376872
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
376872
statistikk
2019-05-06T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken 25. juni 2019

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 333

konkursar i 1. kvartal 2019

Opna konkursar
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Opna konkursar i alt1 3611 0761 2721 333
Føretakskonkursar1 0768189711 049
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak285258301284
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd370287344374
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner290224269304

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
1. kvartal 20181. kvartal 2019
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt1 0202811 049284
 
Jordbruk, skogbruk og fiske9733
Bergverksdrift og utvinning2120
Industri5055211
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2020
Byggje- og anleggsverksemd257125263111
Varehandel, reparasjon av motorvogner2632628123
Transport og lagring33365335
Overnattings- og serveringsverksemd12071319
Informasjon og kommunikasjon4123111
Finansierings- og forsikringsverksemd5080
Omsetning og drift av fast eigedom350511
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting68186413
Forretningsmessig tenesteyting77215033
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning44123
Helse- og sosialtenester84196
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar16476
Anna tenesteyting24121312
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst6977

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
1. kvartal 20181. kvartal 2019
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 3014 582 5313 8271 3336 092 7354 355
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak1 0204 420 7433 5641 0495 957 1304 136
 
Jordbruk, skogbruk og fiske914 669203..49
Bergverksdrift og utvinning2:02:5
Industri50386 02728152434 878244
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2:02:80
Byggje- og anleggsverksemd2571 852 2481 1112631 294 705824
Varehandel, reparasjon av motorvogner2631 173 0817572812 553 0651 585
Transport og lagring3392 0747653295 310106
Overnattings- og serveringsverksemd120311 086573131429 366720
Informasjon og kommunikasjon41..633141 49747
Finansierings- og forsikringsverksemd56668016
Omsetning og drift av fast eigedom3562 6991951..54
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting68163 16218164459 402126
Forretningsmessig tenesteyting77234 22933150167 450191
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning402512..2
Helse- og sosialtenester8860501926039
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1618 1502176 36026
Anna tenesteyting2434 619491312 56721
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst6:17:1
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar281161 788263284135 605219
 
Jordbruk, skogbruk og fiske711 193153..4
Bergverksdrift og utvinning1....000
Industri51 2634115 6847
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd12562 4258911151 60376
Varehandel, reparasjon av motorvogner269 572162311 56714
Transport og lagring3634 135513522 46127
Overnattings- og serveringsverksemd714 78924913 54122
Informasjon og kommunikasjon2....112 4766
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom0:01:..
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting183 59781310 19710
Forretningsmessig tenesteyting219 514183313 37827
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning4:63:2
Helse- og sosialtenester4:36011
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar4585361056
Anna tenesteyting1212 64923124 0615
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst91 74137962

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
1. kvartal 20181. kvartal 2019
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt98557716588451101 0115891897450109
 
Østfold37214921674212337
Akershus1126916851411172252210
Oslo147100228215162100318617
Hedmark2512741139237054
Oppland3018511526154313
Buskerud61416716543210525
Vestfold4327931342238434
Telemark4024631627173034
Aust-Agder2015102222143401
Vest-Agder43221161329157133
Rogaland753616561295531510413
Hordaland121692476151147721736
Sogn og Fjordane12342121232322
Møre og Romsdal612713921042188637
Trøndelag885311969793917779
Nordland4023625457328728
Troms - Romsa201133122285414
Finnmark - Finnmárku10612101163002
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
1. kvartal 20181. kvartal 2019
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 30128129850125701 33328401 0110027110
 
Østfold582003700010801006700300
Akershus1705701120010017560011100310
Oslo1883501470042020837016200720
Hedmark3490250000050703900220
Oppland4080300110035702600020
Buskerud831906100300762105400100
Vestfold581014300310631904200200
Telemark4981400000033502700100
Aust-Agder2220200000031802200100
Vest-Agder56120430010035602900000
Rogaland11033075001101262609500230
Hordaland1563001210050015641011400100
Sogn og Fjordane1520120001013101200000
Møre og Romsdal6760610000047504200000
Trøndelag1041408800200931407900000
Nordland48404000310711005700310
Troms - Romsa2760200010028602200000
Finnmark - Finnmárku1660100000012101100000
Svalbard000000000000000000
Ikkje opplyst000000000100000100

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB