Banner med bilde og tittel

Kriminalitet

Fakta om kriminalitet

Ingress

Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge? Hvor mange utsettes for dem, og hva kjennetegner de lovbryterne politiet tar? Her får du svar på disse og mange andre spørsmål om kriminalitet og rettsvesen i Norge.

Tyveri

Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere

Tyverienes andel av alle anmeldte lovbrudd
Ikon av stolpediagram
Tyverienes andel av alle anmeldte lovbrudd
2020
28,9
%
-1,7 prosentpoeng fra året før
Hvor blir folk bestjålet? Tyveri fra person etter gjerningssted.

Butikktyveri,Sykkeltyveri,Tyveri fra bolig/hytte,Tyveri av bil og andre motorkjøretøy

Utvalgte anmeldte tyverier

Butikktyveri
2020
17 267
anmeldte tyverier
-8,5 % fra året før
Sykkeltyveri
2020
20 728
anmeldte tyverier
29,8 % fra året før
Tyveri fra bolig/hytte
2020
13 463
anmeldte tyverier
1,3 % fra året før
Tyveri av bil og andre motorkjøretøy
2020
4 061
anmeldte tyverier
5,2 % fra året før
Bedragerier
ikon av lommebok
Bedragerier
2020
18 998
anmeldte bedragerier
-9,7 % fra året før

Rusmiddellovbrudd

Anmeldte narkotikalovbrudd

Andel av alle fengslete per 1. januar som har narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd¹

¹Hovedlovbruddet vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, der en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd
Promillekjøring¹,Doping,Overtredelse av alkoholloven,Annet/uspesifisert

Andre rusmiddellovbrudd

Promillekjøring¹
2020
10 612
anmeldte lovbrudd
5,5 % fra året før
Doping
2020
1 024
anmeldte lovbrudd
-3,5 % fra året før
Overtredelse av alkoholloven
2020
370
anmeldte lovbrudd
-22,3 % fra året før
Annet/uspesifisert
2020
1 798
anmeldte lovbrudd
21,4 % fra året før

¹Promillekjøring inkluderer brudd på vegtrafikklovens og småbåtlovens bestemmelser om ruspåvirket kjøring, og gjelder alle typer rusmidler

Vold

Ofre for vold og mishandling per 1000 innbyggere

Drap,Drapsforsøk,Grov mishandling i nære relasjoner,Grov kroppsskade

Grov vold

Drap
2020
31
ofre
Drapsforsøk
2020
92
ofre
Grov mishandling i nære relasjoner
2020
90
ofre
Grov kroppsskade
2020
250
ofre
Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder

Vold og trusler etter type kontakt med politiet

Seksuallovbrudd

Ofre for seksuallovbrudd per 1000 innbyggere

Ofre for anmeldte voldtekter

¹Seksuell omgang med barn under 14 år regnes som voldtekt etter innføringen av ny straffelov 1. oktober 2015. Denne type saker regnes dermed inn i totaltallet for voldtekt slik det er gruppert i SSBs nye standard for lovbrudd
Totalt,Seksuell omgang med barn 14-15 år,Seksuell omgang i overmaktsforhold¹,Seksuell omgang mellom nærstående²

Ofre for annen anmeldt seksuell omgang

Totalt
2020
560
personer
Seksuell omgang med barn 14-15 år
2020
376
personer
Seksuell omgang i overmaktsforhold¹
2020
94
personer
Seksuell omgang mellom nærstående²
2020
90
personer
¹Misbruk av stilling, tillitsforhold eller noens psykiske lidelse/utviklingshemming til å skaffe seg selv eller en annen seksuell omgang. Inkluderer seksuell omgang med innsatte eller andre i en institusjon under kriminalomsorgens, politiets eller barnevernets myndighet.
²Inkluderer incest, søskenincest og seksuell omgang med fosterbarn, stebarn o.l.
Ofre for andre seksuallovbrudd

Trafikklovbrudd

Straff for trafikklovbrudd

Anmeldte trafikklovbrudd
Ikon av bil
Anmeldte trafikklovbrudd
2020
45 608
anmeldte lovbrudd
-6,8 % fra fem år før

Forenklete forelegg resulterer normalt ikke i politianmeldelse. Antall anmeldte trafikklovbrudd er derfor langt lavere enn antall utmålte straffer i samme kategori.

