Omsetningssvikt for sjøtransport

Publisert:

Etter en kontinuerlig økning siden 2010, falt omsetningen for bedriftene i hele sjøfartsnæringen for første gang med 8,2 prosent fra 2015, og utgjorde 151,6 milliarder kroner i 2016.

Omsetningen falt kraftig for selskapene innen næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med gods» fra 150,9 milliarder i 2015 til 136,4 milliarder kroner i 2016. Inntektsreduksjon skyldes blant annet lavere aktivitet etter at flere skip ble lagt i opplag som følge av den dramatiske situasjonen i offshoremarkedet med volatile oljepriser og betydelig overkapasitet av skip som fortsatte i 2016. Selskapenes kostnadsbesparende tiltak resulterte i at flere sysselsatte ble sagt opp også i 2016. Det var 1 440 færre sysselsatte i 2016 mot året før. I alt var det 13 950 sysselsatte i næringshovedgruppen i 2016.

Liten oppgang for landtransport

Næringsgruppen «godstransport på vei», som er den største enkeltnæringen innenfor landtransport, hadde i motsetning til fjoråret en økning i omsetningen på 725,2 millioner kroner, til 49,1 milliarder kroner i 2016. Bruttoinvesteringene gikk ned med 181,3 millioner kroner, til 1,6 milliarder i 2016. Totalt omsatte bedriftene innen landtransportnæringen for 82,4 milliarder kroner, en økning på 1,7 prosent fra året før. Antall sysselsatte var 74 430 -omtrent uendret fra 2015.

Endring i populasjonen for lagring og andre tjenester tilknyttet transport

I næringen «lagring og andre tjenester tilknyttet transport» gikk omsetningen ned fra 102,2 milliarder kroner i 2015, til 96,4 milliarder i 2016. Nedgangen skyldes at de største bedriftene i næringsundergruppen «tjenester tilknyttet landtransport ellers» blitt tatt ut av populasjonen på grunn av sektorendring til offentlig sektor. Dette gjør tallene ikke sammenlignbare mot forrige årganger på aggregert nivå.

Nedgang i sysselsettingen for post og distribusjon

Antall sysselsatte i næringen «post og distribusjonsvirksomhet» endte opp på 18 340, en nedgang på 7,8 prosent fra året før. Driftsinntektene sank med 3,1 prosent, til 17,5 milliarder kroner i 2016.

Nedgang for transport og lagring

Næringshovedområdet «transport og lagring» hadde en samlet omsetning på 382,8 milliarder kroner i 2016. Dette var en nedgang på 5,6 prosent fra året før. Bearbeidingsverdien utgjorde 144,5 milliarder kroner mot 151,1 milliarder kroner i 2015. Brutto driftsresultat falt med 6,3 prosent, til 60,6 milliarder i samme periode. Antall bedrifter holdt seg omtrent uendret fra året før, mens tallet på sysselsatte gikk ned med 3 950, til 153 570 sysselsatte i 2016. Driftsmarginen for næringshovedområdet lå på 3 prosent i 2016.

Figur 1

Figur 1. Sysselsatte etter næring. Landsdel. 2016

Figur 2. Sysselsetting etter næring. Bedrift

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
49 Landtransport 67891 67268 69173 69442 69857 71204 73941 74427
50 Sjøfart 24665 24843 25026 25447 26240 26300 25189 23977
51 Lufttransport 6742 6740 6854 7033 7129 7171 6723 6482
52 Transporttjenester og lagring 29042 29115 29868 29663 29983 30152 31777 30347
53 Post og distribusjonsvirksomhet 23513 22134 20932 20353 19633 19951 19889 18340

Figur 3. Omsetning etter næring. Bedrift

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
49 Landtransport 64502.9 66659.9 70195.4 72673.2 76582.0 80013.5 80970.7 82364.5
50 Sjøfart 111652.2 118809.2 123766.7 135681.2 141698.8 155795.4 165158.4 151644.3
51 Lufttransport 21781.9 23702.9 26217.4 27544.3 33829.2 37553.7 39178.8 34989.0
52 Transporttjenester og lagring 73476.6 79599.4 85177.5 89508.7 92716.3 98509.6 102244.9 96364.9
53 Post og distribusjonsvirksomhet 15554.3 15475.8 15639.8 15733.7 16343.9 16639.4 17786.9 17412.6

Figur 4. Bearbeidingsverdi etter næring. Bedrift

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
49 Landtransport 31460.6 31806.9 34082.7 35423.2 36928.0 37969.0 39657.0 40163.6
50 Sjøfart 32332.1 35450.5 35734.4 41815.5 54077.3 56906.0 57988.8 50133.2
51 Lufttransport 6801.1 7085.8 8503.2 7325.0 9036.3 6076.6 6866.0 9010.2
52 Transporttjenester og lagring 24980.8 26911.2 29344.1 30998.9 34209.1 34374.9 36573.9 35538.2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 9237.6 9867.9 9593.8 9512.4 10194.6 10041.9 10048.2 9635.2

Nytt datagrunnlag for sysselsetting

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.