Lineær regresjonsanalyse av hvor forberedte heltidsstudentene føler seg for arbeidsmarkedet i nåværende studieprogram. 2019
Lineær regresjonsanalyse av hvor forberedte heltidsstudentene føler seg for arbeidsmarkedet i nåværende studieprogram. 20191 2
Parameterestimat og standardavvik i parentesModel I: Studieprogram og fagfeltModel II: UtdanningsinstitusjonModel III: BakgrunnModel IV: Studierelevant jobbModel V: PraksisModel VI: Akademisk prestasjon
Referanseperson (Konstantledd)3,603*** (0,041)3,673*** (0,042)3,723*** (0,049)3,627*** (0,046)3,820*** (0,052)3,648*** (0,074)
Kjønn3
Kvinne-0,104*** (0,028)-0,100*** (0,028)-0,095*** (0,028)-0,097*** (0,035)- 0,095*** (0,028)-0,095*** (0,028)
Alder4
22-24 år-0,152*** (0,034)-0,154*** (0,034)-0,155*** (0,034)-0,171*** (0,043)-0,198*** (0,043)-0,193*** (0,034)
25 år og eldre-0,116*** (0,035)-0,114*** (0,035)-0,109** (0,036)-0,135*** (0,045)-0,173*** (0,046)-0,173*** (0,036)
Studieprogram5
Årsstudium-0,273*** (0,056)-0,266*** (0,056)-0,270*** (0,056)-0,276*** (0,071)-0,250*** (0,055)-0,249*** (0,055)
Profesjonsutdanning0,259*** (0,03)0,317*** (0,034)0,297*** (0,034)0,293*** (0,035)0,287*** (0,034)0,287*** (0,034)
Masterprogram-0,091* (0,429)-0,057 (0,042)-0,090* (0,043)-0,105* (0,050)-0,100* (0,042)-0,100* (0,040)
Fagfelt6
Pedagogikk og lærerutdanning0,137** (0,044)0,181*** (0,044)0,190*** (0,044)0,162*** (0,044)0,040 (0,049)0,040 (0,049)
Humaniora, språk og kunstfag-0,610*** (0,061)-0,548*** (0,061)-0,528*** (0,061)-0,521*** (0,060)-0,551*** (0,077)-0,551*** (0,060)
Samfunnsfag, journalistikk og informasjon-0,580*** (0,056)-0,491*** (0,058)-0,483*** (0,057)-0,475*** (0,057)-0,499*** (0,057)-0,499*** (0,057)
Naturvitenskap, matematikk og statistikk-0,259*** (0,063)-0,159** (0,064)-0,155* (0,064)-0,158* (0,084)-0,181** (0,064)-0,181** (0,064)
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)0,175** (0,062)0,255*** (0,063)0,256*** (0,063)0,236** (0,082)0,221*** (0,063)0,221*** (0,063)
Tekniske fag, ingeniørfag, bygg- og anleggsfag0,003 (0,047)0,083 (0,049)0,085 (0,049)0,084 (0,064)0,071 (0,048)0,071 (0,048)
Helse- og sosialfag0,224*** (0,042)0,275*** (0,043)0,284*** (0,042)0,199*** (0,040)0,117* (0,057)0,112* (0,047)
Andre fagfelter7 0,006 (0,101)0,073 (0,102)0,085 (0,101)0,056 (0,131)0,032 (0,102)0,032 (0,101)
Høyere utdanning institusjon8
Universitet-0,210*** (0,030)-0,210*** (0,030)-0,202*** (0,037)-0,193*** (0,030)-0,193*** (0,030)
Foreldrenes utdanningsnivå9
Lavt utdanningsnivå-0,102 (0,054)-0,204 (0,054)-0,079 (0,053)-0,079 (0,053)
Middels utdanningsnivå-0,063 (0,036)-0,104 (0,053)-0,048 (0,035)-0,048 (0,035)
Innvandringskategori10
Innvandrer-0,109 (0,057)-0,107 (0,057)-0,086 (0,070)-0,178 (0,070)
Nasjonal student-0,079 (0,058)-0,099 (0,058)-0,092 (0,057)-0,092 (0,057)
Funksjonsevne11
Nedsatt funksjonsevne-0,133*** (0,031)-0,135*** (0,031)-0,134*** (0,039)-0,134*** (0,031)
Studierelevant jobb12
Jobber ikke i løpet av semesteret0,117*** (0,034)0,113*** (0,030)0,113*** (0,030)
Jobber i studierelevant jobb i løpet av semesteret0,319*** (0,034)0,278*** (0,035)0,278*** (0,034)
Praksis13
Har hatt praksis0,193*** (0,040)0,193*** (0,033)
Evaluering av egen prestasjon i studieprogram14
Bedre enn medstudenter0,197*** (0,030)
N6 9616 9616 9616 9616 9616 961
1I regresjonsmodellen ser vi kun på heltidsstudenter og ekskluderer studenter som hovedsakelig ser på seg selv som arbeidstaker og studerer ved siden av. Den avhengige variabelen er på en skala fra 1 til 5 (jo høyere, jo bedre forberedt), hvor kategorien ‘kan ikke vurdere’ holdes utenfor.
2Signifikansnivå: *** p < 0,001 (0,1%), ** p < 0,01 (1%), * p < 0,05 (5%)
3Referansekategori = mann
4Referansekategori = yngre end 22 år
5Referansekategori = bachelorprogram (ISCED 6). Profesjonsutdanning omfatter 5-6 årlige profesjonsstudier og integrert 5-årige masterprogrammer (ISCED 7), masterprogram omfatter 2-årige mastergrader (ISCED 7), og årsstudium omfatter studium som går over ett år (ISCED 6).
6Referansekategori = bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag.
7Landbruk, fiskeri, skogbruk og veterinærfag, Transportfag, sikkerhetsfag og personlig tjenesteyting.
8Referansekategori = Øvrige høyere utdanningsinstitusjoner: høyskoler, inklusiv vitenskapelige høyskoler.
9Referansekategori = høyt utdanningsnivå. Kategorier for foreldrenes utdanningsnivå er lav (ISCED 0-2), middels (ISCED 3-4) og høy (ISCED 5-8) utdanning.
10Referansekategori = internasjonal student, dvs. studenter som ikke har utdanningsbakgrunn fra Norge og som er født i utlandet av utenlandske foreldre. Kategorier for innvandringskategori omfatter i tillegg 1) Innvandrere med nasjonal utdanningsbakgrunn, og 2) Nasjonale studenter med nasjonal utdanningsbakgrunn inklusiv norskfødte med utenlandske foreldre som har nasjonal utdanningsbakgrunn.
11Referansekategori = ikke nedsatt funksjonsevne.
12Referansekategori = jobber i ikke-studierelevant jobb i løpet av semesteret.
13Referansekategori = har ikke hatt praksis.
14Referansekateogi = Like bra eller verre enn medstudenter.
Standardtegn i tabeller