38600
38600
friartikkel
2018-03-15T08:00:00.000Z
no

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA

Publisert:

Oppdatert:

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.


Statistikkbanken

(Velg Offentlig sektor > KOSTRA)
I Statistikkbanken finnes samtlige KOSTRA-tall i tabeller etter tjenesteområde.  Statistikkbanken er fleksibel ved valg av antall variabler, kommuner og år som skal være med i tabellvisningen. I Statistikkbanken er det også mulig å lagre spørringen for senere bruk av tabellen. 


Informasjon om publiseringen 15. juni

På grunn av problemer med det gamle produksjonssystemet blir det kun publisering av tall i KOSTRA-tabeller på ny struktur i Statistikkbanken 15. juni.


KOSTRA nøkkeltall erstatter faktaarkene

KOSTRA-databasen – Faktaarkene - avvikles fra og med 15. mars 2018. Faktaarkene vil bli erstattet av KOSTRA nøkkeltal, som frem til publisering av endelige tall 15. juni, fortløpende vil bli fylt opp med tall på tjenesteområdene. Foreløpig er KOSTRA nøkkeltall kun lansert i betaversjon, med tall for noen tjenesteområder. Prøv gjerne betaversjonen som du finner her.KOSTRA-statistikkene

KOSTRA-statistikkene inneholder artikler, figurer og ferdig oppsatte tabeller innenfor ulike emner.  

Organisering av arbeidet i KOSTRA

Her får du vite mer om hvordan arbeidet i KOSTRA er organisert og hvem som deltar – i de overordnede styrings- og koordineringsorganene og i de ulike arbeidsgruppene. Her finner du også årlige rapporter fra arbeidsgruppene. 

Innrapportering til KOSTRA

Her kan kommunene rapportere inn KOSTRA-tallene. 


KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB.

Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil.

 

 

Kontakt