KOSTRA nøkkeltall

Stord - 4614 (Vestland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 638 49 283 49 898 55 837 53 716 103 686 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . . . 105 724
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . . 7,8 3,7 3,8 4,2 .. 4,5 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . . . 4,7
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . . 210 13 486 13 127 13 174 .. 23 225 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . . . 22 466
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . . 66 4 066 3 847 3 840 .. 6 447 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . . . 5 806
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . . 7 253 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 1 697 428 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . . . 820 472
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . . 47 509 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 8 631 515 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . . . 4 663 475
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 0,0 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 414,3 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . . . 433,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 0,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 714,9 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . . . 308,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 0,0 302,4 88,5 541,4 223,2 699,4 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . . . 125,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . . 0 2 073 1 231 1 539 1 015 3 550 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . . . 1 704
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . . 5 541 635 476 454 920 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . . . 736

Kontakt