287404
/valg/statistikker/stemmerettst/hvert-4-aar
287404
statistikk
2017-04-19T08:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
stemmerettst, Stortingsvalet, personar med røysterett, veljarar, fyrstegongsveljarar, veljarar med innvandrarbakgrunnStortingsvalg, Valg, Innvandring og innvandrere, Valg
true

Stortingsvalet, personar med røysterett

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

3,76

millionar røysteføre

Stortingsval. Endring i antal røysteføre frå førre val.
20132017Endring frå førre stortingsval
Røysteføre ved førre stortingsvalRøysteføre ved dette stortingsvalet
Røysteføre i alt3 643 6003 756 400112 800
Røysteføre med innvandrarbakgrunn215 067259 90044 833
Fyrstegongsveljarar 18-21 år248 529248 500-29
Fyrstegongsveljarar, nye statsborgarar (innvandrare)36 19338 2002 007

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Stortingsval. Røysteføre innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre med norsk statsborgarskap, frå utvalde land. Berekna tal

Stortingsval. Røysteføre innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre med norsk statsborgarskap, frå utvalde land. Berekna tal1
Røysteføre ved førre stortingsvalRøysteføre ved førre lokalvalRøysteføre ved dette stortingsvaletEndring frå førre Stortingsval til dette
1Utrekna tal
Alle land206 680533 031259 88653 206
Danmark3 88919 4613 91425
Sverige3 01834 7733 840822
Kroatia2 1042 9432 281177
Polen4 83361 7575 701868
Russland5 05913 1196 4541 395
Tyrkia9 30412 71910 7461 442
Tyskland2 99119 7073 551560
Bosnia-Hercegovina9 84713 52210 564717
Kosovo7 6249 9228 9231 299
Eritrea2 0688 0034 8132 745
Etiopia2 3994 8153 7121 313
Marokko5 1886 3666 098910
Somalia11 69520 06615 0603 365
Afghanistan4 86410 2978 8734 009
Sri Lanka8 02910 2699 6431 614
Filippinene6 79213 3909 3812 589
India5 0658 4196 2991 234
Irak12 56319 81917 1354 572
Iran11 35615 06712 6501 294
Kina3 4266 5833 997571
Pakistan20 16125 60323 9613 800
Thailand3 90312 9366 5052 602
Vietnam14 40216 42616 0731 671
Chile4 7426 8725 042300

Tabell 2 
Stortingsval. Røysteføre etter kjøn og aldersgrupper. 2009-2017. Utrekna tal for 2017. Antal (avrunda til næraste 100)

Stortingsval. Røysteføre etter kjøn og aldersgrupper. 2009-2017. Utrekna tal for 2017. Antal (avrunda til næraste 100)
200920132017
RøysteføreRøysteføreRøysteføre
Begge kjønn
Alder i alt3 553 9233 643 6003 756 400
18-19 år125 917124 369122 000
20-24 år285 467311 945315 900
25-44 år1 206 6971 168 1471 167 200
45-66 år1 293 1581 333 1911 368 500
67-79 år407 352475 770556 700
80 år eller eldre235 332230 178226 100
 
Menn
Alder i alt1 751 0811 801 1561 861 100
18-19 år64 57063 95262 500
20-24 år146 001160 052162 600
25-44 år611 197590 142589 500
45-66 år654 294673 640689 000
67-79 år191 219228 353270 800
80 år eller eldre83 80085 01786 700
 
Kvinner
Alder i alt1 802 8421 842 4441 895 300
18-19 år61 34760 41759 500
20-24 år139 466151 893153 300
25-44 år595 500578 005577 700
45-66 år638 864659 551679 500
67-79 år216 133247 417285 900
80 år eller eldre151 532145 161139 400

Tabell 3 
Stortingsval. Røysteføre. 2009-2017. Utrekna tal for 2017. Antal (avrunda til næraste 100)

Stortingsval. Røysteføre. 2009-2017. Utrekna tal for 2017. Antal (avrunda til næraste 100)
200920132017
 
Røysteføre i alt3 553 9233 643 6003 756 400
Røysteføre med innvandrarbakgrunn163 838215 067259 900
Fyrstegongsveljarar 18-21 år246 582248 529248 500
Fyrstegongsveljarar, nye statsborgarar (innvandrare)35 09136 19338 200

Tabell 4 
Stortingsval. Personar med røysterett, etter fylke. (Utrekna tal)

Stortingsval. Personar med røysterett, etter fylke. (Utrekna tal)
Personar med røysterett i altNye røysteføre grunna oppnådd alder i høve tilPersonar 60 år og over med røysterettRøysteføre norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn
Førre lokalval 18-19 årFørre stortingsval 18-21 år
Heile landet3 756 200122 000248 6001 178 900259 900
 
Østfold215 6007 00014 00072 60017 500
Akershus414 60015 00029 200125 10037 500
Oslo457 90011 20024 400110 10085 800
Hedmark149 5004 6009 40055 3005 200
Oppland143 2004 5009 10052 0004 600
Buskerud198 3006 30012 60066 50016 100
Vestfold180 9005 90011 80061 60010 000
Telemark129 6004 1008 30045 7006 800
Aust-Agder84 2002 9005 80027 8003 800
Vest-Agder131 6004 6009 70039 7008 700
Rogaland320 90011 80023 60090 40018 900
Hordaland369 90012 10025 200111 60017 200
Sogn og Fjordane78 7002 8005 70028 2001 700
Møre og Romsdal190 8006 50013 10066 8005 400
Sør-Trøndelag231 8007 20015 40068 8009 200
Nord-Trøndelag102 0003 6007 20035 9002 300
Nordland181 2006 00012 20064 1004 100
Troms - Romsa121 4004 0008 10039 1003 300
Finnmark - Finnmárku54 1001 9003 80017 6001 800

