4389_5000
4389_5000
kostra
2022-01-20T05:25:00.000Z
no
kostra Trøndelag Trööndelage

KOSTRA nøkkeltall

Trøndelag Trööndelage

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: