4393_0811
4393_0811
kostra
2019-08-24T23:56:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Siljan, faktaark Barnehager Siljan

KOSTRA nøkkeltall

Siljan - 0811 (Telemark)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Siljan Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 84,2 70,5 66,0 74,3 76,3 75,7 75,9 78,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 80,4 81,9 81,7 84,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,9 82,2 79,5 82,9 87,6 87,3 87,6 88,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 90,4 91,7 91,5 92,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,3 89,2 90,6 87,1 94,4 94,4 95,1 95,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,4 97,5 97,7 97,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 64,5 66,3 67,0 66,5 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 53,5 53,1 52,5 52,4
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,7 5,3 5,5 5,8 6,2 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 6,2 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 35,1 34,9 32,1 .. 36,6 38,0 39,2 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 43,1 43,9 46,6
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 7,1 5,2 3,2 3,4 4,8 4,4 3,8 4,2 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 6,2 6,1 3,6 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 63 75 77 84 59 62 64 71 59 62 64 69 60 63 65 70 62 65 67 72
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 87,5 71,4 33,3 54,5 73,0 82,1 80,7 85,1 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 76,4 81,9 82,2 82,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,1 13,4 12,9 12,2 12,8 13,1 13,3 13,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 12,4 12,4 12,0 12,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 150 033 153 941 161 085 177 733 124 159 131 884 137 861 154 171 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 130 336 138 226 143 202 155 654
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 53 64 63 69 48 51 53 59 48 50 51 55 48 50 52 55 51 54 55 59
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.