra november til desember 2011. Høye priser på naturgass var hovedårsaken til oppgangen, mens lavere priser på olje, petroleumsprodukter, metaller og elektrisitet dempet oppgangen.

Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100

Fra november til desember økte PPI med 0,2 prosent. Prisoppgangen kommer hovedsakelig fra økte priser på naturgass. Når det gjelder prisen på råolje (Brent Blend), gikk den ned 0,7 prosent fra november til desember. Prisene på elektrisk strøm falt med 6,9 prosent i samme periode, dette som følge av lavere strømforbruk og høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner.

Prisnedgang i industrien

Som resultat av prisnedgang i flere viktige industrinæringer gikk prisene i industrien samlet sett ned med 0,1 prosent. Prisene i petroleums- og kullvareindustrien falt med 0,6 prosent, og det var lavere priser på raffinerte petroleumsprodukter som var årsaken. Lavere priser i metallindustrien på 1,3 prosent kom fra prisnedgangen på ikke-jernholdige metaller internasjonalt. Lavere priser i næringsmiddelindustrien var forårsaket av billigere kjøtt solgt til norske kunder.

Kjemisk- og farmasøytisk industri, samt maskinindustri, var blant industrinæringer med prisoppgang fra november til desember 2011.

Tolvmånedersendring: 8,2 prosent høyere priser

Fra desember 2010 til desember 2011 økte PPI med 8,2 prosent. Det var kraftig prisvekst innenfor utvinning av råolje og naturgass, petroleums- og kullvareindustri samt næringsmiddelindustri som bidro mest til oppgangen i PPI i denne perioden. Prisfallet innenfor kraftforsyning og metallindustrien bidro til å dempe veksten i PPI de siste tolv månedene.

Årsvekst: 16,3 prosent

Når vi ser året under ett, økte PPI med 16,3 prosent fra 2010 til 2011, mot en prisoppgang på 18,3 prosent fra 2009 til 2010 (for mer om årsvekst, les her ). De viktigste bidragsytere var utvinning av råolje og naturgass sammen med produksjon av raffinerte petroleumsprodukter. Blant andre næringer med stor betydning for årsveksten var næringsmiddelindustri, kjemisk- og farmasøytisk industri, papir- og papirvareindustri samt metallindustri. Elektrisitetsprisene falt derimot fra 2010 til 2011 og bidro til å dempe årsveksten i PPI.

Hovedtrekk for 2011

I 2011 var verdensøkonomien preget av høye priser på råolje og mat samt prisfall på metaller. Urolighetene i flere oljeproduserende land har skapt forstyrrelser i oljetilbudet og usikkerhet om framtidig produksjon og leveranser av råolje. Dårlige klimaforhold var blant årsakene til høye matpriser. Usikkerhet knyttet til utviklingen i verdensøkonomien, blant annet skapt av gjeldsproblemene i eurosonen, økonomiske utfordringer i USA og jordskjelvet i Japan, har ført til lavere priser på blant annet metaller. Disse forholdene har i stor grad gitt utslag i PPI i 2011.

Høye priser på olje, gass og raffinerte petroleumsprodukter

Prisene innenfor utvinning av råolje og naturgass var 29,2 prosent høyere i 2011 sammenliknet med 2010. Prisutviklingen i næringen i 2011 kjennetegnes ved høye og varierende priser. Oljeprisen gikk kraftig opp fra januar til april, men falt noe gjennom resten av året. Gjennomsnittlig lå prisen på Brent Blend på om lag 80 amerikanske dollar per fat i 2010, mens den var på godt over 100 dollar per fat i 2011. Gassprisen viste oppgang stort sett gjennom hele 2011. Den høye oljeprisen har også gitt utslag i prisene på raffinerte petroleumsprodukter. Som følge av dette har prisene i petroleums- og kullvareindustrien hatt en oppgang på 24,9 prosent fra 2010 til 2011. Det var hovedsakelig prisene på eksportmarkedet som styrte prisutviklingen på både olje, gass og raffinerte petroleumsprodukter.

Prisutvikling i industrien

Årsveksten for industrien var på 7,5 prosent i 2011, en oppgang på ett prosentpoeng fra året før. Prisene i industrien steg omtrent uavbrutt fra september 2009 til mai 2011, men falt deretter fra toppmåneden mai og til slutten av året. Prisnedgangen fra mai til desember var på litt over 1 prosent, og skyldes lavere priser på eksportvarer. Det var spesielt lavere priser på raffinerte petroleumsprodukter og metaller som førte til prisnedgangen i industrien på eksportmarkedet. Fisk og papir var to varer som opplevde høyere eksportpriser, og bidro til å dempe prisnedgangen i andre halvår 2011. Når det gjelder hjemmemarkedet, var prisene i industrien omtrent uendret fra mai til desember. Næringene som bidro til prisutviklingen på hjemmemarkedet var næringsmiddelindustri og kjemisk- og farmasøytisk industri.

