114964
114964
forskning
2013-05-24T14:07:00.000Z
no

Forskningsfelt

Fruktbarhet og familiedemografi

Forskningen innen dette feltet studerer fruktbarhet, samliv og familie i lys av demografiske faktorer, kontekstuelle forhold, holdninger og verdier. Virkninger av politikkbaserte tiltak innen disse feltene blir analysert. Forskningen søker å gi løpende beskrivelser av skiftende trender innen familie og samliv.

Prosjekter

 • Changing families and the gender revolution

  Prosjektet studerer endringer i samlivsstruktur, spesialisering i familien og fruktbarhet og samspillet mellom de tre. Hvem som etablerer seg i samliv og hvem som blir partner med hvem påvirker spesialiseringen i familien. Dette påvirker fruktbarheten som på sin side også kan påvirke spesialiseringen i familien. Analyser av samlivsetablering er viktig for analyser av spesialisering i familien og fruktbarhet.

 • Det nye arbeidslivet - Nye arbeidstidordninger blant fedre og mødre og blant foreldrepar

  Prosjektet analyserer endringer i arbeidsmønstre for fedre og mødre fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til 2005 i lys av familiepolitiske reformer og framveksten av det nye arbeidslivet.

 • Family dynamics, fertility choices and family policy (FAMDYN)

  Målet med dette prosjektet har vært å få mer kunnskap om hvilke faktorer som driver fruktbarhetsutviklingen i moderne vestlige samfunn. Siden 1960-tallet har det vært en dramatisk nedgang i fødselsratene i Europa. Lav fruktbarhet forsterker samfunnets aldring og kan gi større kostnader for fremtidige generasjoner. De lave fødselsratene har satt i gang diskusjoner om hva som kan gjøres for å få kvinner og menn til å få flere barn.

 • Fertility decline

  Utgangspunktet for forskningsprosjektet er nedgangen i fruktbarhetstallene i Norge og de andre nordiske landene siden 2010.

 • Gender and partnership dynamics

  Målsettingen med dette prosjektet er å kartlegge variasjon og endring i likestillingsholdninger og -praksis i norske par og hvordan likestilling og andre faktorer påvirker endringer i familie- og parrelasjoner. I prosjektet bruker vi en ny stor spørreundersøkelse (LOGG) som inkluderer både individdata og kontekstuelle data.

 • Likestilling og fruktbarhet - Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler?

  I dette prosjektet blir bruk av velferdsordningene fødselspermisjon, inklusive fedrekvoten, og kontantstøtten brukt for å belyse grad av et likestilt foreldreskap, og gir ny innsikt i sammenhengen mellom likestilling i familiesfæren og barnefødsler.

 • Nye familiemønstre – nye utfordringer for velferdspolitikken

 • The family lives of children of immigrants in Norway

  Få studier har til nå undersøkt familie- og samlivsatferden til barn av innvandrere født i Norge. Både i Norge og resten av Europa er dette en gruppe av befolkningen som inntil nylig har vært for ung til at denne typen analyser har vært mulig. Selv om Norge er en relativt ny innvandringsdestinasjon, står nå et betydelig antall unge med innvandrerbakgrunn på terskelen til voksenlivet.

Publisert forskning

Kontakt