367588
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
367588
statistikk
2019-02-05T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 272

konkursar i 4. kvartal 2018

Opna konkursar
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Opna konkursar i alt1 3011 3611 0761 272
Føretakskonkursar1 0201 076818971
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak281285258301
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd382370287344
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner289290224269

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
4. kvartal 20174. kvartal 2018
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt910316971301
 
Jordbruk, skogbruk og fiske515611
Bergverksdrift og utvinning3030
Industri38113611
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2110
Byggje- og anleggsverksemd213123228116
Varehandel, reparasjon av motorvogner2272425118
Transport og lagring46464847
Overnattings- og serveringsverksemd102913113
Informasjon og kommunikasjon299268
Finansierings- og forsikringsverksemd3050
Omsetning og drift av fast eigedom370442
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting91226520
Forretningsmessig tenesteyting58246019
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning52103
Helse- og sosialtenester104122
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar108118
Anna tenesteyting2692612
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst49811

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
4. kvartal 20174. kvartal 2018
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 2264 167 4372 9631 2724 632 2893 804
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak9103 135 0722 7299714 458 2593 516
 
Jordbruk, skogbruk og fiske54 9831617 88316
Bergverksdrift og utvinning3:53:22
Industri38285 46222836219 177320
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1:..000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2:41:1
Byggje- og anleggsverksemd2131 099 9276872281 806 0231 041
Varehandel, reparasjon av motorvogner227750 1865342511 228 333964
Transport og lagring46161 31414548307 912197
Overnattings- og serveringsverksemd102220 447492131280 892469
Informasjon og kommunikasjon2932 798342640 00840
Finansierings- og forsikringsverksemd3..35035
Omsetning og drift av fast eigedom3758 5981944..39
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting91344 02526365109 20170
Forretningsmessig tenesteyting58139 28422360104 480135
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning501410..23
Helse- og sosialtenester102202812..61
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1011 321121184 20157
Anna tenesteyting2620 618372617 40026
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst4:08:..
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar3161 032 365234301174 030288
 
Jordbruk, skogbruk og fiske1525 27617117 46016
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri1110 366131121 48555
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1:..000
Byggje- og anleggsverksemd12348 9487711661 69095
Varehandel, reparasjon av motorvogner24885 71523189 2545
Transport og lagring4627 368434733 43236
Overnattings- og serveringsverksemd99 375131317 15227
Informasjon og kommunikasjon91 323187203
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom0:02:2
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting2210 58014204 6999
Forretningsmessig tenesteyting247 765161910 34417
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning2:13:2
Helse- og sosialtenester4:22..1
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar81 764689356
Anna tenesteyting93 3647125 44713
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst91391111171

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
4. kvartal 20174. kvartal 2018
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt868522144594994936572139736191
 
Østfold3627610263449343
Akershus103631586111258426555
Oslo153108208413149104215613
Hedmark2114220330181443
Oppland1510401021132123
Buskerud3923810753379304
Vestfold27223011422210514
Telemark2819521136228231
Aust-Agder94012215100005
Vest-Agder3620713528195004
Rogaland7544104710845310984
Hordaland99641763910663118816
Sogn og Fjordane12521131261212
Møre og Romsdal542310966431369510
Trøndelag00000049258682
Sør-Trøndelag (-2017)6232124410000000
Nord-Trøndelag (-2017)20124022000000
Nordland41171073445245457
Troms - Romsa2610445323105512
Finnmark - Finnmárku12550021252203
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
4. kvartal 20174. kvartal 2018
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 19531218411031901 2723011936002770
 
Østfold541603600200851906300120
Akershus1615401030022017953012500100
Oslo2145301521080018934014900420
Hedmark3290210011039603000210
Oppland29120150011027602100000
Buskerud501003900100721805300100
Vestfold532402700200621904200010
Telemark471802800100541513600200
Aust-Agder112090000021401500200
Vest-Agder4680360011037802800100
Rogaland11233175001201061708400500
Hordaland134320990030016956010600610
Sogn og Fjordane1420120000014201200000
Møre og Romsdal6270540001052904300000
Trøndelag31402600010681804900100
Sør-Trøndelag (-2017)551104100300000000000
Nord-Trøndelag (-2017)19301500100000000000
Nordland5390410030053704500100
Troms - Romsa3260260000025202300000
Finnmark - Finnmárku1730120011019701200000
Svalbard000000000000000000
Ikkje opplyst000000000110000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB