Banner med bilde og tittel

Fakta om

Skogbruk

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Mye av Norge er dekket av skog. Men hvor mye skog har vi, hvor mye vokser den og hvor mye hogst er det hvert år? Dette og andre tall om skogbruket finner du her.

Skogareal

Andel av Norge¹ dekket av skog
Ikon av flagg med vekst
Andel av Norge¹ dekket av skog
2021
37,4
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen


Andel av skog som er økonomisk drivverdig¹. Prosent

¹ Skog hvor det kan produseres minst 0,1 m³ tømmer per dekar. Kalles også produktivt skogareal.

Økonomisk drivverdig skog
Ikon med traktor og trær
Økonomisk drivverdig skog
2015-2019
82,8
millioner dekar
-0,7 % Endring fra fem år før

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Sjekk hvor stort areal som er dekket av økonomisk drivverdig skog i din kommune


Antall skogeiendommer¹

Skogeiendommer

Ikon av skog
Antall skogeiendommer¹
2020
125 485
skogeiendommer

¹ Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal

 

Fylker med flest skogeiendommer


Skogeiendommer med hogst

Skogeiendommer med hogst

Ikon av to trær
Skogeiendommer med hogst
2020
12 660
skogeiendommer
-4,5 % Endring fra ti år før

Skogeiendommer med hogst

Hogst

Hogst i utvalgte land

¹ Tall fra 2016
Kilde:
Eurostat

Hogst av gran i Norge
Ikon av skog
Hogst av gran i Norge
2020
7,2
millioner m³
11,3 % Endring fra ti år før
Hogst av furu
Hogst av furu
2020
2,8
millioner m³

Hogst av løvtre
Hogst av løvtre
2020
0,3
millioner m³

Sagtømmer, eller skurtømmer, er tømmer som blir sendt til sagbruk. Massevirke er tømmer som blir brukt til produksjon av cellulose, papir og sponplater. Blandingstømmer, eller sams virke, er blanding av sagtømmer og massevirke.


Kommuner med mest hogst


Sjekk tall for hogst i din kommune


Produksjon av ved

Vedhogst

Ikon av to prydbusker
Produksjon av ved
2020
1,8
millioner m³
-43,1 % Endring fra ti år før

Energiforbruk¹ i husholdninger og fritidshus. Prosent

¹ Utenom drivstoff til private biler

Tømmerfløting

Historisk statistikk: Tømmerfløting i årene 1871-1999


Eldre digitaliserte publikasjoner om skogbruket finnes under Historisk statistikk.

Skogplanting

Nyplantede trær
Ikon av løvtrær
Nyplantede trær
2020
43,5
millioner planter
114,9 % Endring fra ti år før

Skogeiernes inntekt

Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk
2019
57 000
kroner
16,3 % Endring fra året før

Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk


Skogeierne har gjerne andre inntekter i tillegg til inntekter fra skogbruk, for eksempel fra jordbruk. Se fakta om jordbruk.


Tømmerpriser

Tømmerpriser¹

¹ Ikke justert for inflasjon

Eksport

Sysselsatte innen skogbruk

Sysselsatte

ikon av mennesker
Sysselsatte innen skogbruk
2020
6 259
sysselsatte
-0,7 % Endring fra året før

Alle faktasider