Banner med bilde og tittel

Fakta om

Arbeid

Skrå bakgrunn med infografikk

Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet. 2020

  • 1Befolkning per 1. januar 2020. Noen i denne gruppen kan være i arbeid, men telles ikke i arbeidskraftundersøkelsen.
Kilde

Arbeidskraftundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå

Befolkning, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Lurer du på hvor høy arbeidsledigheten er, hvor stor andel av ungdom som verken er i jobb eller utdanning, eller hvilke næringer folk jobber i nå sammenlignet med før? Her finner du tall og grafer som belyser hvordan arbeidslivet i Norge ser ut.

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet 15-74 år
Arbeidsledighet 15-74 år
Oktober 2021
3,6
%

Arbeidsledighet 15-74 år

Månedstallene er sesongjustert.
Arbeidsledighet 15-24 år
Arbeidsledighet 15-24 år
Oktober 2021
9,9
%

Arbeidsledighet 15-24 år

Månedstallene er sesongjustert.

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. 

I arbeid

Menn (15-74 år),Kvinner (15-74 år)

Andel av befolkningen 15-74 år som er i arbeid

Menn (15-74 år)
3. kvartal 2021
72,5
%
2,9 prosentpoeng fra samme kvartal året før
Kvinner (15-74 år)
3. kvartal 2021
67,0
%
2,6 prosentpoeng fra samme kvartal året før

Personer regnes som i arbeid hvis de utfører inntektsgivende arbeid, enten som lønnstakere eller som selvstendig næringsdrivende. Også de som har en deltidsjobb eller som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon o.l. er medregnet.

I løpet av de siste 50 årene har næringsstrukturen i Norge endret seg radikalt. Sysselsettingen i de ulike næringene har endret seg. Generelt er det snakk om en vridning bort fra primær- og sekundærnæringene mot tertiærnæringene. Jordbruk og industri har måttet vike for tjenesteproduksjon. Vi jobber sjeldnere på åkeren og i fabrikkhallen og stadig oftere i butikker og på kontor.

Midlertidig ansatte i ulike aldersgrupper

Andel av befolkningen 15-74 år som er i arbeid eller er arbeidsledig
ikon av to mennesker
Andel av befolkningen 15-74 år som er i arbeid eller er arbeidsledig
Oktober 2021
71,6
%
0,2 prosentpoeng Endring fra måneden før

Summen av de som jobber og de som er arbeidsledige kalles arbeidsstyrken. Det er de som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Sammenliknet med andre land er en stor del av befolkningen i Norge i arbeid. Det skyldes først og fremst at mange kvinner er yrkesaktive, men også at arbeidsledigheten fortsatt er relativt lav.

Innvandrere i arbeid

Kvinner (15-74 år),Menn (15-74 år)

Andelen innvandrere 15-74 år som er i arbeid

Kvinner (15-74 år)
2020
58,2
%
-1,3 prosentpoeng Endring fra året før
Menn (15-74 år)
2020
64,8
%
-2,2 prosentpoeng Endring fra året før

Sysselsetting blant innvandrere og befolkning for øvrig

Det er til dels store forskjeller mellom innvandrere fra EØS-landene, Australia og Nord-Amerika sammenlignet med resten av verden når det gjelder prosentandel sysselsatte i de enkelte aldersgruppene. Disse forskjellene skyldes blant annet svært ulik sammensetning med hensyn til innvandringsgrunn i og med at svært mange fra EØS-landene kommer som arbeidsinnvandrere, mens den andre gruppen er dominert av flyktninger og familiegjenforente.

Utenfor arbeidsmarkedet

Personer (15-74 år) som ikke jobber eller regnes som arbeidsledig
ikon av to mennesker
Personer (15-74 år) som ikke jobber eller regnes som arbeidsledig
4. kvartal 2020
1 199 000
personer
1,1 prosentpoeng Endring fra samme kvartal året før
Personer (15-74 år) som ikke er aktive jobbsøkere, men som ønsker arbeid
Ikon av mann
Personer (15-74 år) som ikke er aktive jobbsøkere, men som ønsker arbeid
4. kvartal 2020
199 000
personer
2,1 prosentpoeng Endring fra samme kvartal året før

Det er mange grunner til at personer ikke er en del av arbeidsstyrken. De kan være under utdanning, uføre, pensjonister, hjemmearbeidende eller av andre grunner ikke jobbe eller søke jobb. Noen går imidlertid inn og ut av arbeidsstyrken, særlig blant de yngste, og en del av dem som er utenfor arbeidsstyrken, ønsker jobb, men de oppfyller ikke alle betingelsene for å bli regnet som arbeidsledige: aktiv søking og mulighet for å kunne begynne i en jobb på kort varsel.

Ungdom (15-29 år) som verken er i jobb eller utdanning

Likestilling

Andel menn og kvinner (15-74 år) i arbeid

I Norge er en ganske stor andel menn og kvinner i arbeid. Kvinner inntok for alvor arbeidsmarkedet fra 1970-årene, og i dag er kjønnsfordelingen ganske balansert. Arbeidsstyrken består nå av nesten like mange kvinner som menn, men likevel er det norske arbeidsmarkedet kjønnsdelt.

Andel menn (15-74) år som jobber deltid,Andel kvinner (15-74) år som jobber deltid

Andel 15-74 år som jobber deltid

Andel menn (15-74) år som jobber deltid
2020
15,3
%
0,4 prosentpoeng Endring fra året før
Andel kvinner (15-74) år som jobber deltid
2020
34,9
%
-1,4 prosentpoeng Endring fra året før

Kjønnsfordelingen i arbeidsstyrken, lederstillinger, offentlig og privat sektor og deltidsarbeid sier noe om likestillingen på arbeidsmarkedet. I statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene tar man utgangspunkt i at der det er liten forskjell mellom kvinner og menn, tolkes dette som likestilling. Jo større forskjell det er på disse indikatorene, jo mindre likestilt er menn og kvinner på det området.

Arbeidsmiljø

Krav på jobb forstyrrer hjemmeliv og familieliv, ofte eller alltid,Ansatte som opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, ofte eller av og til,Leser og svarer daglig på e-post utenom arbeidstid,Utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller lignende, et par ganger i måneden eller mer
Krav på jobb forstyrrer hjemmeliv og familieliv, ofte eller alltid
2019
15
%
Ansatte som opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, ofte eller av og til
2019
32
%
Leser og svarer daglig på e-post utenom arbeidstid
2019
23
%
Utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller lignende, et par ganger i måneden eller mer
2019
4
%

Arbeidsmiljø handler om de fysiske og de sosiale delene av arbeidet. Det kan handle om at man trives på jobb, at jobben kan utføres innenfor trygge rammer, eller at forholdet til leder og kolleger er godt.

Relaterte faktasider