Forskningsområde

Demografi og levekår

Nyhetssaker om demografi og levekår

 • Mødre tjener mer enn før – men fortsatt minst

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Hvordan påvirkes par sin inntekt av at de får barn? Mødres inntekt reduseres mest, men ny forskning viser at inntektsulikheten mellom mødre og fedre har blitt redusert over årenes løp.

 • Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Ny forskning fra SSB viser at barn i barnehager med stor andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen.

 • Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn før

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen. Denne rapporten finner at overhyppigheten i kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn består, men har gått ned siden forrige rapport ble laget.

 • Kriminalitet blant innvandrere går ned med økt botid

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti år. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter innvandringsgrunn og landbakgrunn.

 • Framtidens eldre i bygd og by

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller dårlig helse, hvor bor de, hva slags utdanning har de? Dette og flere områder er beskrevet i en ny forskningsrapport.

 • Uføre og arbeidsledige kan få lavere livskvalitet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en slik opphopning, som igjen kan gi lavere livskvalitet.

 • Flyktninger utvandrer i liten grad

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flyktninger skiller seg fra andre innvandrergrupper ved i større grad å flytte til sentrale strøk enn ut av landet.

 • Fotlenkeordning gir færre lovbrudd

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Andelen personer som begår nye lovbrudd etter endt straff er lavere blant de som soner med fotlenke enn de som soner i fengsel, viser nye forskningsresultater fra Statistisk sentralbyrå.

 • Hvor mange innvandrer til Norge framover?

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  SSB antar at den årlige nettoinnvandringen blir i overkant av 25 000 framover. Det gir en økning i antall innvandrere i Norge fra 700 000 i dag til 1,7 millioner i 2060. Det vil si at nesten én av fire innbyggere vil være innvandrer i 2060.

 • Mor og far velger å bo nær hverandre etter brudd

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  To av tre fedre bor ikke lengre enn ti kilometer unna barna etter samlivsbrudd. Inntekt kan være avgjørende for hvor langt unna hverandre mor og far bor.