Banner med bilde og tittel

Skogbruk

Fakta om skogbruk

Ingress

Mye av Norge er dekket av skog. Men hvor mye skog har vi, hvor mye vokser den og hvor mye hogst er det hvert år? Dette og andre tall om skogbruket finner du her.

Skogareal

Andel av Norge¹ dekket av skog
Ikon av flagg med vekst
Andel av Norge¹ dekket av skog
2022
37,6
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Andel av skog som er økonomisk drivverdig¹. Prosent

¹ Skog hvor det kan produseres minst 0,1 m³ tømmer per dekar. Kalles også produktivt skogareal.
Økonomisk drivverdig skog
Ikon med traktor og trær
Økonomisk drivverdig skog
2015-2019
82,8
millioner dekar
-0,7 % fra fem år før

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Sjekk hvor stort areal som er dekket av økonomisk drivverdig skog i din kommune

Antall skogeiendommer¹

Skogeiendommer

Ikon av skog
Antall skogeiendommer¹
2021
124 551
skogeiendommer
-5,5 fra ti år før

¹ Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal

 

Skogeiendommer

Fylker med flest skogeiendommer

Skogeiendommer med hogst

Skogeiendommer med hogst

Ikon av to trær
Skogeiendommer med hogst
2021
13 575
skogeiendommer
-4,1 % fra ti år før
Skogeiendommer med hogst

Hogst

Hogst i utvalgte land

¹ Tall fra 2016
Hogst av gran i Norge
Ikon av skog
Hogst av gran i Norge
2021
8,3
millioner m³
28,4 % fra ti år før
Hogst av gran

Hogst av furu
Ikon av skog
Hogst av furu
2021
2,8
millioner m³
41,3 % fra ti år før
Hogst av furu

Hogst av løvtre
Ikon av to prydbusker
Hogst av løvtre
2021
0,3
millioner m³
211,5 % fra ti år før
Hogst av løvtre

Sagtømmer, eller skurtømmer, er tømmer som blir sendt til sagbruk. Massevirke er tømmer som blir brukt til produksjon av cellulose, papir og sponplater. Blandingstømmer, eller sams virke, er blanding av sagtømmer og massevirke.

Kommuner med mest hogst

Sjekk tall for hogst i din kommune

Produksjon av ved

Vedhogst

Ikon av to prydbusker
Produksjon av ved
2021
2,1
millioner m³
-15,0 % fra ti år før
Hogst til ved

Energiforbruk¹ i husholdninger og fritidshus. Prosent

¹ Utenom drivstoff til private biler
Historisk statistikk: Tømmerfløting i årene 1871-1999

Eldre digitaliserte publikasjoner om skogbruket finnes under Historisk statistikk.

Skogplanting

Nyplantede trær
Ikon av løvtrær
Nyplantede trær
2021
39,6
millioner trær
70,5 % fra ti år før
Skogplanting

Skogeiernes inntekt

Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk
2020
54 000
kroner
-5,3 % fra året før
Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk

Skogeierne har gjerne andre inntekter i tillegg til inntekter fra skogbruk, for eksempel fra jordbruk. Se fakta om jordbruk.

Tømmerpriser¹

¹ Ikke justert for inflasjon
Sysselsatte innen skogbruk

Sysselsatte

ikon av mennesker
Sysselsatte innen skogbruk
2021
6 096
sysselsatte
-2,6 % fra året før

Eksport

Eksport av tømmer

Eksport av trelast

Eksport av papir

Alle faktasider