Høye fiskepriser

Årsveksten i prisene innenfor næringsmiddelindustrien var 5,8 prosent i 2011. Fiskeprisene økte betydelig gjennom 2010, som følge av oppgangen i eksportprisene på laks, og stabiliserte seg deretter på et høyt nivå i 2011. Hovedårsaken til prisoppgangen på laks i 2010 var lavere lakseproduksjon internasjonalt grunnet lakselusepidemi i Chile og full stans i den chilenske lakseoppdretten. Årsaker til høye fiskepriser i 2011 var fortsatt lavere produksjon av laks i verden enn normalt, samt generelt høy etterspørsel etter fisk.

Blant andre områder med store prisøkninger gjennom 2011 var kjøttindustrien, bearbeiding av grønnsaker og frukt samt produksjon av kornvarer og varer av stivelser og bakeri og pastavarer. Prisutviklingen i disse undernæringene hadde stor betydning på hjemmemarkedet.

Prisoppgang på gjødsel og papir

Prisene innenfor kjemisk- og farmasøytisk industri var i gjennomsnitt 8,4 prosent høyere i 2011 enn i 2010, mot et prisfall på 1,8 prosent fra 2009 til 2010. Dette må ses i sammenheng med at prisene i næringen holdt seg relativt lave store deler av 2010, før de begynte å stige i november 2010. Oppgang i prisene fra november til toppmåneden mai 2011 var på omtrent 12 prosent. Prisoppgangen i næringen var i stor grad styrt av priser på kjemiske råvarer, og det var særlig gjødselprisene på hjemmemarkedet som hadde betydning for prisveksten. Prisene i kjemisk- og farmasøytisk industri gikk deretter ned i løpet av sommermånedene 2011, men økte i perioden fra september og til slutten av året. Ser man på 2011 under ett, var det bare en liten prisoppgang i næringen fra januar til desember.

Prisene i papir- og papirvareindustri var gjennomsnittlig 10 prosent høyere i 2011 sammenlignet med året før. Prisveksten i næringen var hovedsakelig drevet av høyere eksportpriser på avis- og magasinpapir solgt til europeiske kunder.

Lavere prisvekst på metaller i 2011 i forhold til 2010

Årsveksten i prisene innenfor metallindustrien var 6,2 prosent for 2011. Dette er betydelig lavere enn i 2010, da den var over 20 prosent. Grunnen til dette er at prisutviklingen i metallindustrien snudde i løpet av 2011. Selv om det var noe oppgang i prisene innenfor metallindustrien i PPI i starten av året, har prisene sunket det meste av 2011 både innenfor produksjon av jern og stål samt produksjon av ikke-jernholdige metaller. Fra februar til desember gikk prisene innenfor metallindustrien ned med 15 prosent, det var prisene på eksportmarkedet som ble redusert mest.

Ikke-jernholdige metaller hadde i gjennomsnitt 7 prosent høyere priser i 2011 enn i 2010. I februar 2011 var prisene nesten på nivå med det tidligere toppnivået i april 2007. Siden februar 2011 har prisene innenfor ikke-jernholdige metaller sunket i alle måneder med unntak av juli. Både aluminium, nikkel, sink, bly og kopper falt jevnlig gjennom 2011. Utviklingen i gullprisene er derimot en annen, gullprisene har steget gjennom hele 2011 og var nesten 20 prosent høyere i desember1 enn i januar 2011. Gull har imidlertid veldig liten betydning i PPI.

Prisnedgang på elektrisitet

Lavere elektrisitetspriser bidro til å dempe årsveksten i PPI, med om lag 8 prosent lavere priser i 2011 sammenlignet med 2010. Dette må sees i sammenheng med at prisene på elektrisitet steg kraftig høsten 2010, med en pristopp i desember 2010. Gjennom hele 2011, med unntak av november, har elektrisitetsprisene falt. Perioder av 2011 var preget av mye nedbør som førte til at fyllingsgraden hentet seg inn fra sitt rekordlave nivå, og holdt seg forholdsvis høy gjennom året. Dette har også ført til høyere produksjon i perioder av året, noe som har trukket elektrisitetsprisene ned.

1  Rettet 20. januar 2012.

Produsentprisindeks. 2000=100
  Desember 2011 Endring i prosent
  November 2011-desember 2011 Desember 2010-desember 2011
Totalindeks  244,1 0,2 8,2
       
Utvinning av råolje og naturgass  381,9 1,1 20,6
Industri og bergverksdrift  155,0 -0,2 3,0
Kraftforsyning  245,9 -6,9 -43,1
       
Etter varetype      
Innsatsvarer  142,0 -0,2 -0,7
Investeringsvarer  127,8 0,2 0,9
Konsumvarer  133,6 - 3,6
Energivarer  354,9 0,5 14,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB