KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Psykisk helse og rus

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019) Finnmark Finnmárk (-2019)
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr . 1 018,3 618,8 814,1 . .
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr . 940,8 531,1 710,5 . .
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) prosent . 22,5 14,3 17,2 . .
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) antall . 3,6 4,9 4,6 . .
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall . 7,8 9,0 8,5 . .
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall . 3,1 3,3 3,2 . .
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) prosent . : : : . .
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent . : : : . .
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent) prosent . : : : . .
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent . .. .. : . .
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent . .. .. : . .
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent . .. .. : . .
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall . 5,9 3,0 2,9 . .
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall) antall . 3,8 1,9 1,9 . .
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall . 1,3 3,7 4,1 . .
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall) antall . 0,9 2,3 2,6 . .
Andel nyinnflyttede med psyskiske lidelelser og / eller rusmisbrukere (prosent) prosent . 24 20 22 . .
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent . .. .. .. . .

Kontakt