411367
/utdanning/statistikker/introinnv/aar-deltakere
411367
statistikk
2020-06-16T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
introinnv, Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram, introduksjonsstønadKOSTRA, Utdanning, Voksenopplæring , Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor
true

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Statistikkbanktabell 08437 og tabell 3 ble oppdatert med 2019-tall 19. juni 2020. 

Tall for 2017-2019 for arbeid ved siden av programdeltakelse samt sluttårsak publiseres senere. Oppdatert versjon av tidligere statistikkbanktabeller 08436 og 08440.

Oppdatert

Rettet:

Neste oppdatering

Nøkkeltall

20 918

deltakere i introduksprogrammet for nyankomne innvandrere i 2019

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter alder og kjønn
2019
DeltakereKjønnProsentandel
I altMennKvinnerMennKvinner
I alt20 91811 0479 87152,847,2
18-25 år5 1793 1152 06460,139,9
26-35 år8 6424 1784 46448,351,7
36-45 år4 9932 5122 48150,349,7
46-55 år1 8951 10479158,341,7
56 år eller eldre2091387166,034,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn

Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn
2019
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle land20 91811 0479 8711005347
Av dette:
Syria10 8776 1134 7641005644
Eritrea3 5721 7901 7821005050
Somalia6821884941002872
Sudan7663723941004951
Etiopia6432673761004258
Afghanistan7694593101006040
Iran6574032541006139
Irak7244272971005941
Kongo6312783531004456
Saudi-Arabia12462621005050
Kina6023371003862
Libya8753341006139
Jemen12069511005843
Libanon6920491002971
Russland6223391003763
Usbekistan3824141006337
Tyrkia3922281641005842

Tabell 2 
Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og utvalgte programkommuner

Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og utvalgte programkommuner
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
2019
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle land:20 91811 0479 8711005347
Av dette:
0101 Halden (-2019)6833351004951
0104 Moss (-2019)9145461004951
0105 Sarpsborg (1992-2019)13064661004951
0106 Fredrikstad (1994-2019)3041591451005248
0213 Ski (-2019)10146551004654
0217 Oppegård (-2019)10774331006931
0219 Bærum (-2019)3611941671005446
0220 Asker (-2019)221140811006337
0228 Rælingen (-2019)7135361004951
0230 Lørenskog (-2019)9054361006040
0231 Skedsmo (-2019)197891081004555
0235 Ullensaker (-2019)11960591005050
0301 Oslo kommune1 6618897721005446
0402 Kongsvinger (-2019)7038321005446
0403 Hamar (1992-2019)11558571005050
0412 Ringsaker (-2019)11050601004555
0417 Stange (-2019)9152391005743
0427 Elverum (-2019)7941381005248
0501 Lillehammer (-2019)7942371005347
0502 Gjøvik (-2019)18595901005149
0533 Lunner (-2019)6838301005644
0534 Gran (-2019)9056341006238
0602 Drammen (-2019)2441221221005050
0604 Kongsberg (-2019)7935441004456
0605 Ringerike (1977-2019)14283591005842
0625 Nedre Eiker (-2019)8548371005644
0626 Lier (-2019)12062581005248
0627 Røyken (-2019)6336271005743
0701 Horten (2002-2019)12265571005347
0704 Tønsberg (1988-2019)203109941005446
0712 Larvik17798791005545
0710 Sandefjord (2017-2019)17993861005248
0729 Færder12673531005842
0805 Porsgrunn (-2019)14585601005941
0806 Skien (-2019)19296961005050
0807 Notodden (-2019)6931381004555
0814 Bamble (-2019)6332311005149
0815 Kragerø (-2019)7745321005842
0904 Grimstad (-2019)15274781004951
0906 Arendal (1992-2019)2401321081005545
1001 Kristiansand (-2019)5092832261005644
1002 Mandal (-2019)12471531005743
1004 Flekkefjord (-2019)6427371004258
1014 Vennesla (-2019)11259531005347
1101 Eigersund5931281005347
1102 Sandnes (-2019)2811591221005743
1103 Stavanger5593202391005743
1106 Haugesund16688781005347
1119 Hå8039411004951
1127 Randaberg8946431005248
1130 Strand8339441004753
1149 Karmøy9746511004753
1201 Bergen (-2019)8624823801005644
1235 Voss (-2019)9545501004753
1246 Fjell (-2019)6127341004456
1401 Flora (-2019)10764431006040
1420 Sogndal (-2019)9043471004852
1502 Molde (-2019)215116991005446
1504 Ålesund (1977-2019)15272801004753
1505 Kristiansund9454401005743
5001 Trondheim6633263371004951
5028 Melhus9056341006238
5004 Steinkjer12865631005149
5005 Namsos7336371004951
5035 Stjørdal9145461004951
5037 Levanger11565501005743
5038 Verdal7936431004654
1804 Bodø228137911006040
1833 Rana9248441005248
1860 Vestvågøy5429251005446
1865 Vågan7637391004951
1902 Tromsø (-2019)3601821781005149
1903 Harstad - Hárstták (2013-2019)13875631005446
1931 Lenvik (-2019)9852461005347
2003 Vadsø (-2019)6029311004852
2004 Hammerfest (1992-2019)5728291004951

