402568
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
402568
statistikk
2020-11-25T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
true

Grensehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-72,1 %

nedgang i grensehandelen

Grensehandel. Handel og antall dagsturer
4. kvartal 2018 - 3. kvartal 20194. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020Prosent
Grensehandel (milliarder)17,95,0-72,1
Antall dagsturer (1 000)10 0173 231-67,7

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Grensehandel. Handlebeløp (mill. kr) og antall turer (1 000). Kvartalstall

Grensehandel. Handlebeløp (mill. kr) og antall turer (1 000). Kvartalstall
HandelAntall dagsturer (1 000)
1. kvartal 20142 8431 556
2. kvartal 20143 7642 058
3. kvartal 20143 6652 303
4. kvartal 20143 5972 233
1. kvartal 20153 1191 719
2. kvartal 20153 7342 225
3. kvartal 20153 4651 727
4. kvartal 20153 7901 856
1. kvartal 20162 6861 641
2. kvartal 20163 5152 000
3. kvartal 20162 7901 870
4. kvartal 20164 8422 191
1. kvartal 20173 3271 740
2. kvartal 20173 5902 478
3. kvartal 20173 6212 393
4. kvartal 20174 5542 019
1. kvartal 20183 2981 794
2. kvartal 20183 6471 895
3. kvartal 20183 7752 398
4. kvartal 20184 9872 323
1. kvartal 20193 9002 018
2. kvartal 20194 0972 579
3. kvartal 20194 9583 097
4. kvartal 20193 0861 860
1. kvartal 20201 6671 135
2. kvartal 20202838
3. kvartal 2020220198

Om statistikken

SSBs Reiseundersøkelse (som bl.a. dekker overnattingsturer til utlandet) og Grensehandelsundersøkelsen (som dekker dagsturer til utlandet) gir en samlet oversikt over norske husholdningers transaksjoner med utlandet, som er viktig input til utenriksregnskapet i SSB.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Bosted . Intervjuobjektets bosted grupperes etter fylke og landsdel.

Forbruket eller handelen defineres som de samlede utgifter til forbruk for en besøkende eller på vegne av en besøkende før eller under reisen og oppholdet på bestemmelsesstedet. Forbruk er inklusive eventuell merverdiavgift og andre avgifter.

Alle lovlige varer og tjenester, skal dekkes. Med tjenester menes f.eks. ulike servicetilbud som frisørtime, tannlegetime, reparasjon eller service på bil.

Lovlig vare er vare som lovlig kan omsettes i Norge, og samsvarer ikke med Toll- og avgiftsmyndighetenes til enhver tid gjeldende regelverk for innføring til Norge. Innkjøp av varer utover eventuelle fastsatte tollkvoter, regnes med uavhengig om den reisende fortoller varen eller om varen ulovlig innføres eller forsøkes innført.

Varer, f.eks. mat og drikke som er innkjøpt i utlandet og som forbrukes på turen, skal også regnes med. Et annet eksempel er bensin og drivstoff som er innkjøpt i utlandet, og som forbrukes på turen, både den delen av turen som foregår i utlandet og den delen som foregår i Norge på vei til og fra utlandet. Innkjøp av f.eks. drivstoff til bil, mat og drikke som kjøpes i Norge, men som forbrukes i utlandet, skal derimot ikke regnes med.

Norske husholdningers kjøp i utlandet av biler eller andre varer som krever fortolling, skal også regnes med. Disse varene må spesifiseres særskilt av oppgavegiver, ellers vil det oppstå dobbeltregistrering idet de fortollede varene også registreres som vareimport ifølge Statistisk sentralbyrås utenrikshandelsstatistikk med varer.

Eventuelle bøter som ilegges av tollmyndighetene skal naturlig nok ikke medregnes.

Innsmuglede ulovlige varer, som narkotika og sprit (alkoholmengde over 60 volumprosent), er normalt ulovlig å omsette i Norge og regnes ikke med. Slike varer regnes likevel som lovlige varer om personen har innhentet nødvendig spesialtillatelse for innkjøpet.

Reisemål . Grupperingen av utenlandske reisemål er land og destinasjoner.

