38600
38600
friartikkel
2018-03-15T08:00:00.000Z
no

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

KOSTRA nøkkeltall erstatter faktaarkene

KOSTRA-databasen – Faktaarkene - ble avviklet 15. mars 2018. Faktaarkene erstattes av KOSTRA nøkkeltal med utvalgte tall for de ulike tjenesteområdene. 

til_tallene_950p 

Veiledning til KOSTRA-tabellene

Statistikkbanken

(Velg Offentlig sektor > KOSTRA)
I Statistikkbanken finnes samtlige KOSTRA-tall i tabeller etter tjenesteområde.  Statistikkbanken er fleksibel ved valg av antall variabler, kommuner og år som skal være med i tabellvisningen. I Statistikkbanken er det også mulig å lagre spørringen for senere bruk av tabellen. 

KOSTRA-statistikkene

KOSTRA-statistikkene inneholder artikler, figurer og ferdig oppsatte tabeller innenfor ulike emner.  

Innrapportering til KOSTRA

Her kan kommunene rapportere inn KOSTRA-tallene.

Organisering av arbeidet i KOSTRA

Her får du vite mer om hvordan arbeidet i KOSTRA er organisert og hvem som deltar – i de overordnede styrings- og koordineringsorganene og i de ulike arbeidsgruppene. Her finner du også årlige rapporter fra arbeidsgruppene. 

 


 

SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB.

Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil.

 

 

Introduksjon til Kostra - video med lyd

Publisert: 15. mars 2019

Kontakt