Planer og meldinger 2014/11

IT-strategi for Statistisk sentralbyrå 2014–2017

IT-strategien viser hvordan IT skal bidra til at Statistisk sentralbyrå (SSB) når målene i Strategi 2014-2017.

IT-strategien viser hvordan IT skal bidra til at Statistisk sentralbyrå (SSB) når målene i Strategi 2014-2017 .

IT-løsningene skal bidra til at SSB fremstår som moderne og brukervennlig. SSB skal så langt som mulig presentere løsninger ved hjelp av teknologi som brukerne forventer å møte eller selv er vant til å bruke, og gjennom god kvalitet i IT-løsningene underbygge tilliten til SSBs statistikk og analyser. IT skal bidra til effektive arbeidsprosesser i statistikkproduksjonen, analyse og forskning og i administrasjon og ledelse av SSBs virksomhet.

SSB skal øke innsatsen med å utvikle felles IT-løsninger som støtter arbeids-prosessene i statistikkproduksjonen. Det betyr at SSB også skal prioritere å utvikle gode metadatasystemer som skaper bedre orden og sammenheng i SSBs datagrunnlag. Dette åpner for effektiv gjenbruk og formidling av SSBs data for videre analyse og forskning, både internt og eksternt. Utvikling av nye løsninger skal bygge på nasjonale og internasjonale standarder, og skal i størst mulig grad utnytte allerede utviklet og utprøvd teknologi samt gjenbruke systemer fra SSBs søsterorganisasjoner. Omfanget av skreddersydde løsninger skal reduseres.

IT-virksomheten i SSB skal styres i samsvar med strategiske mål og slik at IT-ressursene utvikles og utnyttes optimalt. SSB skal innarbeide og etterleve en styringsmodell med tydelige beslutningsprosesser som legger til rette for effektiv samhandling.

SSB skal utvikle tilstrekkelig kapasitet i IT-virksomheten gjennom streng prioritering av oppgaver, utvikling av intern IT-kompetanse og kjøp av tjenester der markedet kan levere best.

IT-strategien er vedtatt i SSBs styre og toppledelse. IT-strategien gjelder all IT i SSB, uavhengig av hvor drift, forvaltning eller utvikling skjer. Strategien skal gjelde for perioden 2014-2017.

Om publikasjonen

Tittel

IT-strategi for Statistisk sentralbyrå 2014–2017

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2014/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

11

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt