Banner med bilde og tittel

Arbeidsmarkedet

Fakta om arbeidsmarkedet

Ingress

På denne siden beskrives arbeidsmarkedet med tall blant annet for arbeidsledighet, sysselsetting og arbeidsstyrken.

Ser du etter tall om arbeidsmiljø, arbeidshelse eller lignende? Det finner du på vår faktaside om arbeidslivet.

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet¹
Ikon av tre personer
Arbeidsledighet¹
Juli 2022
3,1
%
-1,4 prosentpoeng fra samme måned året før

¹ I andel av arbeidsstyrken. Tremåneders glidende gjennomsnitt. For eksempel er tallet for juli gjennomsnittet av arbeidsledigheten i juni, juli og august.

Har søkt jobb, eller kunne ha jobbet, men er ikke regnet som arbeidsledig¹
Ikon av mann
Har søkt jobb, eller kunne ha jobbet, men er ikke regnet som arbeidsledig¹
2. kvartal 2022
96 000
personer
-16,5 % fra samme kvartal året før

¹ Tallet inkluderer personer som svarer at de har søkt på jobb i løpet av de siste fire ukene, eller at de kunne ha begynt å jobbe i løpet av de neste to ukene, men ikke begge deler. Man regnes bare som arbeidsledig om begge kravene er innfridd.

Sysselsetting

Menn (15-74 år),Kvinner (15-74 år)

Andelen sysselsatte¹

Menn (15-74 år)
2. kvartal 2022
73,8
%
2,3 prosentpoeng fra samme kvartal året før
Kvinner (15-74 år)
2. kvartal 2022
67,5
%
1,2 prosentpoeng fra samme kvartal året før

¹ Sysselsatte inkluderer alle som har jobbet minst én time i uken hvor målingen gjøres, eller som normalt ville ha gjort det. Personer i militærtjeneste eller på sysselsettingstiltak regnes også som sysselsatte.

Sysselsetting i aldersgruppen 15-24 år

Sysselsetting i aldersgruppen 25-54 år

Arbeidsstyrken

Personer i arbeidsstyrken¹ som andel av alle personer 15-74 år
Personer i arbeidsstyrken¹ som andel av alle personer 15-74 år
2021
72,1
%

¹ Arbeidsstyrken består av alle som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Den beregnes som summen av de sysselsatte og de arbeidsledige i aldersgruppen 15-74 år.

Arbeidsstyrkestatus for personer 15-74 år

Endringer i arbeidsstyrkestatus fra kvartalet før

Arbeid og innvandring

Totalt antall arbeidsinnvandrere
Ikon av person og globus
Totalt antall arbeidsinnvandrere
1990-2021
337 801
personer
Arbeidsinnvandring og innvandring totalt

Kvinner (15-74 år),Menn (15-74 år)

Andel sysselsatte innvandrere

Kvinner (15-74 år)
2021
61,7
%
3,5 prosentpoeng fra året før
Menn (15-74 år)
2021
68,3
%
3,5 prosentpoeng fra året før
Sysselsetting blant innvandrere og befolkningen for øvrig

Innvandrere¹ som andel av alle lønnsmottakere

¹Inkluderer også personer som ikke er registrert bosatt i Norge

Utenfor arbeidsstyrken

Personer 15-74 år som er utenfor arbeidsstyrken
ikon av to mennesker
Personer 15-74 år som er utenfor arbeidsstyrken
2021
1 122 000
personer
Hva gjør de som er utenfor arbeidsstyrken? Hovedsaklig virksomhet.

¹Personer utenfor arbeidsstyrken som regner seg selv som arbeidsledige teller ikke inn i arbeidsledighetsstatistikken. For å telles som arbeidsledig kreves det at man har forsøkt å få arbeid i løpet av de siste fire ukene, og kunne tatt på seg arbeid innen utgangen av de neste to ukene.

Unge som verken er i jobb eller utdanning

Antall unge (15-29 år) som står utenfor både jobb og utdanning
Ikon av tre personer
Antall unge (15-29 år) som står utenfor både jobb og utdanning
2021
75 000
personer
Unge utenfor jobb og utdanning

Relaterte faktasider