Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Likestillingen i din kommune

  Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

  Artikkel
 • På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor

  Kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 prosent av mennene i offentlig sektor, mens samme andel ti år senere var 30 prosent.

  Artikkel
 • Slik definerer SSB innvandrere

  SSB bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen får du en oversikt over hvem som defineres under de ulike gruppene.

  Artikkel
 • Lavere vekst i antall innvandrere

  I 2018 var det 18 400 flere innvandrere i Norge enn året før – den laveste tilveksten siden 2005.

  Artikkel
 • Likestilling og familie

  Fedrekvote, barnehage og arbeidstid påvirker kjønnsbalansen mellom mor og far. 

  Artikkel
 • Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid

  SSB har en egen statistikk for kjønnslikestilling i Norge som viser hvor likestilte vi er basert på 12 indikatorer. Lønnsstatistikken og ulike statistikker for utdanning er også viktig i et likestillingsperspektiv.  

  Artikkel
 • Færre inngåtte ekteskap

  Nær 21 000 par gifta seg i 2018. Vi må heilt attende til 1994, då landet hadde 975 000 færre innbyggjarar, for å finne færre inngåtte ekteskap.

  Artikkel
 • Vi nærmar oss 5,33 millionar

  Folketalet voks med drygt 32 000 i 2018 og utgjorde ved årsskiftet 5 328 000. Med det fortsette den årlege nedgangen i folketalsveksten som vi har sett sidan 2012, og veksten var den svakaste sidan 2004.

  Artikkel
 • Stadig mindre innvandring

  I 2018 innvandra drygt 52 000 personar til Noreg, som er det lågaste nivået sidan 2006. Innvandringa har gått ned kvart år sidan toppåra 2011 og 2012 då ho var på nærare 80 000.

  Artikkel
 • Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå

  Notater 2019/07

  Dette dokumentet summerer opp prinsippene for Statistisk sentralbyrås kvalitetsarbeid.

  Publikasjon
 • Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen

  Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner uten innvandrerbakgrunn. Det å være i arbeid øker sannsynligheten for å bli mor for alle kvinner, men sammenhengen er sterkest blant kvinner uten innvandrerbakgrunn.

  Artikkel
 • Dette var de mest populære navnene i 2018

  Populære navn på 2000-tallet toppet navnestatistikken for både gutter og jenter i fjor.

  Artikkel
 • Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning

  Blant flyktninger i alderen 18–29 år som har kommet til Norge som mindreårige uten medfølgende foreldre, var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2017. Dette var en klart lavere andel enn i den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var...

  Artikkel
 • Ønsket om å bli norsk statsborger sterkest hos flyktningene

  Antall utenlandske statsborgere som er innvilget norsk statsborgerskap, har økt kraftig i løpet av 40 år. Det er særlig flyktninger fra Asia og Afrika som bytter statsborgerskap. Europeiske arbeidsinnvandrere beholder statsborgerskapet fra hjemlan...

  Artikkel
 • Hvor fødes det flest barn?

  Antall fødte barn per kvinne er på vei ned i de fleste europeiske land. I denne infografikken kan du sammenlikne utvalgte land med tall fra 1960 til 2016.

  Artikkel