122475
122475
innrapportering
2013-06-11T15:43:00.000Z
no

Ikke aktiv

Betalingsformidling: Internasjonale kort

Måleperiodeårlig/ kvartalsvis

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Opplysningene i rapport 2 A og 2 B skal benyttes i Norges Banks arbeid med å fremme effektive betalingssystemer. Opplysningene i rapport 2 C skal benyttes til analyser av husholdningers økonomiske forbindelser med utlandet i det kvartalsvise og årlige utenriksregnskapet for Norge. De vil også bli benyttet som grunnlag for rapportering til Norges Banks makroindikatorer, internasjonal rapportering til Det internasjonale Pengefondet (IMF), EUs statistiske kontor (EUROSTAT), FN og Organisasjonen for Økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Resultatene fra rapporteringen publiseres i Norges Bank Memo.

Alle rapportene skal leveres til SSB ved oversendelse av fil gjennom Altinn.

Det skal leveres tre ulike rapporter:

 • Rapport 2A: Antall internasjonale kort
 • Rapport 2B: Bruk av internasjonale kort i Norge og over landegrensene fordelt etter typer transaksjoner.
 • Rapport 2C: Bruk av internasjonale kort over landegrensene fordelt geografisk og etter brukerstedskoder.

Rapport 2A er årlig.

Rapport 2B skal leveres minimum en gang per år, men kan alternativt leveres hvert kvartal.

Rapport 2C skal leveres hvert kvartal.

Opplysningene i rapport 2A og 2B benyttes i statistikk som inngår i Norges Banks analyser av betalingssystemer. Opplysningene i rapport 2C benyttes i utenriksregnskapet. Rapporteringen skjer ved oversendelse av filer til Statistisk Sentralbyrå via Altinn.

Innsendelsesskjemaet heter RA-0551 Rapportering av kortdata til Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank .

 

Hvem skal rapportere?

Oversikten viser hvem som er ansvarlige for rapporteringen av opplysninger om betalingsformidling til Norges Bank og SSB. Levering av data kan skje gjennom andre, for eksempel datasentraler, i henhold til avtale.

Rapport

Rapportører

1A)

Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept kort og avtaler

Forretnings- og sparebanker

1B)

Bruk av betalingsinstrumenter

Forretnings- og sparebanker

1C)

Giro betalingsmottak. Bruk av meldingstjenester

Forretnings- og sparebanker

2A)

Antall internasjonale kort

Utstedere ("Issuers")/

internasjonale kort

2B)

Bruk av internasjonale kort i Norge og over landegrensene fordelt etter typer transaksjoner

Utstedere ("Issuers")/

innsamlere ("acquirers")/

internasjonale kort

2C)

Bruk av internasjonale kort over landegrensene fordelt geografisk og etter brukerstedskoder

Utstedere ("Issuers")/

innsamlere ("acquirers")/

internasjonale kort

3A)

Antall nasjonale kredittkort

Utstedere av nasjonale kredittkort

3B)

Bruk av nasjonale kredittkort

Utstedere av nasjonale kredittkort

4A)

Antall brukersteder, betalingsterminaler og kort tilhørende oljeselskaper

Oljeselskaper

4B)

Bruk av kort i oljeselskapenes betalingsterminaler

Oljeselskaper

5B)Bruk av mobilbetalingstjenester

Eiere av systemer for mobilbetalingstjenester

 

Hjemmelsgrunnlag

Opplysninger til SSB innhentes med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228 med oppgaveplikt. Opplysningsplikten gjelder inntil videre opplysninger om internasjonale betalingskort.

Opplysninger tl NB innhetes av Statistisk sentralbyrå på vegne av Norges Bank i medhold av forskrift 30.11.2005 nr. 1351 og gjennomføring av opplysningsplikt etter § 27 i sentralbankloven. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrås § 2-2 samtidig kunne benytte opplysningene i forbindelse med utarbeiding av offisiell statistikk.

 

Nyheter

 • (11.7.2019) Utkast til ny kodeliste og veiledning til rapport 2A – 2C datert 9.7.2019 er sendt på høring med tidsfrist 30.9.2019. Det er ingen endringer i rapport 2A. I rapport 2B legges det opp til at bruk av kort i EFTPOS-terminaler deles inn etter 1) fysisk bruk av kort, 2) kontaktløse betalinger med fysiske kort og 3) andre kontaktløse betalinger, og at mobilbetalinger skal rapporteres på aktuelle poster i samsvar med ny definisjon. Rapport 2C er uendret, men i ny veiledning legges det opp til at tidsfristen skal være 15 virkedager etter utløpet av statistikkperioden i stedet for 20 virkedager. Les mer om nytt rapportmateriale på høring
 • (29.6.2018) Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 28.6.2018 som vil erstatte gjeldende kodelister og veiledninger datert 5.12.2016. Det nye rapportmaterialet inneholder ingen nye krav til rapportering, men opplysninger fra systemeiere om VIPPS og tilsvarende mobilbetalinger i egne systemer skal heretter leveres i en ny rapport 5B (vil bli lagt ut senere). Kodelistene til rapport 2A - 2C og generell veiledning viser til dette. De har noen nye presiseringer, forklaringer og begreper. Les mer om nytt rapportmateriell fra 3. kvartal 2018.
 • (06.12.2016) Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger til rapport 2A – 2C datert 5.12.2016 med nye poster, definisjoner og begreper som er utarbeidet i samarbeid med rapportørene. De nye kodelistene og veiledningene vil være gyldige for rapportering fra og med 2017, og erstatter gjeldende kodelister og veiledninger datert 14.12.2012. Les mer om nytt rapportmateriell fra 2017.
 • Ny rapportering / bruk av nye tjenester: I oktober 2015 la Statistisk sentralbyrå fram utkast til nye kodelister og veiledninger datert 12.10.2015, med nye poster for kontaktløse betalinger og mobile betalingstjenester til statistikk om kunderettet betalingsformidling til Norges Bank fra og med 2017. Utkastene til nytt rapportmateriell har blitt gjennomgått med aktuelle rapportører bilateralt og i møter i flere omganger. Det er nå lagt ut nye utkast til kodelister og veiledninger med høringsfrist 30.11.2016. Les mer om ny rapportering og utkast til nytt rapporteringsmateriell her (2016-10-20).
 • Ny rapportering / bruk av nye tjenester: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har gjennomført en kartlegging av nye betalingstjenester og utarbeidet forslag til nytt rapporteringsmateriell med nye poster for å ta høyde for nye tjenester i framtidig statistikk. Utkast til nye kodelister og veiledninger er sendt til rapportører. Les mer om ny rapportering og utkast til nytt rapporteringsmateriell her  (2015-10-29)
 • Lenken til XML-spesifikasjonen for rapport 2A – 2C har feilaktig i en periode ført til XML-spesifikasjon til andre rapporter til statistikk om betalingsformidling (rapport 1A – 1C, rapport 3A og 3B og rapport 4A og 4B). Dette er nå rettet opp slik at lenken skal føre til riktig XML-spesifikasjon (2015-01-12).
 • Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 14.12.2012 gjeldende fra 2013 med nye poster, definisjoner og begreper som er utarbeidet i samarbeid med rapportørene. (2013-09-01)

 

Kontakt

Mer på ssb.no