Om statistikken

Berekna tal over kor mange som har røysterett ved stortingsvalet til hausten etter blant anna alder, kjønn, landbakgrunn og fylke. Tidsseriar tilbake til 2009.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Manntal: Oversikt over mengda røysteføre. I manntalsforslaget vil røysteføre verta manntalsførrdei den kommunen dei var registrert busett pr. 30. juni i valåret. Personar som flyttar etter 30. juni, kan krevja seg innførd i manntalet i den nye kommunen.
Personar med røysterett: Vallova § 3, jf. Grunnlova §§ 50 og 53 setter opp fylgjande vilkår for røysterett ved stortingsval:

a) Manntalsførd i kommunen

b) Norske statsborgarar, jf. lov om norsk riksborgarrett av 8. desember 1950

c) Alder 18 år oppnådd innan utgongen av valåret

d) Norske statsborgarar som har over 10 års registret samanhengande utanlandsopphald bak seg må søkja om å verta manntalsførde.

e) Røysteretten må ikkje vera tapt, jf. Grunnlova § 53

Røysteføre norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn: Under denne kategorien kjem både innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre. Innvandrarar er personar født i utlandet av utanlandsfødde foreldre. Norskfødde med innvandrarforeldre er personar som er født i Noreg av to utanlandsfødde foreldre, og som har fire besteforeldre som er fødd i utlandet.

Standard klassifikasjonar

Standard for landgruppering Standard for fylkesinndeling

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Stortingsvalet, personar med røysterett
Emne: Valg

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Utrekna tal: Fylke. Utanlandske statsborgarar og norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn på fylkesnivå.
Endelege tal: Dei røysteføre fordelt på valkrins, verdsdelar og fylke.

Kor ofte og aktualitet

Kvart fjerde år (valår).

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Datafil vert langtidslagra i SSB

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet er å gje eit utrekna tal før mengda personar som har røysterett ved det komande stortingsvalet. Dette har vore gjort sidan 2001. Like føre valet vil me ha det eksakte talet på røysteføre.

Brukarar og bruksområde

Vert nytta av kommunar og fylkeskommunar, media og valforskarar før å planleggja arbeidet med det føreståande valet.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklova §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/register)

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Alle røysteføre til stortingsvalet.

Datakjelder og utval

Statistikken etter 1970 byggjer på folkeregisteropplysningar. Sidan 1946 har det i den enkelte kommune vore eit lokalt folkeregister som skal registrere alle busette i kommunen i samsvar med lov om folkeregistrering og forskrifter til lova. Folkeregistra får melding om fødslar, dødsfall, giftemål, skilsmål, flyttingar med vidare frå ulike kjelder.

Det sentrale personregisteret (DSP) blei bygt opp i åra 1964-1966 med utgangspunkt i folketeljinga i 1960, samstundes med at det 11-sifra fødselsnummeret vart innført som identifikasjon. Registeret inneheld dei som var med i folketeljinga og seinare alle som har vore busette i Noreg frå og med 1. oktober 1964. I 1995 tok Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet over som offisielt register. Sentralkontoret for folkeregistrering administrerer DSF (og tidlegare DSP). Kontoret blei overført frå Statistisk sentralbyrå til Skattedirektoratet i 1991. Oppdateringane i Det sentrale folkeregister blir gjorde dels ved dei lokale folkeregisterkontora, som er knytte til registerbasen (DSF) via terminaler, dels sentralt i Skattedirektoratet. Grunnlaget for statistikken over endringar i befolkninga er elektroniske kopiar til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldingar som oppdaterer registeret. Meldingane oppdaterer dessutan ein eigen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå. Denne befolkningsbasen dannar grunnlaget for statistikken over samansetjinga i befolkninga.

Datagrunnlaget for dei endelege tala får SSB oversendt frå distributøren til Skattedirektoratet SKD (EDB Business Partner) like føre valet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Frå januar 1998 er meldingar (elektroniske kopiar) blitt overførde dagleg frå DSF til SSB, tidlegare månadleg. Før mai 1995 tok SSB imot meldingane på magnetband kvar månad.

Det er tidlegare års datafiler som vert nytta for å rekna ut endringar frå utrekningstidspunktet fram til valet, vil grannsemda vera knytt til kor bra desse tala samsvarar med røyndomen.

Utgangspunktet er ei datafil frå befolkningsstatistikken, dei som er busette. Mengda røysteføre nordmenn busett i utlandet. Mengda døde, utvandra, innvandra og statsborgarskapsendringar frå førre årets befolkningsdatafiler. Fødelandsfila for å rekna ut mengda norske statsborgarar med innvandraropphav.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Tilsvarande statistikk attende til 2001.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Dei utrekna tala grunna i uttak frå befolkningssystemet i mars/april valåret. Tal på kor mange som vil få innvilga røysterett på grunn av statsborgarskapsskifte grunna i fjorårets datamateriale. Det same gjeld før mengda døde i perioden fram til valet. Estimatet for mengda røysteføre er knytt til avvika frå fjorårets tal, dess større avvik dess større vil feilmarginane verta. Særskild gjeld dette mengda innvilga norske statsborgarskap, då desse tala kan variera mykje.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB