118931
118931
forskning
2013-01-21T07:45:00.000Z
no

Innvandrere foretrekker ikke innvandrertett bosetting

Publisert:

Innvandrere er ikke spesielt opptatt av om det bor mange innvandrere der de bosetter seg. Når innvandrerandelen på bostedet er høy, gir innvandrerne uttrykk for at de ønsker å begrense innvandrertettheten.

I rapporten Innvandrernes bostedspreferanser – årsak til innvandrertett bosetting? undersøker SSB-forsker Svein Blom antakelsen at innvandrere og deres norskfødte barn bosetter seg i egne områder fordi de ønsker å bo i nærheten av hverandre. En utbredt forestilling er at innvandrerne føler seg tryggere og mer hjemme i omgivelser der andre med innvandrerbakgrunn også bor, og at det er deres egne preferanser som er hoveddrivkraften bak valget av bosted. Analysen tyder imidlertid på at inn¬vandrernes egne preferanser neppe er noen særlig viktig pådriver for innvandrertett bosetting.

Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse som SSB gjennomførte i 2005/2006 der innvandrerne og deres norskfødte barn med bakgrunn fra ti land deltok. De intervjuede ble stilt to spørsmål om innvandrertett bosetting: ”Hvor mange innvandrere med bakgrunn fra samme land som deg selv synes du ville være det ideelle i ditt boområde?” og ”Mener du at det burde være flere, færre eller omtrent som i dag?”.

De fleste innvandrere ønsker ikke innvandrerflertall

Nesten tre av ti (28 prosent) svarer at noen få innvandrere i boområdet er det ideelle, mens én av ti (8 prosent) mener den ideelle innvandrerandelen er under halvparten. Én av sju (15 prosent) synes innvandrerne burde utgjøre et flertall i boområdene, mens øvrige innvandrere mener andelen er uten betydning for dem. 

Høy innvandrerandel gir ønske om begrensning

Svarene analyseres blant annet i lys av den faktiske innvandrerandelen på innvandrerens bosted. Når innvandrerandelen på bostedet er høy, øker også andelen som sier de ønsker færre innvandrere i boområdet.

Rapporten konkluderer med at innvandrernes egne preferanser neppe er noen særlig viktig faktor bak innvandrertett bosetting. I stedet etterlyses nærmere studier av majoritetsbefolkningens preferanser for å bo eller ikke bo i områder med mange innvandrere og hvorvidt disse - i tillegg til økonomiske drivkrefter - er en viktig faktor bak segregerte bostedsmønstre.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet.

Les hele rapporten Innvandrernes bostedspreferanser – årsak til innvandrertett bosetting?

Kontakt