Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

Publisert:

Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 534 milliarder kroner i 2018.

I kommunene var de totale brutto driftsutgiftene på hele 454 727 millioner kroner i 2018 og de fordelte seg slik på tjenesteområdene:

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2019

2019
Administrasjon og styring 6
Barnehage 12
Grunnskole-opplæring 19
Helse og omsorg 31
Sosialtjenester 5
Barnevern 3
Vann avløp renov./avfall 5
Kultur 4

Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362 

For fylkeskommunene (uten Oslo) var de totale brutto driftsutgiftene på 79 151 millioner kroner og de fordelte seg på tjenesteområdene på følgende måte:

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2019

2019
Administrasjon og styring 5
Videregående opplæring 44
Tannhelse 4
Samferdsel 32
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2
Kultur 5

Tall er hentet fra tabell 12361 og 12163

Tall for omsorgstjenestene publiseres 24. juni

Så godt som alle kommuner har rapportert 2018-tall til KPR (kommunalt pasientregister), og SSB har gjennom tett og godt samarbeid med Helsedirektoratet løpende mottatt oppdaterte tall fra registeret. Det gjenstår imidlertid stadig noe arbeid knyttet til statistikkgrunnlaget, og i samråd med Helsedirektoratet er publiseringen av tall om brukere av omsorgstjenester utsatt til 24. juni.

Ved behov for mer informasjon, se https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/data-om-brukere-av-omsorgstjenester-forsinket eller ta kontakt med: kommunal-helse-omsorg@ssb.no eller informasjon@ssb.no

Kontakt