4389_5000
4389_5000
kostra
2022-08-13T04:46:00.000Z
no
kostra Trøndelag - Trööndelage

KOSTRA nøkkeltall

Trøndelag - Trööndelage

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: