KOSTRA nøkkeltall

Ulvik - 4620 (Vestland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulvik Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent . . . . 0,0 21,8 22,2 23,5 24,3 8,4 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 . . . . 9,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent . . . . 46,2 100,0 100,0 97,9 100,0 34,9 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 . . . . 57,9
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent . . . . 10,5 33,4 27,8 17,9 19,3 35,3 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 . . . . 25,5
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent . . . . 0,0 8,7 6,2 5,0 4,8 53,2 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 . . . . 17,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr . . . . 3 559 1 809 1 945 1 970 1 761 2 409 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 . . . . 1 673
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr . . . . 28 583 31 035 31 896 37 581 30 167 16 120 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 . . . . 23 188
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . . 953 557 902 1 102 1 448 1 398 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 . . . . 838
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km . . . . 0 388 395 420 433 74 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 . . . . 483
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr . . . . 3 080 706 754 794 785 2 172 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 . . . . 1 231
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr . . . . 125 692 238 555 257 161 271 700 272 593 87 268 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 . . . . 152 105
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.