444645
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
444645
statistikk
2021-05-03T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Vekestal i tabell 12972 publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 0721808551 og 09695 i Statistikkbanken ble publisert 3. mai 2021.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

839

konkursar i 1. kvartal 2021

Opna konkursar
2. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 2021
Opna konkursar i alt9378001 119839
Føretakskonkursar876730890704
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak6170229135
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd178220332279
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner202167178146

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
1. kvartal 20201. kvartal 2021
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt1 054191704135
 
Jordbruk, skogbruk og fiske61162
Bergverksdrift og utvinning2000
Industri511254
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1010
Byggje- og anleggsverksemd2646321564
Varehandel, reparasjon av motorvogner249141388
Transport og lagring50334327
Overnattings- og serveringsverksemd1343704
Informasjon og kommunikasjon354241
Finansierings- og forsikringsverksemd13051
Omsetning og drift av fast eigedom390381
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting6922445
Forretningsmessig tenesteyting6515438
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning11381
Helse- og sosialtenester10260
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar810133
Anna tenesteyting284213
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst18643

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
1. kvartal 20201. kvartal 2021
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 24510 846 2046 4368392 945 4982 194
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak1 05410 753 9626 2887042 836 7142 065
 
Jordbruk, skogbruk og fiske643 962286..8
Bergverksdrift og utvinning2..3000
Industri51..55225266 735140
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1....000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1..71..6
Byggje- og anleggsverksemd2641 389 3789102151 181 663699
Varehandel, reparasjon av motorvogner2497 003 4563 006138642 159370
Transport og lagring50242 58216043156 727127
Overnattings- og serveringsverksemd134..65270271 764408
Informasjon og kommunikasjon3539 9205824..12
Finansierings- og forsikringsverksemd1327295..14
Omsetning og drift av fast eigedom3965 2113038..43
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting69227 8851444495 54568
Forretningsmessig tenesteyting65318 5765724364 79695
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning11..118..2
Helse- og sosialtenester10..66012
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar818 560013..25
Anna tenesteyting28251 34514021..36
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst183 60304..0
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar19192 242148135108 784129
 
Jordbruk, skogbruk og fiske118 270112..2
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri1....41 2351
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd000000
Byggje- og anleggsverksemd6337 004456457 27966
Varehandel, reparasjon av motorvogner145 8371186 1164
Transport og lagring3319 116332729 85836
Overnattings- og serveringsverksemd3..1242 0505
Informasjon og kommunikasjon447111....
Finansierings- og forsikringsverksemd0001..0
Omsetning og drift av fast eigedom0001..1
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting2210 3911354 3144
Forretningsmessig tenesteyting154 2421082 9985
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning3..11....
Helse- og sosialtenester2....000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar102 01263..2
Anna tenesteyting42 19253..3
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst6....3....

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
1. kvartal 20201. kvartal 2021
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
I alt1 024613146964512469745784543864
 
Viken2371512518934187134211589
Østfold (-2019)000000000000
Akershus (-2019)000000000000
Buskerud (-2019)000000000000
Oslo183129289611106817747
Innlandet5031722843314224
Hedmark (-2019)000000000000
Oppland (-2019)000000000000
Vestfold og Telemark895020104553347444
Vestfold (-2019)000000000000
Telemark (-2019)000000000000
Agder5332761735227411
Aust-Agder (-2019)000000000000
Vest-Agder (-2019)000000000000
Rogaland97471611815673875314
Vestland108641110518804717457
Hordaland (-2019)000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)000000000000
Møre og Romsdal4821982823105314
Trøndelag - Trööndelage7846121028613466510
Nordland3820634520113123
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4322592522150331
Troms - Romsa (-2019)000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000000
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
1. kvartal 20201. kvartal 2021
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 24519121 024012160839135169700420
 
Viken2834302370030023646018700210
Østfold (-2019)000000000000000000
Akershus (-2019)000000000000000000
Buskerud (-2019)000000000000000000
Oslo2212821830152013932010600010
Innlandet5860500020044104300000
Hedmark (-2019)000000000000000000
Oppland (-2019)000000000000000000
Vestfold og Telemark113210890030062905300000
Vestfold (-2019)000000000000000000
Telemark (-2019)000000000000000000
Agder74170530040041503500100
Aust-Agder (-2019)000000000000000000
Vest-Agder (-2019)000000000000000000
Rogaland115170970001074616700000
Vestland14333010800110951408000100
Hordaland (-2019)000000000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)000000000000000000
Møre og Romsdal5450480010029602300000
Trøndelag - Trööndelage88907800100731206100000
Nordland4440380011020002000000
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku5280430001026402200000
Troms - Romsa (-2019)000000000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000000000000
Svalbard000000000000000000
Uoppgitt fylke000000000000000000

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB