122053
/utdanning/statistikker/nopplinnv/aar
122053
Over 37 000 voksne innvandrere deltok i norskopplæring
statistikk
2013-06-25T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
nopplinnv, Norskopplæring for voksne innvandrere, kvalifiseringstiltak, opplæring, samfunnskunnskapUtdanning, Voksenopplæring , Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Norskopplæring for voksne innvandrere2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

I denne publiseringen er det feil i tallene for deltakernes aldersfordeling. Alder ved bosetting i Norge er brukt i stedet for alder ved utgangen av statistikkåret. Dette gjør at deltakerne har blitt fremstilt som yngre enn de egentlig har vært. I statistikkbanken er tabelltittelen endret. Tallene vil ikke bli rettet opp i denne teksten.

Over 37 000 voksne innvandrere deltok i norskopplæring

Ordningen med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere har etter hvert fått et stort omfang. Det var for eksempel flere som deltok i norskopplæringen i 2011 enn det var lærlinger i Norge samme år, og det var fem ganger flere norskdeltakere enn elever på folkehøgskoler.

Deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter innvandringsgrunn og år
20102011
 
I alt37 13337 261
Arbeid1 6261 518
Familie15 00515 295
Flukt13 94414 219
Utdanning9341 073
Ukjent5 6245 156
Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,etter innvandringsgrunn. 2011

Statistikken om voksne innvandrere som deltar i norskopplæringen, er ny og under utvikling. Tallene omfatter deltakere i norskopplæringen som i løpet av årene 2010 og 2011 har fått slik undervisning. Statistikken inkluderer deltakere under Introduksjonsloven som har rett og/eller plikt til norskopplæring. Omfanget på deltakelsen kan imidlertid variere mye, noen kan ha deltatt én time i løpet av året, mens andre kan ha deltatt på flere hundre timers norskopplæring i løpet av året.

Nesten én av fire deltakere i 2011 med bakgrunn fra Eritrea og Somalia

SSBs statistikk over deltakere fordelt etter landbakgrunn viser at noen land i Asia og Afrika dominerer stort i norskopplæringen når det gjelder antall deltakere. Det var klart flest deltakere med bakgrunn fra Eritrea og Somalia i 2011, med om lag 4 000 personer fra hvert av de to landene. Over halvparten av alle deltakerne i norskopplæringen hadde bakgrunn fra de seks landene Eritrea, Somalia, Afghanistan, Thailand, Irak og Filippinene.

Mer enn ni av ti hadde familiegjenforening eller flukt som innvandringsgrunn

Fordelingen av deltakere etter innvandringsgrunn viser at 92 prosent av deltakerne ved norskopplæringen hadde familie eller flukt som innvandringsgrunn, mens bare 5 og 3 prosent hadde arbeid eller utdanning som innvandringsgrunn. Dette skyldes at ordningen med gratis offentlig norskopplæring primært er rettet mot innvandrere som kommer til Norge av fluktgrunner eller familiegjenforente med disse, mens arbeidsinnvandrere fra EU/EØS er utenfor ordningen.

Nesten tre av fire har bodd her to år eller kortere

Fordelingen av deltakere etter botid viser at de aller fleste deltakerne i norskopplæringen har kort botid. Nesten 87 prosent av deltakerne hadde vært bosatt i Norge i tre år eller kortere. Dette samsvarer godt med at ordningen nettopp er beregnet for nyankomne, voksne innvandrere. 13 prosent av deltakerne var fortsatt registrert som deltakere i norskopplæringen fire år eller mer etter at de var bosatt i Norge. Dette skyldes at kommunene etter behov kan innvilge deltakere inntil 3 000 timer norskopplæring og samfunnskunnskap som må gjennomføres innen fem år etter bosetting.

Statistikken viser også at deltakerne er forholdsvis unge. Hele 80 prosent av deltakerne var mellom 16 og 35 år, mens bare 1 prosent av dem var over 56 år.

Én av fem bosatt i Oslo

Fordelingen etter fylker viser at Oslo hadde klart høyest antall deltakere med 6 100 personer. Det betyr at nesten hver femte deltaker bodde i hovedstaden. Nær halvparten av deltakerne var registrert bosatt i ett av de fire mest folkerike fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland. Sogn og Fjordane hadde for øvrig færrest deltakere med i underkant av 700.

Ikke fullstendige opplysninger om alle

De fylkesfordelte tallene for 2011 og 2010 er eksklusive 4 100 og 5 000 deltakere som ikke er registrert bosatt i en kommune/fylke. Disse har i all hovedsak bostedsadresse asylmottak. Dette illustrerer at en del av deltakerne i norskopplæringen får opplæring mens de er bosatt i et asylmottak, før de er bosatt i en kommune.

Et spesielt forhold ved denne statistikken er at en del av dem som deltar i norskopplæringen, altså er helt nyankomne innvandrere som er bosatt i asylmottak og ennå ikke er folkeregistrert i en kommune. Denne gruppen har ikke SSB registeropplysninger om i våre befolkningsdata, derfor mangler det informasjon om bosted, fødeland, botid og innvandringsgrunn for denne gruppen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB