KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 18,3 18,5 17,2 16,1 17,2 11,1 13,0 13,1 16,0 11,8 19,2 16,9 17,3 10,9 9,4 16,3 20,8 13,5 17,0 21,2 8,7 9,0 8,8 9,3 20,3 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 15,2 19,2 16,8 15,6 14,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 89,0 91,4 85,1 86,2 86,2 43,8 38,3 42,8 49,2 51,0 65,6 67,8 68,8 62,0 56,8 49,0 54,0 54,2 67,0 70,3 46,0 45,7 46,4 45,2 82,5 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 64,0 63,3 62,1 63,7 61,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 44,3 48,3 31,2 35,4 31,5 35,0 37,3 33,9 26,4 32,8 32,8 37,7 29,7 31,5 25,7 30,4 35,1 28,7 25,7 27,8 39,2 37,6 36,6 35,6 21,9 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 38,3 36,3 31,0 28,4 24,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 23,2 21,0 27,6 19,5 19,5 37,3 39,7 36,2 32,2 35,2 24,3 19,3 20,6 26,4 29,9 37,1 35,7 32,6 27,0 17,0 42,0 40,6 39,6 37,9 6,6 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 23,5 22,4 21,4 20,0 20,4
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 999 2 062 1 690 1 872 1 879 1 198 1 297 1 361 1 498 1 483 1 187 1 361 1 367 1 870 2 958 1 053 1 202 1 224 1 263 1 338 1 671 1 798 1 976 2 108 1 705 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 1 567 1 631 1 520 1 762 2 069
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 8 219 8 054 17 568 8 000 8 000 11 168 13 709 14 010 17 219 18 789 18 839 19 220 20 988 19 953 17 665 22 352 18 116 19 819 17 060 22 575 16 924 18 619 20 837 20 324 24 095 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 16 195 16 877 15 985 14 675 15 956
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 188 362 2 330 249 113 912 986 1 008 712 975 1 182 1 388 1 396 1 380 1 829 800 838 1 595 1 464 1 438 1 155 1 417 1 582 1 385 1 016 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 897 1 192 1 731 1 569 1 574
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 15 15 15 14 15 100 127 120 114 360 424 367 390 205 190 299 401 261 345 603 477 499 514 643 631 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 451 571 502 462 418
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 672 1 663 1 614 1 750 1 608 989 1 105 1 180 1 268 1 214 858 911 985 1 183 1 947 918 1 001 1 047 1 093 990 1 203 1 309 1 426 1 613 1 024 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 1 142 1 161 1 228 1 391 1 389
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 172 488 175 654 159 747 172 356 158 506 79 535 81 682 83 358 90 213 105 276 117 443 127 606 133 150 129 502 150 536 97 580 98 748 102 888 114 806 164 801 94 047 101 024 106 097 119 632 182 799 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 102 767 104 360 110 060 124 456 125 962
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.