KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 3427 (Innlandet)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . . 3 676 99 657 102 983 107 961 121 943 48 228 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . . . 149 763
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . . 4,9 3,9 4,0 4,3 .. 4,8 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . . . 5,0
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . . 754 25 435 25 435 25 013 .. 10 127 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . . . 29 692
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . . 201 6 117 5 979 5 841 .. 1 959 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . . . 6 994
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . . 61 419 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 499 921 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . . . 2 012 660
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . . 352 556 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 3 224 173 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . . . 18 855 767
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 69,3 1 088,8 687,9 341,4 887,7 310,0 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . . . 2 584,3
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 17,0 707,5 278,1 216,7 456,0 154,2 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . . . 872,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 52,3 381,3 409,8 124,7 431,7 155,8 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . . . 1 711,8
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . . 334 3 693 4 048 3 785 3 829 1 059 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . . . 5 069
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . . 65 1 317 1 080 1 074 1 417 441 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . . . 1 446

Kontakt