Varefordeling . De innkjøpte varer på grensehandelsturen ble i 2009 fordelt etter 8 varegrupper, mat, mineralvann. vin, øl, brennevin, tobakk, andre varer samt tjenester.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Regionalt nivå

Inntil 2. kvartal 2008 Nasjonalt nivå og landsdeler Fra 3. kvartal 2008 Nasjonalt nivå

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis som publiseres åtte uker etter utgangen av referansekvartalet

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

SSBs Reiseundersøkelse (som bl.a. dekker overnattingsturer til utlandet) og Grensehandelsundersøkelsen (som dekker dagsturer til utlandet) gir en samlet oversikt over norske husholdningers transaksjoner med utlandet, som er viktig input til utenriksregnskapet i SSB.

Statistikken ble etablert i 2004 til erstatning for Norges Banks valutastatistikk som falt bort fra og med 2005.

Brukere og bruksområder

Offentlige myndigheter, handelsorganisasjoner, og andre med interesse for området. I SSB er seksjon for nasjonalregnskap ved dets utenriksregnskap en sentral bruker av statistikken.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikrelikebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Sammen med informasjon om utenlandsreisene fra reiseundersøkelsen, inngår grensehandelstallene i Statistisk sentralbyrås utenriksregnskap.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-1 (frivillig)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 - 79 år og deres reisevirksomhet når det gjelder antall dagsturer til utlandet, og handel på disse turene.

Datakilder og utvalg

Til hjelp ved utvalgstrekking brukes Det sentrale folkeregisteret.

Grensehandelsundersøkelsen er basert på et representativt utvalg av 2 000 norske personer i alderen 16 - 79 år. Undersøkelsen er en del av en mer generell undersøkelse, som dekker et videre spekter av problemstillinger knyttet til nordmenns reisevirksomhet.

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/reise-og-ferieundersokelsen-2010

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/reise-og-ferieundersokelsen-2011

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/reise-og-ferieundersokelsen-2012

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/reise-og-ferieundersokelsen-2013

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/reise-og-ferieunders%c3%b8kelsen-2014

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/reise-og-ferieundersokelsen-2015

 

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/reise-og-ferieundersokelsen-2016

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/reise-og-ferieundersokelsen-2017

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen foregår  ved telefonintervju.

Det benyttes PC under intervjuet. Intervjueren leser spørsmålene fra skjermen og registrerer svarene direkte. Slik reduseres blant annet mulighetene for å stille feil spørsmål til intervjuobjektet. Svarene lar seg dessuten lettere kontrollere i form av ferdig programmerte grenser for gyldige svar.

I undersøkelsen er reiseomfanget kartlagt for hele kvartalet, mens detaljerte opplysninger om dagsturene kun er kartlagt i siste måned i referansekvartalet. Dessuten er undersøkelsen basert på et utvalg av den norske befolkning. Beregning av tall gjeldende for hele kvartalet og for hele befolkningen, krever en totrinns beregning.

Det innsamlede materialet skal representere hele den norske befolkningen i aldersgruppen 16-79 år, ikke bare nivået for utvalget. Til hjelp i beregningene, er datamaterialet etterstratifisert i 7 landsdeler. Landsdelene er Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag og Nord- Norge.

Sør-Østlandet består av fylkene Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark. Vestlandet består av fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Trøndelag, mens Nord- Norge består av Nordland, Troms og Finnmark.

Alle summerbare variabler som antall reiser og forbruk multipliseres med en faktor som er lik befolkningen i det aktuelle strata dividert på antall respondenter i samme strata.

I beregningen fra måned til kvartal, er det forutsatt at gjennomsnittlig handlebeløp for reisene siste måned, også gjelder for reisene i de to første måneder i kvartalet. Det blir beregnet et gjennomsnittlig handlebeløp per tur per strata, som er lik total handlebeløp i siste måned i kvartalet for stratum A dividert med antall turer i siste måned for samme stratum.

Det forutsettes også at fordelingen av destinasjonene for dagsturene i siste måned også gjelder for reisene i de første månedene.

Beregningen skjer for hvert intervjuobjekt (IO), og i beregningen er IO'ene inndelt i fire grupper;

Gruppe 1 er IO som har vært på dagstur til utlandet siste måned i kvartalet og som også har dagsturer i første del av kvartalet. Vi antar at disse dagsturene har samme gjennomsnittlig handlebeløp som sitt stratas gjennomsnitt (se ovenfor).

Gruppe 2 er IO som kun har vært på reise siste måned i kvartalet, og som altså ikke har reiser i første del av kvartalet. For disse IO er handlebeløpet i siste måned lik handlebeløpet for hele kvartalet.

Gruppe 3 er IO som kun har vært på dagstur i første del av kvartalet. Om disse IOene finnes ingen andre opplysninger enn totalt antall reiser i kvartalet. Informasjon om handlebeløp etc mangler for disse reisene.

Beregningen fra måned til kvartal for denne gruppen IOer må derfor baseres på opplysninger fra IOer som har reiser i siste måned (gruppe 1 og 2 ovenfor).

Hvert IO i gruppe 3 får et total handlebeløp i kvartalet som er lik sitt stratas gjennomsnittlig handlebeløp per tur, multiplisert med IOs antall turer i hele kvartalet.

Gruppe 4 er IO som ikke har dagsturer til utlandet verken i siste måned eller første del av kvartalet. Disse IO trenger selvfølgelig ingen videre beregninger.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Grensehandelsundersøkelsen ble første gang publisert 2. kvartal 2005 med tall tilbake til 1. kvartal 2004. Disse tallene var feilaktige (se punkt 5.4 ovenfor) og nye reviderte tall er publisert. Tallene er nå sammenlignbare for hele perioden.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil, (intervjuobjektet gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar), er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem. En kan likevel ikke garantere at alle feil oppdages. Omfanget av innsamlings- og bearbeidingsfeil er ukjent.

Enhetsfrafallet er på om lag 30-35 prosent. Produksjonsmetoden er slik at vi ikke har noen grunn til å tro at det foreligger systematiske skjevheter pga. frafallet i resultatet.

Det partielle frafallet, det vil si at intervjuobjektet har unnlatt å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen, er minimalt.

Resultatene fra undersøkelsen bygger kun på svar fra de personer som besvarte spørsmålene (nettoutvalget). Frafallet skyldes hovedsakelig at intervjuobjektet nektet å svare eller ikke var å treffe. Vi kjenner ikke til om de som ikke var å treffe, var på reise eller hadde andre grunner for ikke å delta. Om grunnen var at de var på reise, vil fordelingen for denne variabelen være annerledes blant de som svarte (nettoutvalget) enn blant de som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget). I slike tilfeller oppstår utvalgsskjevhet. Utvalgsskjevhet i forhold til en variabel medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre variabler.

Resultatene bygger på opplysninger fra et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, og det er derfor knyttet en viss usikkerhet til dem. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor denne utvalgsvariansen kan ventes å bli.

For å illustrere usikkerheten, kan vi bruke et intervall for å angi nivået på den sanne verdi av totalt handlebeløp for grensehandel i 2006 (det handlebeløp vi ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte.

La H være den beregnede størrelse for handlebeløp og la V være et anslag for variasjonskoeffisienten til H. Konfidensintervallet blir da intervallet med nedre grense (H-2 V) og øvre grense (H+2 V). Denne metode vil med 95 prosents sikkerhet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.

Intervallet er mellom 7,9 og 9,6 milliarder, det vil si at det er 95 prosents sikkerhet for at den sanne verdien ligger i intervallet 7,9 til 9,6 milliarder kroner.

Det er ikke kartlagt detaljer knyttet dagsturene i de to første månedene i kvartalet, kun antall turer. Opplysninger om handlebeløp for disse turene må beregnes, se punkt 3.6. Beregningene baseres seg på opplysningene om dagsturene i siste måned i kvartalet. Det er også usikkerhet knyttet til disse beregningene av beløp og destinasjon for de to første månedene i kvartalet. Vi kjenner ikke nivået på denne usikkerheten.

Misforståelse av spørsmålet

Etter å ha publisert kvartalstall for grensehandelen til husholdningene for perioden 1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005 ble Statistiske sentralbyrå i tvil om alle intervjuede hadde forstått spørsmålene korrekt. Etter en omfattende analyse av data og en forbedring av spørsmålsstillingen har vi fått bekreftet at mistanken var velbegrunnet. Det ble funnet en metodisk svakhet ved spørsmålsstillingen knyttet til innkjøpte varer og tjenester. Det har vist seg at når en familie med flere medlemmer har vært på tur sammen har intervjuobjektet ikke nøyd seg med å oppgi egen handel, men i en del tilfeller også oppgitt hva andre i familien har handlet for.

Oppretting av denne svakheten fra og med 4. kvartal 2006 har gitt et lavere gjennomsnittsbeløp per tur når flere har vært med på grensehandelsturen. Vi mener derfor at spørsmålene nå fungerer slik som opprinnelig tenkt.

Revisjon

Ikke relevant