Videregående opplæring og annen videregående utdanning

06805: C. Videregående opplæring - tjenestetall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 180 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Ungdom 16-18 år, bostedsfylke:
Personer
Ungdom 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke:
Personer
Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger/lærekandidater i alt, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger/lærekandidater 16-18 år, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger/lærekand 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
Personer
Elever alternativ opplæring uten bruk av rett, skolefylke:
Personer
Elever alternativ opplæring uten bruk av rett, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, nye, siste år, bostedsfylke:
Personer
Lærekandidater, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke:
Personer
Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogrammer, bostedsfylke:
Personer
Elever med ungdomsrett, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger med rett, bostedsfylke:
Personer
Elever bosatt utenfor skolefylke:
Personer
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke:
Personer
Lærlinger bosatt utenfor læreplassfylke:
Personer
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke:
Personer
Elever ved videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever ved kommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever ved statlige videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever ved private videregående skoler, skolefylke:
Personer
Antall deltakere i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall beståtte praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår, 25 år og eldre:
Personer
Antall i vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
Personer
Antall på yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
Personer
Antall på studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre:
Personer
Antall deltakere bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre:
Personer
Søkere til elevplass:
Personer
Søkere til elevplass som har blitt elev:
Personer
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram:
Personer
Søkere til lærlingplass:
Personer
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling:
Personer
Søkere som ikke har fått plass:
Personer
Søkere til elevplass uten rett:
Personer
Søkere til elevplass uten rett som har blitt elev:
Personer
Lærlinger, læreplassfylke:
Personer
Lærlinger vektet, læreplassfylke:
Antall
Lærekandidater, opplæringsfylke:
Personer
Lærekandidater vektet, opplæringsfylke:
Antall
Lærlinger og lærekandidater vektet, læreplassfylke:
Antall
Lærlinger vektet, bostedsfylke:
Antall
Lærekandidater vektet, bostedsfylke:
Antall
Lærlinger og lærekandidater vektet, bostedsfylke:
Antall
Elever i fagopplæring i skole (vg3), bostedsfylke:
Personer
Elever i alternativ vg3 vektet, etter bostedsfylke:
Antall
Elever i fagopplæring i skole, vg3, skolefylke:
Personer
Elever i alternativ vg3 vektet, etter skolefylke:
Antall
Helårsekvivalenter fylkeskommunal videregående opplæring:
Antall
Helårsekvivalenter vektet, fylkeskommunal videregående opplæring:
Antall
Antall elever i fylkeskommunale skoler registrert med voksenstatus:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) fylkeskomm videregående opplæring:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet, fylkeskomm videregående opplæring:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 521-533,559 alle utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521-533,559 alle utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 522-526,528,530-532,539 yrkesfaglige utdprog/studretn:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 559 landslinjer:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 559 landslinjer:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 521 Studiespesialisering:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521 Studiespesialisering:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 527 Idrettsfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 527 Idrettsfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 529 Musikk, dans og drama:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 529 Musikk, dans og drama:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon, studieforberedende:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon, studieforberedende:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 533 Kunst, design og arkitektur:
?
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 533 Kunst, design og arkitektur:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 522 Bygg- og anleggsteknikk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 522 Bygg- og anleggsteknikk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 523 Elektrofag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 523 Elektrofag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 524 Design og håndverk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 524 Design og håndverk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 525 Restaurant- og matfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 525 Restaurant- og matfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 526 Helse- og oppvekstfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 526 Helse- og oppvekstfag:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 528 Teknikk og industriell produksjon:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 528 Teknikk og industriell produksjon:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 531 Naturbruk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 531 Naturbruk:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) 532 Service og samferdsel:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 532 Service og samferdsel:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) alternativ opplæring finansiert av fylkeskommunen:
Personer
Antall elever (nevner enhetskost) vektet alternativ opplæring finansiert av fylkeskommunen:
Personer
Antall studenter fylkeskommunal fagskoleutdanning, skolefylke:
Personer
Antall studenter vektet fylkeskommunal fagskoleutdanning:
Antall
Videregående skoler i alt:
Skoler
Videregående skoler, fylkeskommunale:
Skoler
Videregående skoler, kommunale:
Skoler
Videregående skoler, statlige:
Skoler
Videregående skoler, private:
Skoler
Videregående skoler, fylkeskommunale (vgo):
Skoler
Avtalte årsverk i videregående opplæring:
Avtalte årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring:
Korrigerte avtalte årsverk
Sysselsatte i videregående opplæring:
Sysselsatte
Lederårsverk, avtalte årsverk:
Avtalte årsverk
Lederårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Årsverk
Ledere/studieinspektører, antall:
Personer
Lærerårsverk, avtalte årsverk:
Avtalte årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Årsverk
Lærere, antall:
Personer
Lærere 40 år og yngre:
Personer
Lærere 41-49 år:
Personer
Lærere 50 år og eldre:
Personer
Lærere 50-59 år:
Personer
Lærere 60 år og eldre:
Personer
Lærere, kvinner:
Personer
Lærere, menn:
Personer
Lærere i heltidsstilling:
Personer
Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger:
Personer
Lærere, mannlige, i heltidsstillinger:
Personer
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning:
Personer
Lærere med videregående utdanning eller lavere:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden:
Personer
Elever og lærlinger bestått vgo på normert tid:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år:
Personer
Elever startet på yrkesfag i grunnkurs for fem år siden:
Personer
Elever som oppnår yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år:
Personer
Antall lærlinger som startet i lære for fire år siden:
Personer
Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år:
Personer
Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år:
Personer
Elever som avsluttet grunnskole på våren:
Personer
Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole:
Personer
Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse:
Personer
Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo:
Personer
Antall avlagte fag- og svenneprøver, bostedsfylke:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver, bostedsfylke:
Prøver
Antall elever alle trinn forrige skoleår:
Personer
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, bostedsfylke:
Personer
Antall ungdommer som tilmeldes OT:
Personer
Antall ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg2 i år:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg1 samme utdprog i år:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
Personer
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg2 i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg1 samme utdprog i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
Personer
Elever vg1 yrkesfaglige utdaningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg3 i år:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
Personer
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, lære i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
Personer
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
Personer
Referansetid
Ungdom 16-18 år, bostedsfylke:
1.1.
Ungdom 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke:
1.1.
Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger/lærekandidater i alt, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger/lærekandidater 16-18 år, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger/lærekand 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Elever alternativ opplæring uten bruk av rett, skolefylke:
1.1.
Elever alternativ opplæring uten bruk av rett, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, nye, siste år, bostedsfylke:
1.1.
Lærekandidater, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke:
1.1.
Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogrammer, bostedsfylke:
1.1.
Elever med ungdomsrett, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger med rett, bostedsfylke:
1.1.
Elever bosatt utenfor skolefylke:
1.1.
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger bosatt utenfor læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Elever ved videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever ved kommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever ved statlige videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever ved private videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Antall deltakere i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall beståtte praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår, 25 år og eldre:
1.1.
Antall i vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
1.1.
Antall på yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
1.1.
Antall på studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre:
1.1.
Antall deltakere bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre:
1.1.
Søkere til elevplass:
1.1.
Søkere til elevplass som har blitt elev:
1.1.
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram:
1.1.
Søkere til lærlingplass:
1.1.
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling:
1.1.
Søkere som ikke har fått plass:
1.1.
Søkere til elevplass uten rett:
1.1.
Søkere til elevplass uten rett som har blitt elev:
1.1.
Lærlinger, læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger vektet, læreplassfylke:
1.1.
Lærekandidater, opplæringsfylke:
1.1.
Lærekandidater vektet, opplæringsfylke:
1.1.
Lærlinger og lærekandidater vektet, læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger vektet, bostedsfylke:
1.1.
Lærekandidater vektet, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger og lærekandidater vektet, bostedsfylke:
1.1.
Elever i fagopplæring i skole (vg3), bostedsfylke:
1.1.
Elever i alternativ vg3 vektet, etter bostedsfylke:
1.1.
Elever i fagopplæring i skole, vg3, skolefylke:
1.1.
Elever i alternativ vg3 vektet, etter skolefylke:
1.1.
Helårsekvivalenter fylkeskommunal videregående opplæring:
1.1.
Helårsekvivalenter vektet, fylkeskommunal videregående opplæring:
1.1.
Antall elever i fylkeskommunale skoler registrert med voksenstatus:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) fylkeskomm videregående opplæring:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet, fylkeskomm videregående opplæring:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 521-533,559 alle utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521-533,559 alle utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 522-526,528,530-532,539 yrkesfaglige utdprog/studretn:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 559 landslinjer:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 559 landslinjer:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 521 Studiespesialisering:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 521 Studiespesialisering:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 527 Idrettsfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 527 Idrettsfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 529 Musikk, dans og drama:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 529 Musikk, dans og drama:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon, studieforberedende:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon, studieforberedende:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 533 Kunst, design og arkitektur:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 533 Kunst, design og arkitektur:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 522 Bygg- og anleggsteknikk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 522 Bygg- og anleggsteknikk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 523 Elektrofag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 523 Elektrofag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 524 Design og håndverk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 524 Design og håndverk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 525 Restaurant- og matfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 525 Restaurant- og matfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 526 Helse- og oppvekstfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 526 Helse- og oppvekstfag:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 528 Teknikk og industriell produksjon:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 528 Teknikk og industriell produksjon:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 530 Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 530 Medier og kommunikasjon, yrkesfaglig:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 531 Naturbruk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 531 Naturbruk:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) 532 Service og samferdsel:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet 532 Service og samferdsel:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) alternativ opplæring finansiert av fylkeskommunen:
1.1.
Antall elever (nevner enhetskost) vektet alternativ opplæring finansiert av fylkeskommunen:
1.1.
Antall studenter fylkeskommunal fagskoleutdanning, skolefylke:
1.1.
Antall studenter vektet fylkeskommunal fagskoleutdanning:
1.1.
Videregående skoler i alt:
1.1.
Videregående skoler, fylkeskommunale:
1.1.
Videregående skoler, kommunale:
1.1.
Videregående skoler, statlige:
1.1.
Videregående skoler, private:
1.1.
Videregående skoler, fylkeskommunale (vgo):
1.1.
Avtalte årsverk i videregående opplæring:
1.1.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i videregående opplæring:
1.1.
Sysselsatte i videregående opplæring:
1.1.
Lederårsverk, avtalte årsverk:
1.1.
Lederårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
1.1.
Ledere/studieinspektører, antall:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
1.1.
Lærere, antall:
1.1.
Lærere 40 år og yngre:
1.1.
Lærere 41-49 år:
1.1.
Lærere 50 år og eldre:
1.1.
Lærere 50-59 år:
1.1.
Lærere 60 år og eldre:
1.1.
Lærere, kvinner:
1.1.
Lærere, menn:
1.1.
Lærere i heltidsstilling:
1.1.
Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger:
1.1.
Lærere, mannlige, i heltidsstillinger:
1.1.
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning:
1.1.
Lærere med videregående utdanning eller lavere:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden:
1.1.
Elever og lærlinger bestått vgo på normert tid:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Elever startet på yrkesfag i grunnkurs for fem år siden:
1.1.
Elever som oppnår yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år:
1.1.
Antall lærlinger som startet i lære for fire år siden:
1.1.
Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år:
1.1.
Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år:
1.1.
Elever som avsluttet grunnskole på våren:
1.1.
Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole:
1.1.
Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse:
1.1.
Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver, bostedsfylke:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver, bostedsfylke:
1.1.
Antall elever alle trinn forrige skoleår:
1.1.
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, bostedsfylke:
1.1.
Antall ungdommer som tilmeldes OT:
1.1.
Antall ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg2 i år:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg1 samme utdprog i år:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
1.1.
Elever vg1 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg2 i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg1 samme utdprog i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
1.1.
Elever vg1 yrkesfaglige utdaningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, vg3 i år:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
1.1.
Elever vg2 studieforberedende utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, lære i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, omvalg i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, annen utdanning i år:
1.1.
Elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, ikke i utdanning i år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken