Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

  Halvparten av menn med yrkesinntekt mellom 62 og 67 år mottok også alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjaldt hver fjerde kvinne.

  Artikkel
 • Færre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017

  Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 288 800 lovbrudd i 2017. Dette er 9,6 prosent færre enn det rekordlave året før, og for antall oppklarte lovbrudd og siktelser er nedgangene enda større.

  Artikkel
 • Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker

  Tallet på overnattingsdøgn ved krisesentrene var praktisk talt uendret i 2017, mens tallet på dagbrukere og dagbesøk gikk noe ned. Kommunenes betaling for krisesentertjenester økte likevel med over 2 prosent.

  Artikkel
 • Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

  Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analyse av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor som ble inngått tidligere i år.

  Artikkel
 • Reform av offentlig tjenestepensjon

  Rapporter 2018/33

  Hovedformålet med denne rapporten er å belyse virkningene av avtalen om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordningene som partene i arbeidslivet kom fram til 3. mars 2018.

  Publikasjon
 • Liten økning i uføreandelen

  I 2017 ble det 6 400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340 000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen. Uføreandelen blant innvandrere er lavere enn i befolkningen ellers, blant annet fordi de er yngre.

  Artikkel
 • 8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene

  Færre anmelder å ha vært utsatt for lovbrudd, men flere barn under 15 år blir registrert som ofre for vold og mishandling og seksuallovbrudd.

  Artikkel
 • Færre alderspensjonister blant innvandrere

  For innvandrere er det mindre vanlig å motta alderspensjon fra folketrygden enn i befolkningen ellers. Minst vanlig er det blant innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.

  Artikkel
 • Økt bruk av advokater til foreldremekling

  Ved familievernkontorene var det 6 prosent færre meklinger for foreldre i 2017, mens eksternt oppnevnte meklere behandlet 21 prosent flere saker enn året før. En økende del av de eksternt behandlede sakene blir gjennomført av advokater.

  Artikkel
 • Flere søker hjelp for å styrke parforholdet

  Antall familievernsaker økte i 2017 med 2 prosent fra året før. Flere møter opp som par, og flere ønsker å styrke forholdet eller foreldresamarbeidet.

  Artikkel
 • Tre av fire straffede er menn

  Det har vært en nedgang for mange typer straffereaksjoner de siste ti årene. Andelen menn blant de straffede har også sunket, men fortsatt er det store flertallet av de straffede menn.

  Artikkel
 • 5 500 år ubetinget fengsel

  Det var i 2016 omtrent like mange ubetingede fengselsdommer som i 2006, men mengden idømt ubetinget fengsel har økt med 1 000 år i samme periode, til 5 500 år i 2016.

  Artikkel
 • Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

  Til tross for utbredte økonomiske problemer, er somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. I andre enden av skalaen finner vi innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

  Artikkel
 • Livskvalitet blant innvandrere

  Rapporter 2018/31

  Hovedformålet med denne analysen er å studere variasjoner i subjektiv livskvalitet blant innvandrere til Norge fra i alt 12 land, basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.

  Publikasjon
 • Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå

  År for år blir det færre deltakere som avbryter Kvalifiseringsprogrammet. Flere går til ordinært arbeid etter fullført program, i 2017 nesten 40 prosent.

  Artikkel