Typer anmeldte trafikklovbrudd¹

¹Promillekjøring regnes som et rusmiddellovbrudd, se lenger opp på siden for tall om dette

Hvem begår lovbruddene?

Siktede personer per 1000 innbyggere

Menn,Kvinner

Siktede personer per 1000 innbyggere

Menn
2020
22,64
personer per 1000
-25,3 % fra ti år før
Kvinner
2020
4,58
personer per 1000
-23,8 % fra ti år før
Andel oppklarte saker

Oppklaringsprosent

Ikon av saksmappe
Andel oppklarte saker
2020
48
%
Oppklaringsprosent etter lovbruddstype

Bøter og fengsel

Totalt antall straffereaksjoner
Ikon av dokumenter
Totalt antall straffereaksjoner
2020
293 572
straffereaksjoner
-7,4 % fra ti år før

Bøter

Forelegg
ikon av hånd som slipper mynter
Forelegg
2020
37 347
-33,6 % fra ti år før
Hvilke lovbrudd fører til forelegg?

¹Myndighetskrenkelse inkluderer hindring og forulemping av offentlig tjenestemann, brudd på oppholds- og kontaktforbud, uriktig forklaring eller anklage, brudd på utlendingslovgivning m.m.
Forenklete forelegg
ikon av hånd som slipper mynter
Forenklete forelegg
2020
232 327
-8,4 % fra ti år før
Hvilke lovbrudd fører til forenklet forelegg?

Forelegg er en bot som skrives ut av politiet. Hvis forelegget vedtas av den siktede, har det samme virkning som en dom. Forelegg blir registrert i Reaksjonsregisteret.

Forenklet forelegg er en bot ilagt på stedet av tjenesteperson i politi eller tollvesen, eller ved automatisk trafikkontroll. Hvis et forenklet forelegg blir vedtatt, slipper gjerningspersonen politianmeldelse og registrering i Reaksjonsregisteret.

Bot ved dom¹
Ikon av dommerklubbe
Bot ved dom¹
2020
1 785
bøter
-13,7 % fra ti år før

¹Tallet inkluderer bare bøter gitt som eneste straffereaksjon, og ikke bøter i kombinasjon med fengselsstraff

Fengsel

Betingete fengselsstraffer

Ubetingete fengselsstraffer

¹inkluderer ikke de som soner straff med elektronisk fotlenke

Hvilken type soning blir innsatte løslatt fra?

Betinget påtaleunnlatelse,Samfunnsstraff,Forvaring,Tvungent psykisk helsevern

Andre straffereaksjoner

Betinget påtaleunnlatelse
2020
7 366
straffereaksjoner
Samfunnsstraff
2020
1 945
straffereaksjoner
Forvaring
2020
25
straffereaksjoner
Tvungent psykisk helsevern
2020
44
straffereaksjoner

Betinget påtaleunnlatelse innebærer at påtalemyndigheten velger å avstå fra vanlig straffeforfølgelse selv om straffeskyld anses bevist, men på gitte betingelser. Et grunnvilkår er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, fra seks måneder til to år.

Samfunnsstraff er et alternativ til en fengselsstraff som ikke er lenger enn ett år. Det innebærer at man gjør opp for seg ved ubetalt, samfunnsnyttig arbeid i stedet, og gis hovedsakelig til førstegangslovbrytere og unge lovbrytere.

Forvaring er frihetsberøvelse under Kriminalomsorgen uten begrensning i tid. Forvaring kan bare gis tilregnelige lovbrytere, og gis til lovbrytere som regnes som en fare for samfunnet eller der det er stor fare for gjentatte lovbrudd.

Tvungent psykisk helsevern er frihetsberøvelse under det regionale helsevesenet. Det kan bare ilegges utilregnelige lovbrytere, som etter loven ikke kan dømmes til fengselsstraff.

Innvandring og statsborgerskap

relaterte faktasider