Tabell 3 
Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og tiltak

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og tiltak
2019
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Statistikkbanktabell 08437 ble oppdatert med 2019-tall 19.6. Deltakere i alt er oppdatert fra statistikkbanktabell 08427.
Deltakere i alt20 91811 0479 871100100100
Norskopplæring med samfunnskunnskap16 4558 2308 225797483
Språkpraksis2 7001 2561 444131115
Godkjenning av utdanning997128010
Arbeid (offentlig, fom 2011 inkl Arbeid privat)1 160820340673
Arbeidspraksis3 8182 1831 635182017
Yrkesprøving...000
Kurs i regi av kommune/stat...000
Grunnskole/fag i grunnskolen5 8113 0472 764282828
Fag i videregående skole2 5411 69484712159
Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs)5453282172,63,02,2
Yrkesrettet kurs i regi av andre1 5428616817,47,86,9
Helsefremmende tiltak / fysisk fostring2 0139741 0399,68,810,5
Tiltak som fremmer sosialt nettverk3 4271 6481 77916,414,918,0
Tiltak ikke registrert1 1126504625,33,12,2
Annet11 8096 0295 780565559

Om statistikken

Statistikken omfatter innhold i introduksjonsprogrammet samt mottakere av introduksjonsstønad. Fra 2017 også opplysninger om status direkte etter avsluttet program. Til og med 2016 status i program ved utgangen av året. Tall for tidligere deltakere omfatter de som har avsluttet eller avbrutt programmet, samt status i forhold til arbeid og utdanning gjennom fem år etter avsluttet program.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Deltaker

Person som i løpet av referanseåret har vært registrert av en kommune som deltaker i introduksjonsprogrammet.

Tidligere deltaker

Tidligere deltaker er personer som har avsluttet eller av ulike grunner avbrutt introduksjonsprogrammet et gitt år, og er registrert bosatt i Norge i november året etter.

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det vil si at alle kommuner som sier ja til å ta i mot flyktninger er forpliktet å tilby introduksjonsprogram.

Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad er den ytelsen deltakeren i introduksjonsprogrammet får fra kommunen, til dekning av livsopphold i programperioden. Stønaden er på årsbasis lik to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G). Deltakere under 25 år får 2/3 stønad. Stønaden er skattepliktig, og dersom deltakeren har fravær fra opplæring og tiltak, uten gyldig grunn, blir vedkommende trukket i stønaden time for time. Stønaden er lik for alle og ikke behovsprøvd. Dette vil si at den ikke blir avkortet mot barnetrygd, kontantstøtte og så videre. Stønaden reduseres heller ikke på grunn av inntekter av egen eller andres virksomhet eller som følge av formue. I den utstrekning lønnet arbeid inngår i programmet, reduseres stønaden tilsvarende den tid arbeidet tar.

Introduksjonsstønaden reduseres i den utstrekning vedkommende har rett til dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger eller foreldrepenger, og retten til disse ytelsene er opparbeidet før vedkommende startet i et introduksjonsprogram. Stønaden reduseres tilsvarende for uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger vedkommende mottar.

Dersom vedkommende mottar overgangsstønad, reduseres introduksjonsstønaden på årsbasis med 40 prosent av den overgangsstønad som overstiger halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

 Tiltak i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering og programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

I tillegg til vanlig norskundervisning tilbys også tiltak som er utenom tradisjonell klasseromsundervisning, for eksempel språkpraksis på en arbeidsplass. Språkpraksis er en del av norskopplæringen hvor deltakerne deler av uka utplasseres på en arbeidsplass for å få praktisere norsk språk i autentiske omgivelser.

Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet kan være arbeidstrenings eller andre tiltak i regi av NAV, yrkesprøving, dataopplæring, fag i grunnskole eller videregående skole osv. Yrkesprøving er en metode for realkompetansevurdering som dokumenterer både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Avslutningsårsaker

Når en deltaker avslutter introduksjonsprogrammet registreres detaljert avslutningsårsak i NIR. I statistikken benyttes følgende kategorisering av avslutningsårsaker: Arbeid, videregående skole og høyere utdanning, grunnskole, kvalifiseringstiltak i offentlig regi, sosialhjelp, andre trygdeytelser, flyttet samt restkategorien andre årsaker.

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandske besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

Personer med flyktningbakgrunn

Personer som har kommet til Norge av fluktgrunner og familiegjenforente til disse. Barn født av personer med flykningbakgrunn etter at foreldrene kom til Norge, er ikke regnet med. Asylsøkere er heller ikke regnet med.

Fødeland er hovedsakelig mors bosted da personen ble født.

Sysselsatt / utdanning er satt sammen av dem som er registrert som sysselsatte, dem som er registrert under utdanning samt dem som er registrert med en kombinasjon av sysselsetting og utdanning. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Registrert ledig / på tiltak består av dem som er registrert arbeidsledige hos NAV og dem som deltar på ordinært arbeidsmarkedstiltak.

Annen eller ukjent status inngår i en samlebetegnelse for den svakeste graden av tilknytning til arbeidsmarkedet. Annen status innebærer blant annet personer med nedsatt arbeidsevne som er på tiltak i regi av NAV, langtidssykemeldte og mottakere av økonomisk sosialhjelp. Ukjent status vil si at de ikke er registrert i noen av de tilgjengelige datakildene vi bruker i statusrapporteringen for arbeidsmarkedstilknytning. Disse personene er dermed heller ikke sysselsatt, under utdanning, registrert ledige eller på arbeidsmarkedstiltak.

 

 

 

Standard klassifikasjoner

Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars utenlandske fødeland. Personer uten innvandringsbakgrunn har kun Norge (000) som landbakgrunn. Når begge foreldre er født i utlandet, er de i de aller fleste tilfelle født i samme land. I tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det altså mors fødeland som blir valgt.

Kommune er i denne sammenhengen bostedskommunen til programdeltakeren.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylke, kommuner og bydeler i Oslo. For tidligere deltakere, også fordeling etter næringsregioner.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå med data blir bearbeidet og langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. I
lovens § 2 fastsettes hvem som har rett og plikt til deltakelse i
introduksjonsprogram. Det er personer med flyktningbakgrunn, familiegjenforente
til disse og personer som etter samlivsbrudd har fått opphold på selvstendig
grunnlag på grunn av mishandling i samlivet. Videre må personen være mellom 18
og 55 år og ha behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet
skal tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og kan som hovedregel vare
inntil to år. Programmet kan i særlige tilfeller vare i inntil tre år. Målet
med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn
grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv,
samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Deltakelse i
introduksjonsprogrammet gir den enkelte krav på å motta introduksjonsstønad som
på årsbasis er lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år
mottar 2/3 stønad.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er Kunnskapsdepartementet (KD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens organisasjon (KS), kommuner, forskere, studenter og media. 

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

KOSTRA - kommune Stat Rapportering - hovedside: http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: https://www.ssb.no/innvbef/

Innvandrere etter innvandringsgrunn: https://www.ssb.no/innvgrunn/

Lovhjemmel

Opplysningene om introduksjonsordningen hentes inn av Statistisk sentralbyrå, jamfør lov av 4. juli 2003 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Statistisk sentralbyrå vil med hjemmel i Lov om offisiell statistikk av 16. juni 1989 nr 54, om offisiell statistikk § 2-2 benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Deltakere

Statistikken for deltakelse i introduksjonsordningen omfatter opplysninger om hver enkelt deltaker i introduksjonsordningen i kommunene. Statistikken omfatter alle som er registrert som deltaker det aktuelle året. Den har opplysninger om deltakerens kjønn, alder, sivilstand, start og stoppdato for deltakelse i introduksjonsordningen, hvilke tiltak vedkommende har deltatt i det aktuelle året, status i programmet ved utgangen av året (avsluttet/avbrutt, permisjon eller er fortsatt i program), hvilke måneder personen har mottatt introduksjonsstønad samt totalt stønadsbeløp dette året.

Tidligere deltakere

Opplysninger om tidligere deltakere i introduksjonsordningen omfatter de som avsluttet eller av ulike grunner avbrøt programmet et gitt år. Deretter følger vi deres status på arbeidsmarkedet og i utdanning i de følgende fem årene.

