Kriminalitet og rettsvesen

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 11 av 11
Anmeldte seksuallovbrudd i endring?

I dag blir det anmeldt mer enn dobbelt så mange seksuallovbrudd som på begynnelsen av 2000-tallet, og mye av denne økningen skjedde etter 2014. Hvilke seksuallovbrudd kommer inn i rettssystemet, og hvorfor varierer antallet så mye i årene etter 2014? Ved bruk av utvalgte SSB kriminalstatistikker og datagrunnlag, skal vi her gi noen nærmere beskrivelser av de seksuallovbruddene som har kommet inn i rettssystemet.

Færre rusrelaterte straffereaksjoner

For de fleste typer lovbrudd er det en nedgang i straffereaksjoner i 2021. Reaksjoner for bruk av narkotika og ordensforstyrrelser i rus er omtrent halvert fra året før. Men bøter for smittevernlovbrudd øker.

Færre siktede, men ikke blant de aller yngste

Etterforskningen ble avsluttet for 271 500 lovbrudd og medførte 135 800 siktelser overfor 64 900 gjerningspersoner i 2021. Dette er færre enn noe tidligere år i den sammenliknbare statistikken tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.

Mer soning av ubetinget fengselsdom i 2021

Det er flere som soner en ubetinget fengselsdom i 2021, både i fengslene og med fotlenke, enn i året før. Stor nedgang i varetekt bidrar imidlertid til å dempe økningen av det totale antallet fengslinger.

Fortsatt nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd

I løpet av 2021 registrerte politiet og påtalemyndigheten totalt 278 800 lovbrudd, som er drøyt 7 prosent færre enn året før. Mens nedgangen gjelder for de fleste lovbruddsgrupper, er den klart størst for narkotikalovbrudd, som reduseres med en tredel.

1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge

Sannsynligheten for at et fengselsopphold starter med varetekt påvirkes særlig av hvorvidt den fengslede har fast opphold i Norge. Statsborgerskap påvirker også, men har mer å si for lengden på varetektsoppholdet.

Når betingelsene er straffen

Det mest utbredte alternativet til både bot og fengsel som straff er helt å slippe noen form for oppfølging eller kontroll. De fleste alternative reaksjoner erstatter milde straffer. Nyere alternativer som ungdomsstraff og narkotikaprogram erstatter i stedet relativt lange fengselsdommer.

Færre sonet i fengsel under pandemien

Omfanget av domssoning i fengsel er særlig preget av smittevernstiltak i pandemiåret 2020. Nesten tusen færre soninger i fengsel ble avsluttet enn året før, samtidig som det aldri har vært flere fotlenkesoninger. Periodevis stengte landegrenser har også påvirket hvem som blir varetektsfengslet.

Nesten 300 000 lovbrudd avgjort i 2020

Etterforskningen ble avsluttet for 297 500 lovbrudd i 2020. Dette medførte 145 800 siktelser overfor 69 900 gjerningspersoner. Et år med annerledes samfunnskontakt har hatt betydning, men flere av utviklingstrekkene fra de foregående årene er samtidig blitt tydeligere.

Økt bruk av påtaleunnlatelser i 2020

Både påtalemyndighet og domstol ila et normalt antall straffereaksjoner i pandemiåret 2020. Men det ble gitt 76 prosent flere betingede påtaleunnlatelser og halvparten så mange forenklede tollforelegg.

Færre tyverier i pandemiåret 2020

Politiet og påtalemyndigheten registrerte 300 600 lovbrudd i løpet av 2020, 3 prosent færre enn året før. Nedgangen drives i hovedsak av færre tyverier, men samfunnsendringene som fulgte av covid-19-pandemien påvirket også befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kriminalitet og rettsvesen.

faktasider

Faktasider