Eksporterte for nesten 1 billion kroner i 2018

Publisert:

Den totale eksporten beløp seg til 999,8 milliarder kroner i 2018, opp 16,2 prosent fra året før. Inntekter fra råolje og naturgass utgjorde mer enn halvparten av verdien, men også fisk, metaller og raffinerte mineraloljeprodukter bidro til fjorårets rekordeksport.

Informasjon om utenrikshandelen i desember måned finnes lenger nede i denne artikkelen.

I 2018 utgjorde fastlandseksporten 457,6 milliarder kroner, 9,3 prosent mer enn året før, viser nye tall for Utenrikshandel med varer.

Figur 1. Fastlandseksport

Fastlandseksport (mrd.kr)
2009 304.98741
2010 333.48572
2011 360.11944
2012 359.70531
2013 364.36709
2014 387.2945
2015 403.97347
2016 386.53588
2017 418.54328
2018 457.56997

Høyere priser og økt volum ga en vekst på 4,3 prosent for norsk fiskeeksport, som endte på 96,2 milliarder kroner i 2018. Utførsel av laks står alene for over 70 prosent av denne eksportverdien, men andre fiskeslag som torsk, makrell og ørret bidro også til eksportveksten. Også eksportverdien for metaller og raffinerte mineraloljeprodukter steg i 2018.

1 Metaller er summen av SITC 67,68, og 69

Figur 2. Eksport av fisk, metaller og raffinerte mineraloljeprodukter

Fisk (mrd.kr) Metaller¹ (mrd.kr) Mineraloljeprodukter, raffinerte (mrd.kr)
2009 43.472852 52.218339 29.535747
2010 52.490452 63.307308 31.654106
2011 52.10828 65.695823 50.640536
2012 50.797376 59.514325 52.005914
2013 60.310568 58.243244 49.423089
2014 67.071372 61.696407 47.291309
2015 71.97312 67.424779 40.934916
2016 89.170383 62.001779 27.184658
2017 92.240548 70.580027 42.826423
2018 96.223016 74.421598 56.07662

Handelsoverskuddet i 2018 utgjorde 288,0 milliarder kroner. Dette var 63,5 prosent mer enn året før. I 2017 var handelsoverskuddet blant de minste siden årtusenskiftet.

Figur 3. Handelsbalansen

Handelsbalansen (mrd.kr) Import i alt (mrd.kr) Eksport i alt (mrd.kr)
2009 300.94438 430.36294 731.30731
2010 320.83506 467.28425 788.11931
2011 389.963 508.63006 898.59306
2012 427.69109 507.60066 935.29175
2013 388.80962 527.72206 916.53169
2014 346.58062 562.45544 909.03606
2015 219.7815 615.48525 835.26675
2016 122.541 629.0425 751.5835
2017 176.10681 684.585 860.69181
2018 287.96819 711.83338 999.80156

Oljeprisen steg i 2018

Eksportverdien for råolje i 2018 utgjorde 264,0 milliarder kroner, mot 223,1 milliarder året før. Veksten forklares med vesentlig høyere oljepris. Gjennomsnittsprisen var 577 kroner per fat - 131 kroner mer enn i 2017. Antall eksporterte fat råolje ble derimot redusert fra 500 millioner til 458 millioner fat i 2018.

Figur 4. Eksport av råolje og naturgass

Naturgass (mrd.kr) Råolje (mrd.kr)
2009 166.0 243.5
2010 159.4 282.0
2011 200.1 321.2
2012 252.3 306.8
2013 248.8 288.1
2014 223.6 282.7
2015 220.7 197.1
2016 161.1 187.6
2017 203.1 223.1
2018 263.8 264.0

Betydelig utførsel av naturgass

I 2018 var naturgasseksporten 61 milliarder kroner høyere enn året før og endte på 263,8 milliarder kroner. Også her var høyere priser årsaken til økningen. Vi eksporterte 115 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i gassform i 2018, mot 118 millioner Sm3 året før. Det gir en nedgang på 2,8 prosent.

Optimisme i maskinindustrien

Vareimporten utgjorde hele 711,8 milliarder kroner, opp 4,0 prosent fra 2017. Samlet innførsel av industrimaskiner steg i 2018 med 13 milliarder og endte på 80,8 milliarder kroner – noe som vitner om optimisme i industriinvesteringene. SSBs kvartalsvise investeringsstatistikk bekrefter økte investeringer i både industri, utvinning og kraftforsyning fra 2017 til 2018. Importverdien for personbiler var tilnærmet den samme som i 2017, men for første gang mottok vi størst andel elektriske biler sett i forhold til bensin-, diesel- og hybridbiler.

Figur 5. Import av maskiner

SITC74 Andre industrimaskiner og -utstyr (mrd.kr) SITC73 Metallbearbeidingsmaskiner (mrd.kr) SITC72 Maskiner for spesielle industrier (mrd.kr) SITC71 Kraftmaskiner og -utstyr (mrd.kr)
2009 26.0 1.6 16.5 9.6
2010 21.9 1.1 15.9 7.7
2011 23.5 1.3 19.3 8.5
2012 27.1 1.5 20.7 8.9
2013 29.2 1.7 22.2 8.1
2014 32.3 1.8 23.2 9.6
2015 33.6 1.5 25.9 11.3
2016 31.8 1.5 24.8 9.4
2017 30.4 1.5 24.3 11.7
2018 34.8 1.8 26.6 17.6

Utenrikshandelen i desember

Eksportverdien i desember utgjorde 78,2 milliarder kroner, og samlet sett var eksporten om lag uendret fra desember i 2017. For tilsvarende periode gikk vareimporten opp 0,9 prosent og endte på 53,2 milliarder kroner. Handelsoverskuddet ble dermed 25,0 milliarder kroner, ned 1,6 prosent fra året før.

Nytt fall i oljeprisen

Eksportverdien for råolje endte på 17,7 milliarder kroner og var 20,1 prosent lavere enn desember 2017. Oljeprisen gikk videre ned i desember, og gjennomsnittlig månedspris endte på 492 kroner fatet. Siden toppnoteringen i oktober har prisen på råolje falt hele 27,2 prosent. Sammenlignet med desember 2017 var prisnedgangen 9,4 prosent, mens antall eksporterte fat var 35,9 millioner, noe som er 11,7 prosent lavere enn ett år tidligere.

Oppgang for naturgasseksporten

Eksportverdien for naturgass økte med 19,5 prosent fra desember 2017 og endte på 24,3 milliarder kroner. I likhet med foregående måneder skyldes oppgangen høye gasspriser, og vi må fire år tilbake for å finne tilsvarende nivåer. Sammenlignet med desember 2017 var prisen hele 23,0 prosent høyere, mens antall eksporterte standard kubikkmeter naturgass var 10,1 milliarder og gikk ned 5,2 prosent.

Historisk høye kraftpriser mot slutten av 2018

Prisene på strøm steg gjennom hele fjerde kvartal, og den nordiske systemprisen endte på 506 kroner per megawatttime i desember 2018. Dette er en av de høyeste prisene som er notert for en desember måned, bare to ganger etter årtusenskiftet har vi sett tilsvarende priser, sist var desember 2010. Norge var nettoimportør av strøm i desember og importerte strøm for 686 millioner kroner. Det er 143,7mer enn i samme måned året før.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer for desember

  • Importen av personbiler og stasjonsvogner endte på 4,4 milliarder kroner og gikk ned 14,5 prosent fra desember 2017.
  •  Raffinerte mineraloljeprodukter utgjorde en importverdi på 2,1 milliarder kroner i desember og steg 33,6 prosent.
  • Eksportverdien for fersk hel oppdrettslaks endte på 4,7 milliarder i desember og økte med 6,1 prosent fra desember 2017. Oppgangen skyldes en prisøkning på 11,0 prosent.

Revisjoner

Foreløpige årstall for 2018 fryses fram til mai og publiseringen av endelige tall for 2017.

Eksport av naturgass og råolje

Tall for 1. - 3. kvartal 2018 er oppdatert med reviderte tall for eksport av naturgass og råolje.

Eksport av aluminium

Det er fortsatt usikkerhet forbundet med eksporttallene for aluminium. SSB har grunn til å tro at det er mangler i data for 2018, og volumet vil trolig revideres opp når mer fullstendig informasjon er tilgjengelig.

Ny statistikkbanktabell med foreløpige og reviderte månedstall

Fra og med januar 2019 publiseres en ny tabell for utenrikshandel med varer i statistikkbanken:

Tabell 12308: Utenrikshandel med varer. Foreløpige og reviderte månedstall.

Tabellen viser størrelsen på revisjoner av tallene etter første gangs publisering for utvalgte aggregerte serier.

I tabellen har man to variabler for måned: «Måned» er måleperioden, mens «publiseringsmåned» er måneden tallene legges ut på SSBs nettsider. Tall for en «måned» kan revideres i en senere «publiseringsmåned». For informasjon om statistikkens revisjonspraksis, se punktet «Nøyaktighet og pålitelighet» under «Om statistikken» på statistikksiden.

Kontakt