Datakilder og utvalg

Deltakere

Fra og med 2017 er statistikken om deltakere i introduksjonsordningen basert på data fra Nasjonalt
Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Mer informasjon om NIR: https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/nir/ 

I tillegg er opplysninger om kommunenes innrapportering av utbetaling av introduksjonsstønad innhentet fra A-ordningen (https://www.altinn.no/a-ordningen/). Dette benyttes for tall om utbetalt introduksjonsstønad og mottakere av denne. 

Filene med informasjon om deltakerne i introduksjonsordningen hvert år er koblet til befolkningsfiler av 31.12. i rapporteringsåret

Statistikken har fulltelling, det vil si at alle de kommuner som har deltakere i ordningen skal rapportere til NIR.

Fram til og med 2016 var statistikken er basert på registrering av deltakere i introduksjonsordningen i KOSTRA-skjema 11B.

Tidligere deltakere

Statistikken over tidligere deltakere baseres på KOSTRA-informasjon for alle årganger fram til og med de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016.

I statistikken blir opplysningene om de tidligere deltakerne videre sammenstilt med System for persondata (SFP), der informasjon fra en rekke registre er sammenstilt. Registerdata har tellingsdato i november hvert år og inneholder opplysninger om hvorvidt en person er sysselsatt, registrert arbeidsledig, på sysselsettingstiltak, under utdanning, eller kan knyttes til noen typer offentlige ytelser eller tiltak. En person kan på tellingstidspunktet ha mer enn én status samtidig, for eksempel både sysselsatt og mottaker av en ytelse. I denne statistikken er det et poeng å se på hvor mange som er i aktivitet, og vi har sett på aktivitetene sysselsetting og utdanning i tillegg til kombinasjonen sysselsatt/utdanning. Følgende prioritering er gjort: Dersom en person er registrert arbeidsledig, men også er under utdanning, regnes vedkommende som under utdanning og ikke som arbeidsledig. Når det gjelder de andre statusene, for eksempel helserelaterte ytelser og sosialhjelp, er det mange som har disse i kombinasjon med blant annet arbeid, utdanning eller registrert arbeidsledig. I slike tilfeller er arbeid og annen aktivitet, samt registrerte arbeidsledige, prioritert.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikk om deltakere i introduksjonsordningen er fra og med 2017 basert på opplysninger rapportert fra kommunene til Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Opplysninger om kommunenes innrapportering av utbetalt introduksjonsstønad er innhentet fra A-ordningen.

Det gjennomføres fødselsnummerkontroller, samt logiske sumkontroller. I tillegg til de kontrollene som blir utførte i DSF, utfører SSB kontroller for statistiske formål.

Videre er alle deltakere med gyldig fødselsnummer koblet til befolkningsfiler av 31.12 ved utgangen av rapporteringsåret. Det er bare laget statistikk over personer som er bosatt i Norge ved utgangen av året.

Fram til og med 2016 ble data innsamlet fra kommunene gjennom KOSTRA. De fleste kommuner har egne fagsystemer hvor data hentes fra, mens noen kommuner rapporterer inn på elektronisk skjema. Etter foreløpig publisering 15. mars mottar kommunene oversiktstabeller og feillister for sine respektive kommuner og kommenterer på disse. Reviderte tall publiseres i KOSTRA 15. juni.

 

Tidligere deltakere, avgangskohort

For å tildele tidligere deltakere en avgangskohort, er følgende bearbeiding gjort: (a) Alle deltakere i introduksjonsprogrammet som har status som avsluttet eller avbrutt på slutten av året, tas innledningsvis med i populasjonen. (b) Kun de som faktisk har avsluttet, som ikke er borte fra programmet bare midlertidig, skal regnes med til kohorten. Populasjonen blir derfor sjekket mot de som deltok i programmet det påfølgende året. (c) Kvinner som avbryter programmet fordi de får barn rett etter avbrutt program eller av ulike grunner ikke kommer tilbake i programmet etter endt permisjon, blir lagt til neste kohort. På denne måten gis de ett år med omsorgspermisjon før de kommer med i statistikken. 

 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke presentert dersom færre enn 4 enheter ligger til grunn.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble publisert for første gang i 2006 for statistikkåret 2005.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i sammenheng med innsamling og bearbeiding av data kan forekomme. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i databehandlinga etc. Det er gjort et omfattende arbeid for å minimalisere slike feil, så i statistikksammenheng kan man som hovedregel se bort fra slike.

Det skal i utgangspunktet ikke være utvalgsfeil da dette er en fulltelling.

Revisjon

Ikke relevant.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB