KOSTRA nøkkeltall

Skaun - 5029 (Trøndelag)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skaun Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 1 187 1 133 52 643 49 283 49 898 55 837 53 716 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 . . . 109 511 117 871
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 3,0 2,9 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. . . . 5,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 392 394 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. . . . 20 186 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 126 128 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. . . . 5 720 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 29 189 29 295 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. . . . 1 604 582 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 135 141 135 141 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. . . . 10 418 574 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 8,0 3,6 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 715,1 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 . . . 990,1 902,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 8,0 3,6 780,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 . . . 501,8 595,3
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 0,0 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 . . . 488,3 307,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 0 0 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 . . . 5 253 6 353
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 27 25 501 541 635 476 454 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 . . . 1 086 1 196

Kontakt