19695_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/lbuint/kvartal
19695
Mer kjøring uten last til og fra utlandet
statistikk
2003-03-21T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
lbuint, Lastebilundersøkelsen, internasjonale transporterLandtransport, Transport og reiseliv
true

Lastebilundersøkelsen, internasjonale transporter4. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Mer kjøring uten last til og fra utlandet

I alt kjørte norske lastebiler 171 millioner kilometer i forbindelse med utenlandsturer i fjor. Av dette ble 23,4 millioner kilometer eller 13,7 prosent kjørt uten last. Dette var en økning i tomkjøringsandelen på 1,7 prosentpoeng siden 2001.

Transportmengde til og fra Norge. 1996-2002. 1 000 tonn

Andel av transportmengde på norske lastebiler fra Norge, etter noen viktige mottakerland. 2001 og 2002. Prosent.

I 2002 ble det transportert 3,8 millioner tonn gods til og fra utlandet med norske lastebiler. Dette er 1,8 prosent mer enn i 2001. I 2002 transporterte norske lastebiler nesten 1,8 millioner tonn gods ut av landet. Dette var en økning på 7,2 prosent siden året før. Godsmengden som ble fraktet inn til Norge i fjor var på nesten 2 millioner tonn, en svak nedgang siden 2001.

Nesten to tredjedeler går til Sverige

I fjor ble 1,1 millioner tonn gods fraktet på norske lastebiler til Sverige. Dette utgjorde nær 65 prosent av den totale transportmengden som gikk ut av Norge dette året. Den tilsvarende andelen i 2001 var på 60 prosent. Norske lastebiler fraktet 164 400 tonn gods fra Norge til Tyskland i 2002. Transporter til Tyskland utgjorde 9 prosent av den totale godsmengden transportert ut av landet i fjor.

Utenlandsturenes andel av transportarbeidet går ned

Transportarbeidet utenlands utgjorde 2 706 millioner tonnkilometer i fjor. Det samlede transportarbeidet - medregnet kjøring innenlands - for norskregistrerte lastebiler var på 15,4 milliarder tonnkilometer i 2002. Utenlandstransportene utgjorde 17,5 prosent av de norske lastebilenes samlede transportarbeid dette året. Denne andelen har gått jevnt nedover de siste årene.

Transportarbeid utført på turer fra og til Norge. 1996-2002. Mill. tonnkm

Transportarbeid utført på turer fra og til Norge gikk ned med henholdsvis 3,6 og 1,7 prosent fra 2001 til 2002. Siden 1999 har transportarbeid utført på turer fra Norge gått ned med 18,3 prosent, mens den tilsvarende størrelsen for turer til Norge har gått ned med 8,2 prosent.

Hovedtall for 4. kvartal

Det ble totalt fraktet 940 900 tonn gods til og fra utlandet med norske lastebiler i 4. kvartal 2002. Dette er en nedgang på 2 900 tonn fra samme kvartal året før. Transportarbeidet har gått ned med 11,5 prosent siden 4. kvartal 2001, og var i samme kvartal i 2002 på 668,2 millioner tonnkilometer. Tomkjøringsprosenten var i 4. kvartal på 13,8 prosent, dette er 2 prosentpoeng høyere enn i samme kvartal i 2001.

Tabeller: