Banner med bilde og tittel

Fakta om

Kriminalitet

Ingress

Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge? Hvor mange utsettes for dem, og hva kjennetegner lovbryterne? Her får du svar på disse og mange andre spørsmål om kriminalitet i Norge.

Tyveri

Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere
Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere
2020
16,2

Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere


Tyverienes andel av alle anmeldte lovbrudd
Tyverienes andel av alle anmeldte lovbrudd
2020
28,9
%

Tyverier som andel av alle anmeldte lovbrudd


Tyveri fra person etter gjerningssted


Butikktyveri,Sykkeltyveri,Tyveri fra bolig/hytte,Tyveri av bil og andre motorkjøretøy

Utvalgte anmeldte tyverier

Butikktyveri
2020
17 267
anmeldte tyverier
-8,5 % Endring fra året før

Sykkeltyveri
2020
20 728
anmeldte tyverier
29,8 % Endring fra året før

Tyveri fra bolig/hytte
2020
13 463
anmeldte tyverier
1,3 % Endring fra året før

Tyveri av bil og andre motorkjøretøy
2020
4 061
anmeldte tyverier
5,2 % Endring fra året før

Bedragerier
ikon av lommebok
Bedragerier
2020
18 998
anmeldte bedragerier
-9,7 % Endring fra året før

Rusmiddellovbrudd

Anmeldte narkotikalovbrudd


Andel av alle fengslete per 1. januar som har narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd

¹Hovedlovbruddet vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, der en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd


Promillekjøring¹,Doping,Overtredelse av alkoholloven,Annet/uspesifisert

Andre rusmiddellovbrudd

Promillekjøring¹
2020
10 612
anmeldte lovbrudd
5,5 % Endring fra året før

Doping
2020
1 024
anmeldte lovbrudd
-3,5 % Endring fra året før

Overtredelse av alkoholloven
2020
370
anmeldte lovbrudd
-22,3 % Endring fra året før

Annet/uspesifisert
2020
1 798
anmeldte lovbrudd
21,4 % Endring fra året før

¹Promillekjøring inkluderer brudd på vegtrafikklovens og småbåtlovens bestemmelser om ruspåvirket kjøring, og gjelder alle typer rusmidler

Vold

Ofre for vold og mishandling per 1000 innbyggere


Drap,Drapsforsøk,Grov mishandling i nære relasjoner,Grov kroppsskade

Grov vold

Drap
2020
31
ofre

Drapsforsøk
2020
92
ofre

Grov mishandling i nære relasjoner
2020
90
ofre

Grov kroppsskade
2020
250
ofre

Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder
Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder
2018
4,7
%

Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder


Vold og trusler etter type kontakt med politiet
Vold og trusler etter type kontakt med politiet
2018
15
% ble politianmeldt

Vold og trusler etter type kontakt med politiet

Seksuallovbrudd

Ofre for seksuallovbrudd per 1000 innbyggere


Ofre for anmeldte voldtekter¹
Ofre for anmeldte voldtekter¹
2020
2 093

Ofre for anmeldte voldtekter

¹Seksuell omgang med barn under 14 år regnes som voldtekt etter innføringen av ny straffelov 1. oktober 2015. Denne type saker regnes dermed inn i totaltallet for voldtekt slik det er gruppert i SSBs nye standard for lovbrudd

Ofre for annen anmeldt seksuell omgang
Ofre for annen anmeldt seksuell omgang
2020
560

Ofre for annen anmeldt seksuell omgang

¹Inkluderer incest, søskenincest og seksuell omgang med fosterbarn, stebarn o.l. ²Misbruk av stilling, tillitsforhold eller noens psykiske lidelse/utviklingshemming til å skaffe seg selv eller en annen seksuell omgang. Inkluderer seksuell omgang med innsatte eller andre i en institusjon under kriminalomsorgens, politiets eller barnevernets myndighet.

Ofre for andre seksuallovbrudd

Trafikklovbrudd

Straff for trafikklovbrudd


Anmeldte trafikklovbrudd
Ikon av bil
Anmeldte trafikklovbrudd
2020
45 608
anmeldte lovbrudd
-6,8 % Endring fra fem år tidligere

Forenklete forelegg resulterer normalt ikke i politianmeldelse. Antall anmeldte trafikklovbrudd er derfor langt lavere enn antall utmålte straffer i samme kategori.


Typer anmeldte trafikklovbrudd

¹Promillekjøring regnes som et rusmiddellovbrudd, se lenger opp på siden for tall om dette

Hvem begår lovbruddene?

Siktede personer per 1000 innbyggere


Menn,Kvinner

Siktede personer per 1000 innbyggere

Menn
2020
22,64
personer per 1000
-25,3 % Endring fra ti år før

Kvinner
2020
4,58
personer per 1000
-23,8 % Endring fra ti år før


Andel oppklarte saker

Oppklaringsprosent

Ikon av saksmappe
Andel oppklarte saker
2020
48
%

Oppklaringsprosent etter lovbruddstype

Bøter og fengsel

Totalt antall straffereaksjoner
Ikon av dokumenter
Totalt antall straffereaksjoner
2020
293 572
straffereaksjoner
-7,4 % Endring fra ti år før

Bøter

Forelegg
Forelegg
2020
37 347

Lovbruddene som fører til forelegg

¹Myndighetskrenkelse inkluderer hindring og forulemping av offentlig tjenestemann, brudd på oppholds- og kontaktforbud, uriktig forklaring eller anklage, brudd på utlendingslovgivning m.m.

Forenklete forelegg
Forenklete forelegg
2020
232 327

Forenklet forelegg

Lovbruddene som fører til forenkelet forelegg

Forelegg er en straffereaksjon som brukes ved mindre alvorlige lovbrudd. Hvis forelegget vedtas av den siktede, har det samme virkning som en dom. Forelegg blir registrert i Reaksjons- eller bøteregisteret.

Forenklet forelegg er en bot ilagt på stedet av tjenesteperson i politi eller tollvesen, eller ved automatisk trafikkontroll. Det kan bare gis for mindre alvorlige trafikk- eller tollovertredelser. Hvis et forenklet forelegg blir vedtatt, slipper gjerningspersonen politianmeldelse og registrering i Reaksjonsregisteret.


Bot ved dom¹
Ikon av dommerklubbe
Bot ved dom¹
2020
1 785
bøter
-13,7 % Endring fra ti år før

¹Tallet inkluderer bare bøter gitt som eneste straffereaksjon, og ikke bøter i kombinasjon med fengselsstraff


Fengsel

Betingete fengselsstraffer
Betingete fengselsstraffer
2020
4 106

Betingete fengselsstraffer


Ubetingete fengselsstraffer
Ubetingete fengselsstraffer
2020
8 548

Ubetingete fengselsstraffer

¹inkluderer ikke de som soner straff med elektronisk fotlenke


Løslatelser etter type soningBetinget påtaleunnlatelse,Samfunnsstraff,Forvaring,Tvungent psykisk helsevern

Andre straffereaksjoner

Betinget påtaleunnlatelse
2020
7 366
straffereaksjoner

Samfunnsstraff
2020
1 945
straffereaksjoner

Forvaring
2020
25
straffereaksjoner

Tvungent psykisk helsevern
2020
44
straffereaksjoner

Betinget påtaleunnlatelse innebærer at påtalemyndigheten velger å avstå fra vanlig straffeforfølgelse selv om straffeskyld anses bevist, men på gitte betingelser. Et grunnvilkår er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, fra seks måneder til to år.

Samfunnsstraff er et alternativ til en fengselsstraff som ikke er lenger enn ett år. Det innebærer at man gjør opp for seg ved ubetalt, samfunnsnyttig arbeid i stedet, og gis hovedsakelig til førstegangslovbrytere og unge lovbrytere.

Forvaring er frihetsberøvelse under Kriminalomsorgen uten begrensning i tid. Forvaring kan bare gis tilregnelige lovbrytere, og gis til lovbrytere som regnes som en fare for samfunnet eller der det er stor fare for gjentatte lovbrudd.

Tvungent psykisk helsevern er frihetsberøvelse under det regionale helsevesenet. Det kan bare ilegges utilregnelige lovbrytere, som etter loven ikke kan dømmes til fengselsstraff.

Innvandring og statsborgerskap

Lovbruddene norske statsborgere siktes for


Lovbrudden ikke-norske statsborgere siktes for


Andel av innsatte i fengsel som ikke har norsk statsborgerskap
Ikon av pass
Andel av innsatte i fengsel som ikke har norsk statsborgerskap
2020
28,2
%

Andel innsatte per 1. januar uten norsk statsborgerskap

relaterte faktasider