KOSTRA nøkkeltall

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sula Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 13,0 13,1 16,0 11,8 25,1 24,6 19,9 22,3 17,1 19,2 16,9 17,3 10,9 9,4 16,3 20,8 13,5 17,0 21,2 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 15,2 19,2 16,8 15,6 14,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 91,4 94,7 96,5 94,8 96,6 43,8 38,3 42,8 49,2 51,0 63,4 63,6 64,2 72,8 60,6 65,6 67,8 68,8 62,0 56,8 49,0 54,0 54,2 67,0 70,3 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 64,0 63,3 62,1 63,7 61,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 41,7 46,0 44,3 50,6 59,3 35,0 37,3 33,9 26,4 32,8 30,9 33,3 26,3 22,4 26,6 32,8 37,7 29,7 31,5 25,7 30,4 35,1 28,7 25,7 27,8 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 38,3 36,3 31,0 28,4 24,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 3,4 1,8 0,0 1,7 0,0 37,3 39,7 36,2 32,2 35,2 30,2 29,9 29,1 23,2 29,8 24,3 19,3 20,6 26,4 29,9 37,1 35,7 32,6 27,0 17,0 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 23,5 22,4 21,4 20,0 20,4
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 678 748 782 978 1 112 1 198 1 297 1 361 1 498 1 483 872 1 028 1 074 1 125 1 525 1 187 1 361 1 367 1 870 2 958 1 053 1 202 1 224 1 263 1 338 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 1 567 1 631 1 520 1 762 2 069
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 15 547 16 648 16 000 13 818 11 893 11 168 13 709 14 010 17 219 18 789 17 571 18 441 19 880 20 620 20 975 18 839 19 220 20 988 19 953 17 665 22 352 18 116 19 819 17 060 22 575 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 16 195 16 877 15 985 14 675 15 956
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 849 296 1 035 1 376 495 912 986 1 008 712 975 1 046 1 055 1 417 1 466 1 673 1 182 1 388 1 396 1 380 1 829 800 838 1 595 1 464 1 438 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 897 1 192 1 731 1 569 1 574
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 0 0 0 0 0 100 127 120 114 360 663 649 535 548 835 424 367 390 205 190 299 401 261 345 603 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 451 571 502 462 418
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 653 722 754 947 921 989 1 105 1 180 1 268 1 214 746 885 934 961 1 099 858 911 985 1 183 1 947 918 1 001 1 047 1 093 990 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 1 142 1 161 1 228 1 391 1 389
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 101 431 115 702 122 579 152 017 149 397 79 535 81 682 83 358 90 213 105 276 111 885 130 819 137 823 154 787 127 122 117 443 127 606 133 150 129 502 150 536 97 580 98 748 102 888 114 806 164 801 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 102 767 104 360 110 060 124 456 125 962
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.